Fîzyonomik İfadenin Resim Sanatında Çözümlenmesi

necmi Karkın
2.611 689

Öz


Özet

Sanat, insanın imgeyi görsel olarak tanımlayabileceği ve içsel yapı­sını çözümleyebildiği bir alandır. İnsan bedeninin sanat yapıtında betim­lenmesi ve sanatçının algı dünyasında yoğun olarak varoluşu, fizyono­miyi sanat yapıtında çözümleme ihtiyacı doğurmuştur. Fizyonomiyi, özel bir karakteri olan ve kişiliği, mizacı dışavuran yüz çizgileri bütünü ve yü­zün dili olarak tanımlayabiliriz. Sanatta fizyonomik ifadenin belirlenme­sinde ve yaratımında, farklı zamanlarda yaşamış sanatçılar farklı kaygı­lara düşmüşler, yüzde neyin yansıtılmasına öncelik verileceği düşünce­siyle, çalışmalarına spesifik olarak yön vermişlerdir.

Yüzün görünür kıldığının fazlasını görmek/gösterebilmek, yüzün sak­ladığını okuyabilmek, 'kendini' bir imgede bulabilmek, fizyonomik ifadeyi çözümleme süreç ve sonuçlarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: imge, Fizyonomi, ifade, Karakter

Abstract

Art is an are in which human is ablation identify image visually, and could analyze it's interior structure at every age. The intense existence of description of human body in the artist's world of perception brought the need of analyzing the physiognomy. We can identify the physiognomy as having a particular charade and the totality of the face lines which express the personality, temperament and the language of the face. In art work artists who I wed in a different periods, worried about creation and gave direction to the of what reflection an face will be given the priority by specific apposes.

To see to show more then what the face makes visible, to read what the face hides, to be ablate find "yourself" in an image, show the period and the results of analyzing the physiognomycal expression.

Keywords: image, Physiognomy, Expression, Charecter


Tam metin:

PDF