Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Uygulanan Para Politikaları

Yaşar Sarı
3.571 8.090

Öz


Özet

Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının bir parçası olan para politikalarının, zaman içinde iktidar değişikliklerine bağlı olarak değiş­me gösterdiği kuşkusuzdur. Hatta devlet adamlarında herhangi bir değişme olmaksızın, ülkenin veya dünyanın içinde bulunduğu ekonomik koşullara bağlı olarak, önemli kararlar alındığı ve böylece para politikalarında dönemeçlerin yaşandığı bilinmektedir.

Bu çalışmada, Türk iktisat tarihinin temel taşlan hakkında daha somut bilgiler edi­nilmesini sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde uygulanan para politikaları, karakteristik özelliklerine göre belirli dönemlere ayrılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Para, Para Politikası, Türkiye Cumhuriyeti.

Abstract

It may clearly be observed that monetary policies applied in Turkey have shown changes from declaration of republic until today depending on policies of goverments in power. It has also been observed that, although the politician remains the same, some decisions have been taken depending on the economical conditions of the world or the country and as a result some turning points took place in the economy.

In this study Turkish Economics has been studied in order to obtain solid information about cornerstones of its history. This study has been carried out by dividing Turkish Economics into certain periods according to its characteristics.


Keywords: Money, Monetary Policy, Republic of Turkey.


Tam metin:

PDF