Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri Hakkında Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi/Having General Adequacy of Teaching Profession Evaluation of the Views of Teacher Candidates and Teachers About Their

Bayram Özer, İsmail Gelen
13.830 2.089

Öz


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan ve görev başındaki öğretmenler ve ilerde öğretmen olacak olan eğitim fakültesi öğrencilerinin, öğretmenlik meslek bilgisi yeterliklerine hangi oranda sahip olduklarını, kendi görüşleri doğrultusunda belirlenmeye çalışılan bu araştırmada iki farklı anket geliştirilmiş ve 242 görev başındaki öğretmene ve 159 öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi Hatay ilinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet okullarında çalışan öğretmenler ve Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinden seçilmiştir. Tarama modelinde yapılan araştırmada anket yoluyla toplanan veriler üzerinde Bağımsız Gruplar t-Testi ve Mann-Whitney U Testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları hem genel anlamda hem de bütün alt boyutlarda öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri bakımından kendilerini öğretmenlerden daha yeterli görmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Genel Yeterlikler, Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Görüşleri

Abstract

In this study, in order to determine at which rate, the teachers who are on duty and the students of Education Faculty who are going to be teachers, have the teaching profession adequacy of knowledge which is determined by the Ministry of National Education, through their personal thoughts, two different polls are carried out to 242 teachers on duty and 159 candidate teachers. Sampling of this study is chosen from the teachers who work in state schools which work dependent upon National Education Directorship of Administrative Province, in Hatay and the students, in the last term of Mustafa Kemal University Education Faculty. In this study ,performed as scanning modal, Independent Groups t-Test and Mann-Whitney U Test are  carried out upon the gathered datum by  the way of poll. According to findings, got from at the end of the study, candidate teachers, both in general and in all specific dimensions in the point of view of teaching profession general adequacy, think themselves more sufficiently qualified than teachers on duty.

Key words: General Adequacy, Teaching Profession, Views of Teachers.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Calderhead, J. (1997). Öğretmenlerin Uzmanlığının Tanınması ve Geliştirilmesi: 21. Yüzyılı Bekleyen Sorunlar, Uluslararası Dünya Öğretmen Eğitimi Konferansı (27 Ağustos-2 Eylül 1995), Ankara, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.

Matriano, E.C. (1997). 2000'li Yıllarda Eğitimin Globalleştirilmesi Sorunları Karşılama ve Fırsatları Değerlendirme, Uluslararası Dünya Öğretmen Eğitimi Konferansı (27 Ağustos-2 Eylül 1995), Ankara, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.

Gordon, T. (1996). Etkili Öğretmenlik Eğitimi, Çev: Aksay, Ankara, Sistem Yayıncılık.

Belm, D. (2008). Establishing Teacher Competencies in Early Care and Education: A Review of Current Models and Options for California, Institute of Industrial Relations, University of California at Berkeley, http://www.iir.berkeley.edu/cscce/pdf/competencies.pdf (Web Adresinden Ağustos 2008 tarihinde alınmıştır).

Philips, D.C. ve Soltis, J.F. (2005). Öğrenme: Perspektifler. ( Soner Durmuş, Çev). Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

Tekışık, H.H. (2003). Öğretmenin Eğitme – Öğretme Yeterlikleri ve Görevleri, Uluslararası Dünya Öğretmen Eğitimi Konferansı (27 Ağustos-2 Eylül 1995), Ankara, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.

Gökçe, E. (2003). Gelişmiş Ülkelerde Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Uygulamaları, Uluslararası Dünya Öğretmen Eğitimi Konferansı (27 Ağustos-2 Eylül 1995), Ankara, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.

Passmore, J. (1991). Eleştirel Olmayı Öğrenme Üstüne, Çev; Hasan Ünder, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(2).

Sprıng, Joel. (1997). Özgür Eğitim. 2.Basım. Çev:Ayşen Ekmekçi. Ayrıntı Yayınları. İstanbul.

Glasser, W. (2000). Kaliteli Eğitimde Öğretmen. Beyaz Yayınları. İstanbul.

Demirel, Ö. (1999). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, Ankara: Pegem A., s.192.

Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kayseri: Sayı: 19, Yıl: 2005/2, (207-237).

M.E.B. (2002). Öğretmen Yeterlikleri, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

M.E.B. (2006). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Ankara: MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.

Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2008). Öğretmen Nitelikleri: İlköğretim Programlarının Beklentileri ve Eğitim Fakültelerinin Kazandırdıkları, Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education Vol. 2, Issue 1, June 2008, pp. 38-63.

Güven, İ. (2004). Etkili Bir Öğretim İçin Öğretmenden Beklenenler, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 164, Güz 2004, Ankara, MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı.

Darling Hammond, L. (1999). Teacher Quality and Student Achievement: A Reviev of State Policy Evidence, Center for the Study of Teaching and Policy, a National Research Consortium, University of Washington, http://www.anzsog.edu.au/images/docs/forum/991200_Teacher_Quality_and_Student_Achievement_Hammond.pdf Web Adresinden Ağustos 2008 Tarihinde Alınmıştır.

Darling Hammond, L. ve Berry, B. (1999). The Evaluation of Teacher Policy, Center for Policy Research in Education.; Rand Corp., Santa Monica, CA. http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED298599&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED298599 Web Adresinden Ağustos 2008 Tarihinde Alınmıştır.

Haycock, K. (1998). Good Teaching Matters: How Well Qualified Teachers Can Close the Gap, Thinking K-16; V3 (2), n2 Sum, 1998, (Eric Documant Number 457 260).

Jenkins, L. (1998). Deming İlkelerini Uygulayarak Sınıflarda Öğrenmenin İyileştirilmesi, Çev: Yenersoy, İstanbul: Kalder Yayınları No: 18.

Adıgüzel, A. (2005). Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Öğretmen Niteliklerinde Yeni Bir Boyut: Bilgi Okur Yazarlığı, Milli Eğitim, Sayı 167, Yaz 2005.

Erdem, A.R. ve Anılan, H. (2000). PAÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları, PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Denizli: Yıl 2000, Sayı 7.

Çelikten, M. Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005), Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 19, Yıl : 2005/2 (207-237)

Seferoğlu, S.S. (2004). Öğretmen Yeterlikleri ve Mesleki Gelişim, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Yıl 5, Sayı 58.