Demokrasi ve Ekonomik Büyüme

Ünal Arslan, Cem Doğan
3.908 1.300

Öz


Özet

Bu çalışmada temel amaç, uzun dönem ekonomik performansı etkileyen siyasi rejimler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin saptanmasıdır. Literatürde demokrasi ve otoriter rejimlerin ekonomik performans İle ilişkisi iki temel argümana dayanmaktadır. Birinci argümana göre demok­ratik rejimler yatırımları azaltan, cari tüketim üzerinde oluşacak baskılara izin veren rejimler olmaları nedeniyle ekonomik büyümeyi engelleyen yada en azından yavaşlatan rejimlerdir. İkinci temel argümana göre, otoriter rejimlerde diktatörlerin toplumsal refahı veya toplam çıktıyı maksimize etmeye yönelik bir çabalarının olmayacağıdır. Bu argümanın doğal sonucu da, otoriter rejimlerin ekonomik büyümeyi engelleyeceğidir.

Çalışmada temel bulgumuz, güçlü kurumsal yapı ve mülkiyet haklan konusunda sağlayacağı güvence ile ekonomik büyümeyi destekleyeceği ve ekonomik performans açısından en iyi rejimlerin demokratik rejimler olduğu yönündedir.

Anahtar Kelimeler : Demokrasi. İktisadi Büyüme.

Abstract

This paper introduces the relations between political regimes and economic growth, which effect a stale long run economic performance. The main questions are which and how political regimes foster or hinder economic growth? There are two diffrent arguments about democracy and authoritarian rejimes in relation with economic performance. The first one is that, democracy is thought to hinder growth because of pressures for immadiate consumption, which reduce investment. The main result of this argument is that, democratic regimes hinder economic growth. The second argument against dictatorships is that authoritarian rulers have no interest in maximizing total output or social welfare. So that, authoritarian regimes obstacle economic growth.

Our main result, democracy with properity right and strength institution structure foster economic growth and the best political regimes for economic performance.

Keywords: Democracy, Economic Growth.


Tam metin:

PDF