Müfredat Laboratuar Okullarında ve Genel İlköğretim Okullarındaki 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Genel Tutum ve Başarılarının Karşılaştırılması

Kezban Kuran
2.707 489

Öz


Özet

Bu araştırmada, Müfredat Laboratuar Okulları ile genel ilköğretim okullarındaki 6. Sınıf öğrencilerinin Fen Bilgisi dersine karşı tutum ve akademik başarıları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın temel amacı, öğren­cilerin Fen Bilgisi dersindeki tutum ve akademik başarılarında okullar arasında anlamlı fark olup olmadığını saptamaktır.

Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya, Antakya merkezindeki Müfredat Laboratuar Okullarındaki 6.sınıfta bulu­nan 85 öğrenci ile genel ilköğretim okullarındaki 6.sınıfta bulunan 155 öğrenci olmak üzere toplam 240 öğrenci katılmıştır. Bu araştırmada, veri toplama araçları olarak, Fen Bilgisi tutum ölçeği ve Fen Bilgisi başarı testi kullanılmıştır. Ayrıca her iki okuldaki altı Fen Bilgisi öğretmeninin sınıf içi öğretim süreçlerindeki yeterlikleri, 2 hafta boyunca 6 ders saati içinde yapılandırılmış gözlem formu ile gözlenmiştir.

Araştırma verilerinin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, tek yönlü varyans analizi ve bağımsız gruplar t testinden yararlanıl­mıştır. Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, her iki okul arasında tutum ve akademik başarılar açısından anlamlı farklar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi, Tutum, Akademik Başarı, Müfredat Laboratuar Okulu ,Toplam Kalite Yönetimi.

A COMPARATIVE STUDY OF 6 GRADE STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS SCIENCE CLASSES AND ACADEMIC SUCCESSES IN CURRUCULUM LABORATORY SCHOOLS AND PUBLIC ELEMENTARY SCHOOLS

Abstract

In this research the academic success and the attitude of the students in 6th year classes of elementary schools and curriculum laboratory school has been compared. The main aim of this research is to describe if there are any meaningful differences between schools in terms of their academic success.

This research is a descriptive study based on the model of scanning. A total of 240 students have been subjected to this scanning research: 85 of them from 6th year classes of, the curriculum laboratory school in Antakya and 155 of them from the 6th year classes of regular elemantary school. Science attitudes name and academic achievament test are administered in this research. Moreover, the teaching period of the 6 science teachers in both schools has been obsereved by means of an observation from, throughout the 6 lessons in 2 weeks period.

Arithmetic averages, standart deviation analysis of one way ANOVA and t test for independent groups are used in analysing the data. According to the results of the analysis of one way ANOVA, there is meaningful difference between the two experimental group as far as their attitudes and academic success.

Key Words: Science, Attitude, Achievement, Curriculum Laboratory School, Total Quality Management


Tam metin:

PDF