Kurum İmajını Etkileyen Faktörlerin Algılanması Ve Bu Algılamaların Beklentilerle Karşılaştırılması: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Şule Çerik, Turhan Erkmen
3.696 1.057

Öz


Özet

Rekabet ortamı içerisinde faaliyet gösteren kurumların çevredeki fır­satları değerlendirerek, rekabet güçlerini geliştirmeleri ve bu yönde çevre üzerinde bir etki yaratmalarında; gerçekleştirecekleri tüm örgütsel ve yönetsel faaliyetlerin yanısıra, iç ve dış imaj oluşturma ve geliştirme ça­lışmaları ile bunlara yönelik imaj yönetimi önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle ülkemizde de üniversiteler arasındaki rekabetin hızla artması ve üniversitelerin bu rekabet ortamındaki konumunu belirlemede, kurum imajına ilişkin algılama ve beklentilerin tespit edilmesi önem kazanmak­tadır. Bu düşünceden hareketle yapılan çalışmada; üniversite öğrencileri arasında kurum imajını etkileyen faktörlerin algılanması ve bu algılama­ların beklentilerle karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma gerçekleştiril­miştir. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan 0,8989 cronbach alpha değerinde 5'Iİ likert tipi bir ölçek yardımı iie toplanmış ve değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre; fakülte öğrencilerinin fa­külte ve bölüme ilişkin imaj algıları ve beklentileri arasında anlamlı bir farklılık dikkat çekmektedir. Kurum imaj algılarına ilişkin; yönetim davra­nışı, öğretim üyeleri ile ilişkiler, eğitim hedefleri, üniversitenin tanınırlığı ve fiziki-sosyal olanakları gibi çeşitli değişkenlerin ilişki analizleri de araş­tırma bulguları arasında yer almaktadır.

Abstract

Organizations in competitive environments need to evaluate opportunities and to enhance their competitiveness by creating an influence on their environment which can be accomplished by achieving organizational image development activities and their management. Particularly in Turkey, as competition among universities have emerged recently, to determine the organizational image of each university from the aspect of the students' perceptions and to compare students' perceptions with their expectations have become a very important issue. In this study, a university's students' perceptions in terms of the factors that create an organization's image were evaluated and perceptions were compared with their expectations. The data was collected by a 5 point likert scale which was developed by the researchers with 0,8989 cronbach alpha value. According to the findings, there is a significant difference between faculty students' perceptions of organizational image and their expectations about how the image should be like. In relation to organizational image, the perceptions of educational goals, relationship between students and academic staff, recognition of the university aswell as its physical condition and social-cultural facilites are among the findings of the research.


Tam metin:

PDF