1526 Tarihli Tahrir Defterine Göre Antakya ve Çevresindeki Türkçe Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme/Turkish Names of the Places in Antakya and Its Surroundings According to Tapu-Tahrir Register Book Dated 1526.

Ahmet Gündüz
3.690 1.920

Öz


Bu çalışmada 1526 tarihli Tapu-Tahrir defterindeki kayıtlar dikkate alınarak Antakya ve çevresindeki Türkçe yer adları ele alınmıştır. Bölgede 288 köy ve 438 mezraa olmak üzere toplam 726 yerleşim yeri mevcuttur. Ancak, 16 köy ve 38 mezraa çift isimli olup, bunları da ilave ettiğimizde toplam 780 yer ismi tespit edilmiştir. Bunların 153'ü Türkçe kökenlidir. Bu Türkçe kökenli yer adları 7 ayrı kategoride değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Antakya, Altınözü, Kuseyr, Şuğur, Cebel-i Akra, Süveyde.

Abstract

Turkish names of the places in Antakya and its surroundings were investigated based on the Tapu-Tahrir Registration Book dated in 1526. The investigated area consisted of 726 living places with 288 villages and 438 small villages (mezra). However, some of the places had double names. With the addition of double named 16 villages and 38 small villages, there were 780 names for the places. Among the 780 names, 153 of were Turkish origin. Turkish

Key Words: Antakya, Altınözü, Kuseyr, Şuğur, Cebel-i Akra, Süveyde.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu-Tahrir Defteri, No: 1040, s. 74-273.

Açıkel, A., (2003). “Artukabad Kazası Yer Adları (1455-1600)”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, , C.20, S.2, s.181-202.

Çakar, E., (2003). XVI. Yüzyılda Haleb Sancağı (1516-1566), Fırat Üniversitesi Orta-Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları, Elazığ.

Karaboran, H.H., (1984). “Türkiye'de Mevki Adları Üzerine Bir Araştırma”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri, Ankara, s.108.

Sahillioğlu, H., (1991). “Antakya”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.3, İstanbul, s.228-232.

Tekin, M., (2000). Hatay Tarihi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara.

Yediyıldız, B., (1984). “Türkiye'de Yer Adı Verme Usulleri”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri, Ankara, s. 25.