Kredi Derecelendirme Ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri

Gülhan Suadiye
4.155 1.118

Öz


Özet

Küresel sermaye, 1990'lı yıllardan bu yana, gelişmekte olan ülke pi­yasaları için önemi giderek artan bir fon kaynağı haline gelmiştir. Bu sü­reçte kredi derecelendirme kuruluşları, kurumsal yatırımcıların portföy tercihlerini, sermaye akışının yönünü, boyutunu ve kompozisyonunu be­lirlemede önemli bir yer edinmiştir. 1997-98 Asya Krizi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, her ne kadar kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke riski değerlemelerine ilişkin yoğun bir tartışmayı gündeme getirse de, kredi derecelendirmenin, hem fon maliyeti hem de kurumsal yatırım­cıların belirli türdeki finansal enstrümanları elinde tutma isteği üzerinde hala güçlü bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışmada amaç, kredi derecelendirme ve kredi derecelendirme kuruluşlarının finansal piyasalar üzerindeki etkilerini ele almaktır.

Anahtar Kelimeler: kredi derecelendirme, kredi derecelendirme ku­ruluşları, finansal piyasalar

Abstract

Global capital has become an increasingly important source of fund­ing for many emerging market countries since 1990's. Meanwhile, credit rating agencies have been vital importance for determining both portfolio preferences of institutional investors and direction, size and composition of capital flows. Although the experience in the period during and after the Asian crisis of 1997-98 has lead to an extensive debate about credit rating agencies' evaluation of sovereign risk, it is viewed that credit rat­ings still have a strong impact on both the cost of funding and the will­ingness of institutional investors to hold certain types of financial instru­ments. In this paper, it is aimed to discuss credit ratings and rating agencies and the impact of these agencies on financial markets.

Key Words: credit rating, rating agencies, financial markets


Tam metin:

PDF