Keknesyen Tüketim Fonksiyonunun Türkiye Uygulaması

Yıldız Sağlam
2.766 2.980

Öz


Özet

J.M. Keynes 1930'lardaki ekonomik bunalım sonucunda, "kendili­ğinden dengeye gelen ekonomi" düşüncesi yerine, ekonominin eksik istihdam dengesinde olabileceğini ve tam istihdama giden yolda devletin rol alabileceğini savunmuştur.

Keynes'e göre, ekonomideki istihdam düzeyi, milli gelir düzeyine, milli gelir düzeyi de toplam efektif talebe bağlıdır. Efektif talebin unsurla­rından tüketim, reel gelire dayalıdır. Ancak, tüketim ve reel gelir arasın­daki ilişkiyi açıklarken beklenmedik kazanç ve kayıpların, faiz ve maliye politikası değişmelerinin ve mallarla ilgili bekleyişlerin aynı kaldığını ileri sürmüştür.

Keynes, tüketim fonksiyonunu oluşturan temel psikolojik yasayla ilgi­li olarak, bireylerin gelirleri arttığında tüketimlerini de arttıracaklarını, an­cak, tüketimdeki artışın, gelirdeki artış kadar olmadığını, yani gelirle bir­likte tasarrufun artacağını belirtmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tasarruf.

Abstract

J.M.Keynes, advocated that the economy could be in underemployment equilibrium and the government take part in the way of full employment instead of the opinion "economy will be in equilibrium automatically".

According to Keynes, the level of employment in the economy dependent on national income level, national income level dependent on aggregate efective demand. But, while explaining the relation between consumption expenditures and real income, it is assumed that unexpected gain and loss, changes in interest and fiscal policy and expectations about goods will be constant.

Keynes determined about fundamental psychological law that the individuals will increase their consumption as their income increase, but the increase in consumption is not as much as the increase in income, namely, saving will increase as the income increase.

Key Words: Consumption, Saving.


Tam metin:

PDF