Dağıtım Kanallarında Çatışma Nasıl Önlenebilir?/Prevention of Conflict in Distribution Channels

Nuriye Güreş
3.333 4.323

Öz


Müşteri memnuniyetinin önem kazandığı günümüzde, müşterinin talep ettiği ürün ve hizmetleri doğru yerde, doğru zamanda ve doğru fiyattan sunmak işletmeler açısından büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, ürün ve hizmetlerin müşterilere ulaştırılmasında etkin rol oynayan dağıtım kanallarının önemi ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla bu çalışmada, müşterilere istedikleri ürün ve hizmetleri ulaştırmada çok önemli yeri olan dağıtım kanalları üzerinde durularak, dağıtım kanallarında çeşitli sebeplerle meydana gelebilen “çatışma” konusu incelenecektir. Çatışmanın türleri, nedenleri, sonuçları irdelenecek ve çatışmanın önlenmesi için yapılabilecek faaliyetler açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çatışma, Dağıtım Kanalları, Çatışmanın Çözümlenmesi.

Abstract

In the recent years that customer satisfaction has gain importance, providing goods and services that customers demands in the right place, at the right time and at the right price have become very important for the businesses. At that point, the importance of distribution channels that play an effective role in distributing goods and services to the customers has revealed.

Therefore in this study, distribution channels that have an important place in distributing goods and services to the customers will be mentioned and conflict in distribution channels that may become with various reasons will be examined. Types of conflict, reasons and results of it and the activities that can prevent conflict will be explained.

Keywords: Conflict, Distribution Channels, Conflict Resolution.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Berry, Richard K. (1998), “Managing Channel Conflict”, Best's Review, January, 98(9):69.

Bowersox, Donald J. and Cooper, Bixby M. (1992), Strategic Marketing – Channel Management, McGraw-Hill Inc., USA.

Brown, James R. and Day, Ralph L. (1981), “Measures of Conflict in Distribution Channels”, Journal of Marketing Research, August,18: 263-274.

Buzzle, Robert D. (1983), “Is Vertical Integration Profitable”, Harvard Business Review, January-February: 92-100.

Cemalcılar, İlhan (1994), Pazarlama-Kavramlar ve Kararlar, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

Dant, Rajiv P. and Schul, Patrick L. (1992), “Conflict Resolution Processes in Contractual Channels of Distribution”, Journal of Marketing, January, 56(1): 38-54.

Eisenhardt, Kathleen M. and Zbaracki, Mark J. (1992), “Strategic Decision Making”, Strategic Management Journal, 13: 17-37.

Foreman, Susan (2006), “Power Coflict and Control in Distribution Channels”, Henley Manager Update, Spring, 17(3): 11-18.

Gaski, John F. (1984), “The Theory of Power and Conflict in Channels of Distribution”, Journal of Marketing, 48(3): 9-29.

Isen, Alice M. and Baron, Robert A. (1991), “Positive Affect as a Factor in Organizational Behavior”, Research in Organizational Behavior, 13: 1-53.

Jehn, Karen A. (1994), “Enhancing Effectiveness: An Investigation of Advantages and Disadvantages of Value-Based Intragroup Conflict”, International Journal of Conflict Management, 5(3): 223-238.

Karabulut, Muhittin ve Kaya, İsmail (1991), Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri, Genişletilmiş 4. Baskı, İstanbul.

Karafakıoğlu, Mehmet (2005), Pazarlama İlkeleri, Birinci Basım, Literatür Yayınları, İstanbul.

Kumcu, Erdoğan (1981), Dağıtım Kanalları Sisteminde Çatışma Süreci, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Enstitüsü Yayını, İstanbul.

Mescon, Michael H., Bovee, Courtland L. and Thill, John V. (2002), Business Today, Tenth Edition, Prentice-Hall Inc., USA.

Narus, James A. and Anderson, James C. (1986), “Turn Your Industrial Distributors into Partners”, Harvard Business Review, March-April: 66-71.

Oluç, Mehmet (1989), “Dağıtım”, Pazarlama Dünyası, Yıl:3, Sayı:13, Ocak- Şubat: 3-17.

Porter, Michael E. (2001), “Strategy and the Internet”, Harvard Business Review, March: 63-78.

Pruit, Dean G. (1981), Negotiation Behavior, New York: Academic Pres, Inc.Rose, Gregory M., Shoham, Aviv, Neill, Stern and Ruvio, Ayalla (2007), “Manufacturer Perceptions of the Consequences of Task and Emotional Coflict Within Domestic Channels of Distribution”, Journal of Business Research, 60: 296-304.

Schwenk, Charles R. (1989), “A Meta-Analysis on the Comparative Effectiveness of Devil's Advocacy and Dialectical Inquiry”, Strategic Management Journal, 10: 303-306.