İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools

Ömer Çiftçi, Fahri Temizyürek
6.847 1.794

Öz


Bu araştırmada, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin, Türkçe Öğretimi Programı'ndaki okuduğunu anlamayla ilgili kazanımlara toplu olarak, sosyoekonomik durumlarına ve cinsiyetlerine göre ulaşma düzeylerine bakılmıştır.

Araştırmada, öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeylerini ölçmek için öğretim programında yer alan okuduğunu anlamayla ilgili kazanımlar 43'ten 34'e indirilmiş ve her kazanımın ölçülmesi için dörder soru hazırlanmıştır. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları neticesinde kazanımlara ait soru sayısı üçe düşürülmüş ölçek 102 soruyla sınırlandırılmıştır.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, sosyoekonomik düzeyde başarı sıralaması üst sosyoekonomik, orta sosyoekonomik ve alt sosyoekonomik düzey şeklinde tezahür etmiştir.

Cinsiyete göre yapılan değerlendirmede ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha başarılı oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okuma, anlama, kazanımlar, öğretim programı

Abstract

In this research, The fifth class students of primary school was observed to reach acquired levels according to their socio-economic levels and sexes of exemplified students and understanding of reading in Turkish curriculum.

In the research, acquisitions where reduced from 43 to 34 for understanding of reading which take place in the curriculum to measure their level of acquired students and four questions were prepared to measure every acquisition. In the results of studies of reliability and validity measurement the questions were reduced to three and limited by 102 questions.

According to the data from the results of the reach, the grading level of socio-economic groups became evident by upper socio-economic, middle socio-economic and lower socio-economic.

To the determination done according to sex, it was found that schoolgirls were more successful that schoolboys.

Key Words: Reading, understanding, acquisitions, öğretim programı


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akçamete, G., (1990). “Üniversite Öğrencilerinin Okumalarının Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: XXII, Sayı: 2, s.735–754.

Akyol, H. (2001). “İlköğretim Okulları 5. Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Okuma Metinleriyle İlgili Soruların Analizi”, Eğitim Yönetimi, (26).

Akyol, H., (2003). Türkçe Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Akyol, H., (2005). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi, Ankara: PegemA Yayıncılık.

Akyol, H., (2007). İlköğretimde Türkçe Öğretimi. H. Akyol (Der.), Okuma (s 15 48) Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Avcıoğlu, H., (2000). “İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi”, Eğitim ve Bilim, Cilt, 25, Sayı: 115, s.10–17

Bacanlı, H., (2000). Gelişim ve Öğrenme. (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Bekar, Ü. (2005). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Kazanmalarında Ailenin Rolü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bernstain, B., (1961). “Social Structure, Language and Learning”, Educational Resarch, 3, 163-176.

Brooks, T. D. (1936). Okumanın Tatbik Edilmiş Psikolojisi. (Çev. Rahmi İ. Kolçak). İstanbul.

Coşkun, E. (2002b). Lise II. Sınıf Öğrencilerinin Sessiz Okuma Hızları ve Okuduğunu Anlama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Coşkun, E., (2002a). “Lise Hızlı Okuma Teknikleri Öğretim Programı ve Uygulamalarının değerlendirilmesi”, Eğitim Araştırmaları. Sayı: 9, s. 41-51.

Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretim Programında Belirtilen Okuduğunu Anlamayla İlgili Kazanımlara Ulaşma Düzeyinin Belirlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Dilbaz, B. (1988). İlkokul 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinde Türkçe Dersi Bilişsel Alanla İlgili Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Göçer, A., (2008). Etkinlik Temelli İlkokuma ve Yazma Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.

Öbzay, M. (1997). “Test Türü İmtihanların Türkçe Öğretimindeki Yeri”. Bilge, Kış, s.13–16

Özçelik, D.A., (1987). Eğitim Programları ve Genel Öğretim Yöntemi. Ankara: ÖSYM Eğitim Yayını.

Şengöl, T. (1995). İzmir'de Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenci Başarısını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Temur, T. (2006). İlk Öğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazı Dilindeki Kelime Hazinelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yavuzer, H., (2001). Okul Çağı Çocuğu. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Yıldız, C., (2006). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi, Ankara: PegemA Yayıncılık.