Matematik Eğitiminde Öğrenme Güçlükleri/Learning Difficulties in Mathematics Education

Enver Tatar, Ramazan Dikici
17.115 6.694

Öz


Bu çalışmada öğrenme güçlüğü ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Yapılan literatür taramasında, bu kavramı sosyolojik ve psikolojik faktörlerden ziyade bilişsel faktörler açısından ele alan yayınlar dikkate alınmıştır. Çalışmada ilgili literatür sırasıyla; “öğrenme güçlüğü kavramının eğitimdeki ve özelliklede matematik eğitimindeki önemi nedir”, “matematikte hangi konularda ne tür güçlükler vardır” ve “bu güçlükleri gidermenin yolları nelerdir” gibi sorulara cevap arama çerçevesinde incelenmiştir. Yapılan incelemenin sonucunda öğrenme güçlüklerini gidermeye yönelik çalışmaların, güçlükleri belirleme türündeki çalışmalara nazaran yok denecek kadar az olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme güçlükleri, matematik eğitimi, literatür taraması

Abstract

In this study, literature review about learning difficulties was carried out. In the conducted literature survey, publications have been taken into account, which study this concept in terms of cognitive factors rather than sociological and psychological factors. In the study, it is focus on the answers of these questions, respectively: What is the importance of the learning difficulties in education and in mathematics education especially? What kinds of difficulties are there in any given topic in mathematics? What are the ways to overcome these difficulties? As a result of the conducted examination, it has been observed that there are scarcely any studies oriented to overcome the learning difficulties compared to the studies oriented to determine these difficulties.

Keywords: Learning Difficulties, Mathematics Education, Literature Review


Tam metin:

PDF

Referanslar


Artigue, M., Menigaux, J. and Viennot, L. (1990) Some aspects of students' conceptions and difficulties about differentials. European Journal Physics, 11, 262–267.

Baker, J. D. (1996) Students' difficulties with proof by mathematical induction, The Annual Meeting of American Educational Research Association, New York.

Barnett, J.H. (2006) True or False? Explain!. University of Southern Colorado. İndirilme tarihi: 29.03.2006, http://www.maa.org/SAUM/maanot es49/101.html#1

Dikici, R. ve İşleyen, T. (2004) Bağıntı ve fonksiyon konusundaki öğrenme güçlüklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 105–116.

Durmuş, S. (2004a) Matematikte öğrenme güçlüklerinin saptanması üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 125–128.

Durmuş, S. (2004b) İlköğretim matematiğinde öğrenme zorluklarının saptanması ve zorlukların gerisinde yatan nedenler üzerine bir çalışma. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. İndirilme tarihi: 20.09.2006, www:web: http://www.nef.balikesir.edu.tr/~osi nan/files/ozetler.pdf

Duval, R. (2002) The cognitive analysis of problems of comprehension in the learning of mathematics. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 1(2), 1–16.

Ersoy, Y. ve Erbaş, K. (1998) İlköğretim okullarında cebir öğretimi: öğrenmede güçlükler ve öğrenci başarıları. Cumhuriyetin 75. yılında İlköğretim I. Ulusal Sempozyumu, Başkent Öğretmen Evi, Ankara.

Ersoy, Y. ve Ardahan, H. (2003) İlköğretim okullarında kesirlerin öğretimi-II: Tanıya yönelik etkinlikler düzenleme. İndirilme tarihi: 15.12.2004, www.matder.org.tr.

Ersoy, Y. ve Erbaş, A.K. (2005) Kassel projesi cebir testinde bir grup Türk öğrencinin genel başarısı ve öğrenme güçlükleri. İlköğretim-Online, 4(1), 18–39. İndirilme tarihi: 18.01.2006, http://www.ilkogretim-online.org.tr.

Harel, G. (1989) Learning and teaching linear algebra: difficulties and an alternative approach to visualizing concepts and processes. Focus on Learning Problems in Mathematics, 11(2), 139-148.

Haddad, M. (1999) Difficulties in the learning and teaching of linear algebra – a personal experience. Unpublished Master Dissertation, Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.

Moore, R. C. (1994) Making the transition to formal proof. Educational Studies in Mathematics, 27, 249-266.

Rasmussen, C. L. (1998) Reform in Differential Equations: A Case Study of Students' Understandings and Difficulties. The Annual Meeting of American Educational Research Association, San Diego, CA. İndirilme tarihi: 10.01.2006, http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/15/8e/cb.pdf

Tall, D. (1993) Students' difficulties in calculus, Proceedings of Working Group 3 on Students' Difficulties in Calculus. ICME-7, Quebec, Canada, 13– 28.

Tall, D. O. and Razali, M. R. (1993) Diagnosing students' difficulties in learning mathematics. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 24(2), 209–222.

Weber, K. (2001) Student difficulty in constructing proofs: the need for strategic knowledge. Educational Studies in Mathematics, 48, 101–119.

Woerner, K. L. W. (1980) Computer based diagnosis and remediation of computational errors with fractions. Unpublished Doctoral Dissertation, The University of Texas, Austin.

Yetkin, E. (2003) Student Difficulties in Learning Elementary Mathematics. ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics and Environmental Education, Columbus, OH., ED482727. İndirilme tarihi: 12.02.2005, WWW:Web: http://www.eric.ed.gov.

Yılmaz, A. (2001) İşbirliğine dayalı öğrenme, etkili ancak ihmal edilen ya da yanlış kullanılan bir metot. Milli Eğitim, 150. İndirilme tarihi: 20.03.2006, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/yilmaz.htm

Yusof, Y. M., Rahman, R. A., Razali, M. R., Abu, M. S., Bakar, M. N. and Tiong, O. C. (1999) Overcoming mathematical learning difficulties: a case study of collaborative research. Proceeding 8th Southeast Asian Conference, 375–380, Manila, Phillippine

Yusof, Y. M. and Rahman, R. A. (2001) Students' difficulties with multiple integration: a preliminary study. 3rd Southern Hemisphere Symposium, South Africa.

Zachariades, T., Christou, C., and Papageorgiou, E. (2002) The difficulties and reasoning of undergraduate mathematics students in the identification of functions. Proceedings in the 10th ICME Conference, Crete, Greece.

Zaslavsky, O. and Peled, I. (1996) Inhibiting factors in generating examples by mathematics teachers and student teachers: the case of binary operation. Journal for Research in Mathematics Education, 27, 67–78.