Sağlık Bilimleri Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması/Comparison Of The Hopelessness Levels Among The Fourth Grade Students At Faculty Of Health Science

Saba Yalçın, İnci Açıkgöz
6.637 1.390

Öz


 

Umut, insana karşılaşabileceği olumsuz yaşantılarla baş edebileceği duygusunu verdiğinden ruh sağlığını olumlu etkiler. Üniversitede mesleğin isteyerek seçilmesinin ve iş bulma olasılığının yüksek olmasının beklentiler, umutlar ve ruh sağlığı üzerindeki önemi büyüktür. Bu çalışmanın amacı, ebelik ve hemşirelik bölümleri öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri bakımından aralarında farklılık olup olmadığını belirlemek, seçtikleri mesleğin bu konuya etkisini anlamaktır. Çalışmada, gelecekle ilgili duygular, motivasyon kaybı ve gelecekle ilgili beklentiler olmak üzere üç alt boyuttan oluşan Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) uygulanmış ve kendileri ile konuya yönelik görüşmeler yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler ve ölçek / alt boyut puanları ile bölümler arasındaki farklılığı karşılaştırmak için bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Umutsuzluk bakımından,  hemşirelik ve ebelik bölümleri öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaması sonucu, üniversitede aldıkları eğitim sonucu umutlu olmanın ruh sağlığındaki önemini kavramış olmaları pozitif düşünme güçlerini arttıran öğrenme yaşantıları sonucu iyimserliğin önemini görmüş olmaları ve bu konunun umut düzeylerine verdiği katkı ile seçmiş oldukları mesleğin, gelecekte iş bulma olasılığının yüksek olduğunun düşünülmesi ile açıklanabilir.

   Anahtar Sözcükler: Ebelik, Hemşirelik, Öğretim, Umutsuzluk.

 

Abstract

Hope, people may experience negative experiences to deal with the feeling that because it gives mental health a positive impact on the University of the profession willingly election and finding a job is highly probable that the expectations and hopes and spirits on health is of great importance. The purpose of this study is to determine whether there is a difference among the level of hopelessness of students studying at nursing and midwifery departments, and whether the profession they have chosen has any impact on their level of hope. In this study, the Beck Hopelessness Scale (BHS) consisting of three subscales, feelings about the future, loss of motivation and expectations about the future has been used and interviews have been conducted with the students in this regard. In the evaluation of the data, descriptive statistics and scale scores / sub-dimension scores, the t test was used in independent samples to compare differences between the departments. Hopelessness, in terms of nursing and midwifery students of a significant difference between absence results in the university education they received as a result be hopeful mental health understand the importance to have the power of positive thinking which increases the learning experience as a result of optimism seen the importance of having and the contribution levels of hope in this topic thoughts they are the profession, future employment probability thought to be explained by the high.

 Key Words: Midwifery, Nursing, Instruction, Hopelessness.


Anahtar kelimeler


Ebelik, Hemşirelik, Öğretim, Umutsuzluk.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aktaş, Y. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi: Uzunlamasına Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 107-110.

Batıgün, AD, (2005). İntihar Olasılığı: Yaşamı Sürdürme Nedenleri, Umutsuzluk ve Yalnızlık Açısından bir

Bayam K, Okay, T, Dilbaz N ve ark. (2002). Sivil Savunma Birliği Çalışmalarında Kaygı Umutsuzluk ve Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyleri ve Post –Travmatik Stres Bozukluğu Sıklığı, Kriz Dergisi, 10: 1-9.

Beck, A. T.,Weissman, A., Lester, D. &Trexler, L. (1974). The Measurement of Pessimism: TheHopelessness Scale. J. ConsultClinPsychol, 42, 861-868.

Bradley, E., H, Prigerson H, Carlson, M., D, Cherlin, E, Johnson, H., R, Kası, S., V. (2004). Depressıon: Among Surviving Caregivers Does Length of Hospice Enrollment Matter, Am J. Psychiatry, 161(12):2257–62.

Cheavens, J. S.,Feldman, D. B., Woodward, J. T. &Snyder, C. R. (2006). Hope in Cognitive Psychotherapies: On Working With Client Strengths. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly , 20 (2), 135-145.

Çelikel, F. Ç. ve Erkorkmaz, Ü. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler ve Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkili Etmenler. Nöropsikiyatri Arşivi, 45, 122-129.

Deniz, M. Engin; Hamarta, Erdal; Arslan, Coskun ve Basçiftçi, Fatih, (2007). Üniversite Gençlerinin Yaşam Doyumu, Umutsuzluk ve Akademik Başarılarının Problem Çözme Yaklaşımları Açısından İncelenmesi, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat

Derebaşı, Işık, (1996). Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Ege Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Dilbaz, N ve Seber, G. (1993). Umutsuzluk Kavramı: Depresyon ve İntiharda Önemi. Kriz Dergisi, 1, 134-138.

Dilmaç, B. ve Şirin, A. (2002). Türkiye’de Öğrenim Gören Türk ve Akraba Topluluk Öğrencilerinin Stres Kaynakları, Başa çıkma Tarzları ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 473-506.

