Küreselleşme ve Küresel Bağlılık Sarmalında Ulus Devletin Geleceği

Necmettin Özerkmen
2.787 831

Öz


Bu araştırma, dört ana başlıktan oluşmaktadır.

Birinci olarak, konuya kavramsal düzeyde bir giriş açıklaması yapılmış ve kısa bir tarihçe verilmiştir.

İkinci olarak, küreselleşme olgusunun ne olduğunu ve niteliği hakkında görüşler dile getirilmiştir. Bu olgunun dünya ölçeğinde ortaya çıkardığı yapılar ve değişmeler belirtilmiştir.

Üçüncü olarak, küreselleşmenin ulus- devlet yapıları üzerine bozucu ve parçalayıcı etkileri belirtilmiş ve ulus- devlet'e verilen yeni rolü açıklanmıştır.

Dördüncü olarak, küreselleşme olgusunun dünya ve ulus ölçeğinde ortaya çıkardığı çelişkilere yer verilmiştir.

En son olarak da sonuç ve öneriler bağlamında araştırmanın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Küreselleşme, Ulus-devlet, Ulus aşırı kuruluş, Parçalanma.

Abstract

This study consist of four main titles. In the first title an introduced of a conceptual level was given and a short story was presented.

In the second title, some views about what the globalization is and about it's charasterstic were mantioned. The changes and structures that this fact introduced, within the world criterion were also stated.

In the third title, the destructive affect of globalization on Nation-State were determined and the role given to the Nation- State was explained.

In the forth title, the conradictions that the globalization fact introduced in the world criterion were discussed.

In conclusion and suggestion part a general evolution of this study was introduced.

Keywords: Globalization, Nation-State, Transnational Foundation, Fragmentation.


Tam metin:

PDF