İlköğretim Okullarındaki Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenleri ve Fiziki Altyapı Standartlarına Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi/A Study Into the Evaluation Of Conditions Related with Physical Infrastructure Standards And Visual Arts Teachers in Primary Sch

Uğur Atan, Ahmet Dalkıran
3.320 754

Öz


Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görsel sanatlar dersini veren öğretmenlerle, dersin verildiği eğitim ortamlarının, standartlara ne derece uyduğunu durum tespiti yaparak tartışmaktır. Araştırmada nitel yöntemlerden yararlanılmıştır. Bu kapsamda görüşme, gözlem ve doküman incelemesi yapılmıştır. Çalışma, iki farklı bölgede ikisi kamu, ikisi de özel ilköğretim okulu olmak üzere toplam dört ilköğretim okulu ile sınırlandırılmıştır.

Araştırma sonucunda, okulların fiziki standartlarına ilişkin olarak, genelde görsel sanat eğitimi için ayrılmış dersliklerin olmadığı, normal dersliklerin bu ders için yetersiz kaldığı, özel havalandırma tertibatlarının bulunmadığı, derslikte öğrenci başına düşen 1.50 m2'lik alanın oluşturulmadığı, dersliklerin malzeme giriş çıkışlarının kolaylığı açısından uygun yerlerde planlanmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin standartları sağlamadaki yeterlilik durumlarında ise, görsel sanat eğitimi dersine yönelik bulgu ve görüşlerini ilgili eğitim politikacıları ve planlamacılarıyla paylaşmadıkları, öğrencilerinin sanatsal gelişimleri konusunda velilerle sınırlı bir diyalog içinde oldukları, konu ile ilgili anlatımlar için gerekli olan öğretim yöntemlerini kullanmada yetersiz kaldıkları gözlenmiştir.

Sonuç olarak, devlet ve özel eğitim kurumlarında fiziki standartlara uygunluk, öğretmen ve öğrenci etkileşiminde, öğretmenlerin işlerini istekli bir şekilde yapmalarında, öğretmenlerin kendi yeterliliklerini geliştirme çabalarında ve eğitim-öğretim sürecinde daha da başarılı sonuçlar doğurabilir.

Anahtar Sözcükler: Sanat eğitimi, standart, öğretmen yeterliliği.

Abstract

The aim of this study is to evaluate to what extent the visual arts teachers and the physical conditions of classrooms meet the standards by assessing the related data. The qualitative data gathering method, which involved interviews, observations and document examination, was used in the study. The study was carried out at four different schools from two different regions. Two of the schools were public schools while the other two were private.

As a result of the study, it was found that the schools, generally, did not have special rooms reserved for art education and the conventional classrooms were not suitable for art education because of the facts that they lacked in air-conditioning units, 1.50 m2 space per student was not found in those classrooms and their locations were not properly designed for carrying the materials in and out. As regards the proficiency of art teachers, it was observed that the teachers did not share their views and findings related to art education with education planners and policy-makers, they had limited dialogue with the parents on the artistic development of their students, and they were inefficient at using the necessary teaching methods related with their branches.

Consequently, it can be said that the proper physical conditions at public and private schools can bring about such successful results in education process as the interaction between teachers and students and the willingness of teachers for their jobs as well as their efforts to develop themselves.

Key words: Art education, standard, teacher proficiency


Tam metin:

PDF

Referanslar


Arı, R. ve Saban, A. (2000). Sınıf Yönetimi. Konya: Ceylan Ofset.

Mercin, L. (2006).Resim Dersini Müze Kaynaklı Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımı Etkinliklerine göre Uygulamanın Erişiye, Kalıcılığa ve Tutuma Etkisi (Diyarbakır İli Örneği). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Mill, B. (1992).Longman-Metro Dictionary Of Contemporary English. Longman Group UK Limited. England.

Özdemir, S.(2000).Eğitimde Örgütsel Yenileşme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Özsoy, V. (2003).Görsel Sanat Eğitiminin Tarihsel Ve Düşünsel Temelleri. Ankara: Ümit Ofset Matbaacılık

Şimşek, M. (2000). Sorularla Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri. İstanbul: Alfa Yayınları.