Durak, A. ve Palabıyıkoğlu, R. (1994). Beck Umutsuzluk Ölçeği Geçerlik Çalışması. Kriz dergisi, 2(2), 311-319.

Ehtiyar, R., Üngüren, E. (2008). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri ile Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma.

Erdoğdu, Y. (2012). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Journal of Research in Education and teaching, 1, (2), 123-134.

Gündoğar, D, Gül, S. S., Uskun, E., Demirci, S., Keçeci, D. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi, Klinik Psikiyatr, 10, 14-27. Türk Psikiyatri Dergisi, 16, 29-39.

Kashanı, J. H.,Soltys, S. M., Dandoy, A. C., Vaıdya, A. F. and Reid, J. C. (1991). Correlates of Hopelessness in Psychiatrically Hospitalized Children. Comprehensive Psychiatry, 32(4), 330-337.

Kazdın, A. E.,Rodgers, A. andColbuls, D. (1986). The Hopelessness Scale for Children: Psychometric Characteristic and Concurrent Validity. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54(2), 241-245.

Kazgan, G. (der.), (2006). İstanbul Gençliği. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Kemer, G. ve Atik, K. (2005). Kırsal ve İl Merkezinde Yaşayan Lise Öğrencilerinin Umut Düzeylerinin Aileden Algılanan Sosyal Destek Düzeyine Göre Karşılaştırılması. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 161-168.

Macleod, A., K., Tata, P.; Tyrer, P., Schmidt, U., Davidson, K., Thompson, S., (2005). Hopelessness and Positive and Negative Future Thinking in Parasuicide, British Journal of Clinical Psychology, 44, 495–50

Melges, F.T. (1969) “ Types of Hopelessness in Psychological Process”. Archieves of General Psychiatry, 20, 690-699.

Miller, J. F. (1985). Hope Doesn’t Necessary Spring Eternal Sometimes İt Has to Be carefully Minedand Channeled. American Journal of Nursing, 85, 22-25.

O’connor, R. C.,Connery, H. &Cheyne, W. M., (2000). Hopelessness: The Role of Depression, Future Directed Thinking and Cognitive Vulnerability. Psychology, Health And Medicine , 5 (2), 155-16.

Oğuztürk, Ö., Akça, F., Şahin G., (2011). Üniversite Öğrencilerinde Umutsuzluk Düzeyi İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Üzerinden İncelenmesi. Klinik Psikiyatri, Sayı:14, 85-93.

Özgüven, İ. E. (1992). Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ve Baş Etme Yolları. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 5-13.

Özmen, D., Dündar, P. E., Çetinkaya, A.Ç., Taşkın, O. ve Özmen E., (2008). Lise Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Umutsuzluk Düzeyini Etkileyen Etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9, 8-15.

Özoğlu, S.Ç. (1985). Gençliğin Eğitimi ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği Yayınları. Bilim Dizisi: 9. Eğitim Toplantısı, 20-22 Kasım, Ankara.

Özyurt, S. & Doğan, S. (2002). Gençlik Problemleri Açısından Üniversite Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. Adapazarı: Değişim Yayınları.

Rideout, E. andMontemuro, M. (1986). Hope, Morale and Adaptation in Patient With Chronic Heart Failure. Journal of AdvanceNursing, 11(4); 429-438.

Romero, M. (1989). Hope and Out prome Anticipation, Dissertation. AbstractInternational, 50(5), 1258-A.

Seber, G., Dilbaz N., Kaptanoğlu C. ve Tekin D., (1993). Umutsuzluk Ölçeği; Geçerlilik ve Güvenirliği. Kriz Dergisi, 1(3), 139-142.

Seber, G., (1991). Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Geçerliği ve Güvenirliği Üzerine Bir Çalışma. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı Doçentlik Tezi, Eskişehir.

Şahin, A. (2002). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Dergisi, 13: 143-157.

Şahin, C. (2009). Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 271-286.

Şengül S, Güner, P. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Sempozyum: X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 27-30 Haziran 2012.

Tümerdem, R. (2007). Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygılarını Etkileyen Etmenler, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 20, 32-45.

Tümkaya, S. (2005). Ailesi Yanında Ve Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 3(4), 445-459.

Üngüren, E. ve Ehtiyar, R. (2009). Türk ve Alman Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Umutsuzluk Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma. Journal of Yaşar University, 4(14), 2093-2127.

Yalçın, S. (2010). Mutluluk İçin Pozitif Düşünme. Ankara: Songür Yayıncılık.

Yalçın, S. (2012). Psikoloji. Ankara: Songür Yayıncılık.

Yıldırım, S. (2007). Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik Düzeyi Ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yörükoğlu, A. (1990). Gençlik Çağı. ( 7. Basım). Ankara: Özgür Yayın Dağıtım.

Yüksel İ. (2003). İşsizliğin Psiko-Sosyal Sonuçlarının İncelenmesi (Ankara örneği) C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,4 (2).