Elektrik Sektöründe Bölgesel Entegrasyon Örneği: Avrupa Elektrik İletimi Koordinasyon Birliği (Ucte) Ve Türkiye'nin Birliğe Entegrasyonu

Cem Doğru
2.654 576

Öz


Özet

Son yıllarda elektrik sektöründe, bölgesel ve bölgeler arası işbirliği­nin meydana geldiği gözlenmektedir. Bu işbirliklerinden ve bölgesel en­tegrasyonlardan biri de UCTE'dir. Bu çeşit bölgesel ve sektörel enteg­rasyonlar ülkeler arasında politik ve ekonomik entegrasyonlara öncülük etmiştir. Bu çalışmada sektörel bir entegrasyon ve bölgesel entegrasyon olarak UCTE'nin incelenmesi amaçlanmaktadır. Öncelikle, enterkonnek-te elektrik sisteminin avantajları ve dezavantajlarına değinilmiştir. Daha sonra UCTE'nin tarihsel gelişimi, amaçları ve faydaları ele alınacaktır. Son olarak Türkiye'nin UCTE ile ilişkileri, birliğe entegrasyonu, entegras­yonun Türkiye'ye getireceği olası faydalar incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: UCTE, bölgesel elektrik ticareti, bölgesel ve sektörel entegrasyon, enterkonnekte elektrik sistemi, bölgesel ve sektörel işbirliği

Abstract

Regional and interregional cooperation that occurs in the electricity sector is to observe in recent years. One of these cooperation and regional integration is UCTE. Such these regional and sectoral integrations always pioneered the political and economic integration among the countries. This study aims to analyze UCTE as a sectoral integration and as a regional integration. First, the interconnection electricity system's advantages and disadvantages had been mentioned. After, the development of UCTE and its purposes and benefits are analyzed. Finally, the relations between Turkey and UCTE, Turkey's integration to UCTE and possible advantages of integration are evaluated.

Keywords: UCTE, regional electricity trade, regional and sectoral integration, interconnection of electriciy system, regional and sectoral co­operation


Tam metin:

PDF