Antakya'da Sıcak Demircilik

Aylin Özkaya
3.893 869

Öz


Özet

Demircilik, babadan oğula geçen, usta-kalfa -çırak döngüsüyle yaşam bu­lan eski bir el zanaatıdır. Günümüzde artık bu el zanaatı eski önemini koruyamamaktadır. Kısa zamanda çok ürün elde etme imkanı sağlayan teknolojik geliş­meler, geleneksel demircilik zanaatının her geçen gün biraz daha gerilemesine neden olmaktadır. Bu çalışmayla Antakya'da demircilik zanaatının toplum içeri­sindeki işlevinin üzerinde durularak, geçmişi ile gelecekteki dayanakları tespit edilmek istenmiştir. Çalışmamızın birinci bölümünde konuya giriş yapılmış-tır. İkinci bölümü ise araştırmanın amacı, önemi, kapsanı ve yönteminden oluş-maktadır. Bulgular ve yorumlar çalışmanın üçüncü bölümünü oluşturmaktadır. Bu bolünde Antakya'da sıcak demircilikte kullanılan araç ve gereçler, yapım tekni­ği, Antakya demircilerinin bazı özellikleri(doğum yerleri, yaşları, öğrenim durumla­rı, zanaatı öğrendikleri kaynak, kaç yıldır bu zanaatla uğraştıkları yan gelirlerinin olup olmadığı, çalışanların iş yerindeki konumu), demircilik ve demirciliğin sorunları(hammadde sorunu, ara ve yardımcı maddeler sorunu, çırak ve yardımcı so­runu, iş yeri sorunları, üretilen demir araçların satıldığı kesim( pazarlama sorunu) aktarılmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise üçüncü bölümde elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve sonuca gidilmiştir. Ayrıca bu konuyla ilgili önerilere de yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Demir, Demircilik, Demircilik zanaatı, Zanaatlar, Tavlama.

Abstract

What blacksmiths do is an old handicraft that is fed by "master-assistant master-appratice circle". At present time twis handicraft is not as important as it was in the past.Technological developments which provide the ability to have more products in a skorter time period have caused this traditional handicraft to recede. The purpose of twis study is to examine the function of blacksmith handicraft among people in Antakya, begining from past times and to determine the supportive issues for its continuity in the future. The first chapter of our study includes an intraduction to the subject.The second chapter contains the purpose, importance, content and the method of the research.The findings and the comments make the third chapter up.ln this chapter;the tools and materials used in hot iron work, by the blachmiths in Antakya.their manufacturing technigues and some of their personal praperties(birth place,age,educational status,how thehandicraft was learnt.how long it was being done.presence of any extra in came from any other source, the status of the workers in the working place), the problems of the blacksmiths (raw material problem, intermediate and auxiliary material problem, apprentice and helper problem, the problems about the working place, the places and persons whom the iron tools manufactureal are sold, marketing problem) has been tried to be told. In the fourth chapter, the gathered data has been evaluated and a conclusion has been reached.Also some suggestions has been included.

Key words: Iron , Blachwith handicraft, Handicraft, Backgammong.


Tam metin:

PDF