Planlı Kalkınma Dönemlerinden Günümüze Türkiye'deki Gelir Dağılımının Genel Değerlendirmesi

Yaşar Sarı
2.686 631

Öz


Özet

Türkiye'de gelir dağılımı sorunu ile ilgili çalışmalar değişik zaman­larda ele alınmış ve bazı araştırmalar yapılmıştır. Bu konuda ilk çalışma Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 1963 yılında yapılmıştır. Bunu 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü'nün yürüttüğü çalışma ile Tuncer Bulutay ve arkadaşlarının yaptığı Ankara Üniversitesi SBF araştırması izlemiştir. 1973'te DPT, 1973-1974 DİE, 1986'da TÜSİAD, 1987 ve 1994'de DİE tarafından gelir dağılımını incelemek amacıyla bir dizi araştırma yapılmıştır.

Bütün bu araştırmalarda Türkiye'de gelir dağılımının daha adaletli ve adil bir yapıya kavuşturulabilmesi konusu çokça tartışılmış ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye'de demokratik hakların en geniş sınırlarına ulaştığı 1961-1980 yılları arasında nispeten milli gelirin paylaşımında diğer dönemlere göre daha adil bir sonuç ortaya çıkmasına rağmen, gerçek anlamda bu konuda atılan hiç bir somut adım olmamış, aksine sorun giderek daha da büyümüştür. Bu çalışmada, yukarıda sözü edilen araştırmalardan elde edilen gelir dağılımı sonuçları ışığında genel olarak bir değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar sözcükler: gelir, gelir dağılımı, Türkiye.

A GENERAL ASSESMENT OF INCOME (PERSONA PER CAPITA) DISTRIBUTION IN TURKEY FROM PLANNED DEVELOPMENT ERAS UP TO NOW.

Abstract

Many studies on problem of income (per capita) distribution in Turkey has been dealt with, and some researches were done at different times. State Planning Office done a study about this subject in 1963 at fist time. A study by Tuncer Bulutay, et.al for Hacettepe University, Demografic Studies Institute had been followed by Ankara University, Faculty of Political Sciences in 1968 and in 1973 by State Planning Office. Other series of studies has been realised by State Statistic Office in 1973-1974 and by Turkey Association of Manufacturers and Businessmen in 1986, and by State Statistic Office in 1994.

In all these studies, the topic of setting up a more fair and just income distribution system in Turkey has been discussed to a great extent, and various proposals have been developed. In addition to this, although relatively better results of income distribution than those of other periods were observed in 1961-1980 period when democratic rights were allowed to be used to the greatest extent, no concrete step to solve this problem was taken in its real meaning; on the contrary, the problem have become more serious over time. In this study, in the light of the results demonstrated by the above-mentioned studies with regards to income distribution, a general assessment will be done.

Keywords: income, income distribution, Turkey.


Tam metin:

PDF