Keçi Dere (Gönen Çayı'nın Bir Kolu) Havzasının Hidrografik Özelliklerine Sayısal Yaklaşım/Quantitative Approach Hydrographic Features of Keçi Stream (A Tributary of Gonen River) Basin

Emre Özşahin
3.653 801

Öz


Bu çalışmanın amacı, Keçi dere havzasının hidrografik özelliklerinin sayısal yöntemler kullanılarak açıklanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda havzanın şekil oranı, drenaj tipi, çatallanma miktarı, çatallanma oranı, akarsu uzunlukları ve boyuna profili, drenaj yoğunluğu, drenaj sıklığı ve hipsometrik eğrisi gibi özellikleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak, elde edilen bulgular Keçi dere havzasının oluşum ve gelişiminde önemli jeomorfolojik ve hidrografik süreçlerin etkisi olan genç karakterli bir havza olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akarsu havzası, Strahler yöntemi, hidrografik özellikler, sayısal veriler, jeomorfolojik özellikler, Keçi Dere.

Abstract

Aim of this work explained numerical data using of hydrographical features of Keçi Stream basin. To achieve our goal several drainage chaacteristic such as basin figure proportion, drainage type, bifurcation quantity, bifurcation ratio, stream length and profile, drainage density, drainage frequency and hipsometric curve were calculated. Consequently, the results showed that Keçi dere basin is in yaung stage of development as a consequences of geomorphic and hydrographical processes.

Key Words: Stream basin, Strahler method, hydrographical features, numerical datas, geomorphological features, Keçi stream.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Atalay, İ. (1986). Uygulamalı Hidrografya, İzmir. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 38.

Chorley, R. J. (1971). Introduction to Fluvial Processes, London: University Paperbacks are published by Methuen Co. Ltd.

Cürebal, İ. (2003). Madra Çayı Havzasının Uygulamalı Jeomorfolojik Etüdü, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi).

Cürebal, İ. (2004). “Madra Çayı Havzasının Hidrografik Özelliklerine Sayısal Yaklaşım”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11, s. 11–24.

Cürebal, İ. (2006). “Strahler Yöntemiyle Komşu Akarsu Havzalarının Karşılaştırmalı Analizi: Mıhlı ve Şahin Dereleri”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, s. 71–84.

Dury, G. H. (1964). Principles of Underfit Streams, Washington: Geological Survey Professional Paper 452-A, U.S. Government Printing Office.

Efe, R. (1986). Gönen Havzasının Jeomorfolojisi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).

Efe, R. (1993). Biga Yarımadası Kuzeydoğusunda Armutçuk Dağları İle Biga ve Gönen Çayları Arasındaki Çevrenin Jeomorfolojisi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi).

Efe, R. (1994). “Biga Yarımadasında Neotektoniğin Jeomorfolojik İzleri”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 29, s. 209–242.

Efe, R. (1997). “Gönen ve Çevresinde Coğrafi Şartların Gönen Çayı Rejimine Etkisi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 6, s. 119–127.

Ekinci, D. (2004). Gülüç Çayı Havzasının Uygulamalı Jeomorfoloji Etüdü, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi).

Erinç, S. (2000). Jeomorfoloji I (Güncelleştirenler: Ahmet ERTEK-Cem GÜNEYSU). İstanbul: Der Yayınları, No: 284.

Erinç, S., Bilgin, T. (1956). “Türkiye'de Drenaj Tipleri”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Sayı: 4 (7), s. 124–156.

Horton, R. E. (1945). “Erosional Development of Streams and Their Drainage Basins: Hydrophysical Approach to Quantitative Morphology”, Bulletin of the Geological Society of America, 56, 275–370.

Hoşgören, M. Y. (2001). Hidrografyanın Ana Çizgileri I, İstanbul: Çantay Kitabevi.

Kantürer, O. (1993). Gönen Havzasının Jeomorfolojisi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi).

Karabıyıkoğlu, M. (1989). “Jeomorfolojide İstatistiksel Analiz Yöntemleri: Genel Sunu”, Jeomorfoloji Dergisi, Sayı: 17, s. 11–20.

Karataş, Ş. (1995). Gönen İlçesi'nin Coğrafi Etüdü, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).

Knighton, D. (1996). Fluvial Forms and Processes, London: Arnold, a Member of the Hodder Headline Group.

Scheidegger, A. E. (1961). Theoretical Geomorphology, Berlin: Göttingen, Heidelberg. Springer-Verlag.

Strahler, A. N. (1964). “Quantitative Geomorphology of Drainage Basins and Channel Networks”, Handbook of Applied Hydrology, V.T. Chow (Ed), New York: McGraw-Hill.

Strahler, A. N. (1973). “Akaçlama Havzalarının Jeomorfoloji İncelemelerinde Nicel Çözümlemeler (Çevirenler: Arpat, E.-Güner, Y.)”, Jeomorfoloji Dergisi, Sayı: 5, s. 103–118.

Strahler, A. N. (1996). Introducing Physical Geography, NewYork: John Wiley and Sons Inc.

Turoğlu, H. (1997). “İyidere Havzasının Hidrografik Özelliklerine Sayısal Yaklaşım”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 32, s. 349–355.

Verstappen, T. (1983). Applied Geomorphology, Amsterdam: Elsevier Science Publishers, B.U. Molenwerf 1.

Yalçınlar, İ. (1946). Manyas Havzasının Morfolojik Etüdü, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No: 9.