Kalkınmanın Finansman Yöntemleri Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Bütçe Açıklarının Nedenleri

Tuba Başkonuş Direkçi
3.354 537

Öz


Özet

Bugün bütün ekonomilerin karşı karşıya oldukları sorun, ekonominin üretim hacmini arttırmak ve bu ekonomik değerin adaletli bir şekilde dağılımını ekonomik istikrar içerisin­de sağlamaktır. Ancak, dünyada tüm ülkeler aynı gelişmişlik düzeyinde değildir. Bu ne­denle bir taraftan az gelişmiş ülkeler, gelişmiş ülkelerin milli gelir düzeyini yakalamak, diğer taraftan gelişmiş ülkeler de daha yüksek bir refah düzeyine ulaşmak için, iktisadi kalkınma ve büyüme gayreti içindedirler. İktisadi kalkınma amacının gerçekleşmesi aşa­masında herhangi bir az gelişmiş ülke için, kamu hizmetlerinde ve kamu gelirlerinde yapılması gereken ayarlamaları gösteren objektif ve evrensel kurallar yoktur. Bunun yanı sıra gelişen ekonomilerin tümü için, en uygun kurallardan da söz edilemez. Bu çalışmada gelişmekte olan ülkelerin kalkınma aşamasında kullandıkları finansman çeşitleri incelen­dikten sonra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bütçe açıklarının nedenleri ve gelişimi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bütçe Açığı, Kalkınmanın Finansmanı, Gelişmekte olan Ülke­ler.

Abstract

Recent major economic problem that we face is to increase output, while attaining equitable distribution of income under economic stability. But underdevelopment stage of most countries do not show similar properties. To achieve development and growth targets, underdeveloped countries try to converge with developed ones, while developed nation's aims towards higher GDP levels. There seems to be no eternally accepted rules and policies towards economic development and matching public expenditure with tax revenues. This is also consistent with developed nations in terms of a single appropriate macro economic policy. Our study, aims to focus on financial means towards economic development, while putting special emphasis on developed and developing countries budget deficit means and trends

Key Words : Budget Deficit, Economic Growth's Finance, Developing Countries


Tam metin:

PDF