Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Lojistik Yönetiminin Önemi/The Importance of Logistics Management in Small And Medium Sized Enterprises

Selami Özcan
11.862 3.971

Öz


Tüm dünyada etkileri görülen finansal kriz başta büyük işletmeleri daha sonra KOBİ'leri vurmuştur.Yeni pazarlar bulmak ve oralarda satış yapmak için Lojistik şirketleri ile yakın temas halinde olmak gerekir. Ülkemizde “Lojistik Yönetimi” artık bir işletme fonksiyonu olarak kabul edilmeli ve işletme organizasyonu ona göre oluşturulmalıdır.

Bu çalışmada lojistik yönetiminin temel kavramları ele alınarak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ'ler) açısından önemi vurgulanmıştır. Bu çalışmanın amacı rekabet açısından lojistik yönetiminin KOBİ'ler tarafından öneminin anlaşılmasına katkı sağlamaktır.

Anahtar Sözcükler: Lojistik yönetimi, malzeme yönetimi, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler

Abstract

The global financial crisis that has been seen all over the world has affected first the big managements and then the cobies. To find new bazaars for selling products eveyone should have a close communication with logistics firms. In our contry the management organsation to, “The Logistics Management” that has been accepted as a management function.

In this study the importance of basic concepts of lojistics management is pointed out according to the Small and Medium Sized Enterprises (SMEs). The aim of this study is to provide a contributoin to the SMEs to understand the importance of competition in logistics management.

Key Words: Logistics management, material management, small and medium sized enterprises


Tam metin:

PDF

Referanslar


Alkusal M., (2006) “Dondurulmuş Gıda Sektöründe Bütünleşik Lojistik İlişkilerin Lojistik Hizmet Kalitesine Ve Performansına Etkisi” İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans Projesi.

Apple, J. M., (1971) Material Handling Maynard, H.B., Industrial Engineering Handbook 3 ed., NewYork: Mc Graw-Hill Book Co.,

Bahur Y.,(2006) “Lojistik Faaliyet – CRM Etkileşimi Ve Lojistik Maliyetlerin Kontrolü”, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Projesi

Baki B., (2004) Lojistik Yönetimi ve Lojistik Sektör Analizi, Trabzon: 1 Baskı

Ballou R.H., (1995) Logistics Network Design: Modeling and Informational Considerations The International Journal of Logistics Management Volume: 6 Issue:2 Page:39-54

Barutçugil İ. S., (1986) Üretim Sistemi ve Yönetim Teknikleri, Genişletilmiş II. Baskı, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları

Bülent SAYIN, (1983) Tesis Tasarımı ve Yer Seçimi Üretim Sitemi Tasarımı, Anakra: ODTÜ Endüstri Mühendisliği Yayını

Cemalcılar İ., (1994) Pazarlama Kavramlar-Kararlar, (Tıpkı Basım) İstanbul: Beta basımı, yayın no:422

Christoper M., (1998) Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Costs and Improving Service

Çancı M. ve Erdal M., (2003) Uluslar arası Taşımacılık Yönetimi, İstanbul: Freight Forwarder El Kitabı 1, UTİKAD

Çınar M. ve F. Çalışkan, (1995) Stok Kontrol, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Yayını

Darbelent M., L. Izard, M. Scaramuzza, (1995) Economie D'Entreprise, Paris: Foucher

Erdal M., Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, info@meslekiyeterlilik.com

Gündüz M.N., (1978) Malzeme Yönetimi, Ankara: Türkiye Orta Doğu ve Amme İdaresi Enstitüsü, Cilt:11, Sayı:12

Kapkın A.N., (2006) Lojistik Sisteminin İncelenmesi ve Kaliteyle Bağlantısı, İstanbul: Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi

Karayalçın İ., (1986a) Fabrika Organizasyonu, İstanbul: Çağlayan Kitabevi

Karayalçın İ., (1986b) Endüstri Mühendisliği ve Üretim Yönetimi Elkitabı II, İstanbul: Çağlayan Kitabevi

Kayabaşı A., (2007) “İşletmelerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesinde Lojistik Faaliyetlerin Performansının Artırılması: Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama” Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi

Kobu B., (1993/1999) Üretim Yönetimi, Onuncu Baskı İstanbul: Avcıol Basım Yayın,

Lambert D.M. ve Stock J.R., (1999) Strategic Logistics Management, 3. Baskı Boston:

Lambert D.M., Stock J.R., Lisa M.E., (1998) Fundamentals of Logistics Management Boston: International Editions Mc Graw Hill

Okan T., (2002) "Lojistik Yönetimi ve Türkiye,” Türkiye İçin Lojistik Stratejileri Konferansı, İzmir: D.E.Ü

Özal Ö., (1965) İşletmelerde Materyal Yönetimi Hareketlerinin Organizasyonu, İzmir, İ.T.İ.A. yayını, yayın no:46

Özgün M. (2006) “Kalite Artırıcı Bir Strateji Olarak Dış Kaynaklardan Yararlanma Ve Lojistik Hizmet Sağlayıcı Firmalar Üzerine Bir Araştırma”, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Ratliff H.D. ve Nulty W.G., (1996) Logistics Composite Modeling The Logistics Instıtute At Georgia Tech. http://idii.com/wp/tli_logistics_model.pdf, 29.12.2008

Sezen B. Ve Gök M.Ş., (2004) Logistics Management and Just In Time Manucfacturing Systems, International Logistics Congress İzmir: Conference Proceeding Vol:II, Dokuz Eylül Pub.

T.S.E., TS- ISO 9000 Kalite Güvencesi ve Yönetimi, Eğitim Notları

Tekin M., (2006) Üretim Yönetimi Cilt 2, Yenilenmiş 5.Baskı, Konya: Güney Ofset

Türkey O., “İşletmelerde Materyal Yönetimine Bir Yaklaşım”, VerimlilikDergisi, MPM Yayını Yıl:1991/2 s:139-146

Uğurlu H., (2007) “AB Sürecinde Türkiye'de Süt ve Süt Ürünü Üreten İşletmelerde Lojistik Faaliyetler ve Bir Uygulama” Eskişehir:Anadolu Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi

www.bilgisite.com/lojistik/log_I.htm-59k 30.12.2008

www.csmp.org 30.12.2008

www.logisticsclub.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2 29.12.2008

www.logisticsworld.com/logistics.htm, 29.12.2008

Yamak O., (1999) Üretim Yönetimi İstanbul:

Yıldırım A.H., (1982) Kamu Yönetimi Açısından Malzeme Yönetimi, Ankara: Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını, No.1982/246

Yıldıztekin A., (2004) Lojistiğin Yedi Doğrusu, Loder Dergisi, www.atillayildiztekin.com

Yılmaz İ., (2006) “Lojistik Yönetimi Açısından Üçüncü Parti Lojistik İşletmelerinin Tedarik Zincirindeki Rolü ve Bir Uygulama” Marmara Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi