Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İşletme Sahibinin Deneyiminin İşletme Performansları Üzerine Etkileri ve Bir Araştırma

Seylan Kuş
2.683 635

Öz


Özet

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulması, faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürmeleri ve başarılı olmaları girişimcilerin ferdi çalışmalarına ve deneyimlerine bağlı olmaktadır. İşletme sahipleri geçmişten edindikleri bilgi birikimlerini kullanarak iş hayatında ayakta kalabilmektedirler. İşletme sahibinin işletme faaliyetleri konusunda deneyimli olması, işletme performansına olumlu yönde etki etmektedir.

Bu hipotezle yola çıkılarak "Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde İşletme Sahibinin Deneyiminin İşletme Performansına Etkisi" konulu tanımlayıcı bir araştırma yapılmıştır. Araştırma 2002 yılında Gaziantep'te plastik ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'leri kapsamaktadır.

Konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, işletme sahibinin deneyimi ile ilgili araştırmalar incelenmiş, elde edilen bilgiler sonucunda mevcut bir modelden yararlanılmıştır. Literatür taramasıyla 8 deneyim değişkeni ile 7 performans değişkeni belirlenmiştir. Bu değişkenler baz alınarak anket formu hazırlanmıştır.

Araştırmada işletme sahibinin çeşitli yollarla kazandığı deneyimlerinin işletme performansına etkisi sınanmıştır. Bu analizlerin ışığında, önceden edinilen işletme sahipliği deneyimi, ortaklardan kazanılan deneyim, aileden edinilen deneyim ve yönetimsel alanda kazanılan deneyimin işletme performansını olumlu yönde etkilediği görülmektedir. İşletme sahibinin öğrenimden kazandığı deneyiminin ve endüstri deneyiminin işletme performansı ile negatif ilişkili olduğu görülmektedir. Bu bulguların bundan sonraki çalışmalara ışık tutması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Girişimci, İşletme Sahibi, Deneyim, İşletme Performansı

Abstract

Founding of SMSs, continuing their activities effectively and their success depends on individual studies of entrepreneurs and their experiences. The owners could keep themselves existing on their business life by using their experiences. The experience of the owners about business activities has positive effects on the business performance.

With the above mentioned hypothesis; the effects of owner's experiences on business performance in SMSs has been investigated. The sample, includes the SMSEs having activities on plastic and textile industries which locates in Gaziantep/ Turkey in 2002.

The previous literature on experience and performance is reviewed, in order to highlight the experience variables examined. Following the review, eight experience variables and seven performance variables have been determined. A questionnaire has been developed by using these variables.

In this study, the effects of various experiences of owner on his/her business performance has been examined. After these analysis it has been found that the experiences of ownership, the experience acquired from the family and the partners and also managerial experiences have positively effected the business performances. But the experiences acquired from the education and industrial practice have negatively effected the business performance. It is expected that the findings of this study will assist the future researchs.

Keywords : Small and Medium - Scale Firms, Entrepreneur, Owner, Experience, Business Performance


Tam metin:

PDF