Nörofizyolojik Açıdan Uyaran Temelli Yönlendirmelerin Öğrenme Stratejilerinin Oluşumuna Etkisi

Nida Bayındır
2.917 494

Öz


Özet

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okulları, 1. kademe öğretmenleri­nin öğrenme stratejilerinin oluşumu için gerçekleştirdikleri uyaran temelli yönlendirmelerin ne düzeyde olduğunu belirlemeye çalışmaktır. Öğrenci­lerin kendilerine özgü öğrenme stratejileri geliştirmeleri için öğretmenlerin bu sistematik süreci bazı teknik yönlendirmelerle teşvik etmesi gerek­mektedir. Akademik uyaranlarla sağlanan bu süreç, öğrencinin öğrenme organizasyonuna bir yön verecek ve kendine özgü bir öğrenme sistemi geliştirmesine yardımcı olacaktır. Çalışma; tarama yöntemi kullanılarak, 260 öğretmenin bu yöndeki çabalarını kapsayan uyaranlarını (tactics) içermektedir. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin, farklı uyaranlarla öğ­rencileri etkiledikleri, ancak belli bir öğrenme organizasyonu oluşturma adına bilinçli ve programlı bir uyaran yönlendirmesi yapamadıkları sap­tanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Stratejileri, Strateji Oluşumu, Uyaran Temelli Yönlendirme

THE INFLUENCE OF STIMULUS BASED LEADINGS ON LEARNING STRATEGIES WITH REGARDS TO NEURO­PHYSIOLOGY

Abstract

The aim of the search, it is tried to be found out that which level the stimulus based learning leadings are which are led by the teachers of the first grade of primary schools. It is needed for the teachers to motivate this systematic process with some technical leadings for students to develop their own learning strategies. This process which is provided by academic stimulus will lead the organization of the student's learning and help him/her develop his/ her own learning system. Search, using the survey method, includes the stimuluses (tactics) consisting of efforts of 260 teachers on this direction. In the result of the search, it is concluded that teachers influenced the students with different stimuluses, on the other hand, it is understood that they couldn't manage a stimulus leading which is concious and programatic to form a certain learning organization.

Key Words: Learning Strategies, Strategy Formation, Stimulus Based Learning


Tam metin:

PDF