Fizik Öğretmenlerinin Fizik Eğitiminde Karşılaştığı Sorunlar: Afyonkarahisar Örneği/Problems of Physics Teachers in Physics Education: Afyonkarahisar Sample

Yunus Karakuyu
4.094 721

Öz


Bu çalışmanın amacı; fizik öğretmenlerinin görev yaptıkları yerlerde karşılaştıkları sorunları tespit ederek, ortaöğretim kurumlarındaki fizik eğitimi ve öğretiminde başarısızlığın nedenlerinin belirlenmesi ve öğretmenlerin öğretme güçlüklerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerde bulunan 47 lisede görev yapan 80 fizik öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, dönem başlarında yapılan fizik zümre toplantılarında öğretmenlere uygulanan anket ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin % 78'i görev yaptıkları ortamlarda çok zorluklarla karşılaştıkları halde fiziği ve fizik öğretmenliğini çok sevmektedirler.

Anahtar kelimeler: Fizik öğretimi, Öğretmen görüşleri, Fizik dersi

Abstract

The aim of this study is to determine high school physics teachers' who work in districts and teaching difficulties which are seen  in physics education. The respondents of the consisted of 80 physics teachers working in the administrative districts of Afyonkarahisar. The data were gathered through multiple-choice questioner posed to the teachers at physics meetings which were done at the beginning of the training season. It was determined that physics teachers who were taken their ideas have got much problems and like their teaching profession very much.

 

Keywords: Physics Education, Teacher's Opinion, Physics Lesson


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akay, C., (1990). “Türkiye'nin Eğitim Politikası”, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul.

Akdeniz, A. R., ve Karamustafaoğlu. O., (2003), “Fizik Öğretimi Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler” Türk Eğitim Bilimler Dergisi sayı:1(2), s.193-202.

Bektaş, İ. (2000). “Biyoloji Öğretiminde Taşıma ve Dolaşım Sistemleri ile İlgili Rehber Materyal Geliştirilmesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trabzon.

Berliner, D. C. (1988). “The Development of Expertise in Pedagogy”, Charles W. Hunt Memorial Lecture Presented at The Annual Meeting of the American Association of Colleges for Teacher Education, New Orleans, LA.

Budak, Y. (1997). “Öğretmen Yetiştirmede Almanya, Fransa ve Türkiye Örneği”. Çağdaş Eğitim Dergisi. sayı:228, s.18-22.

Colleltta, A. T., and Chiapetta, E. L., (1989). “Science Instruction in the Middle and Secondary Schools Second Education”, Toronto: Merill Publishing Company.

Doğan, M., Oruncak, B., ve Günbayı, İ., (2003). “Afyon İlinde Ortaöğretim Fizik Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar”, AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, sayı:3(1-2), s.108-121

Driver, R., and Erickson, G., (1983). “Theories-in-Action: Some Theoretical and Empirical Issues in the Study of Students' Conceptual Frameworks in Science”, Stud. Sci. Educ. vol:10, p.37-60.

Fansham, P. J., (1986). Science For All Educational Leadership, 44.

Fox, D., (1983). “Personal Theories of Teaching”. Stud. Higher Educ. vol: 8, p.151-63.

Fullan, M., (1991). “The New Meaning of Educational Change”, Teachers College Press. New York:

Garmston, R. J. (1998). “Becoming Expert Teachers”, vol:19, p.60-63.

Gilbert, J. K., Obserne, R. J., and Fensham, P. J., (1982). “Children's Science and Its Consequences for Teaching”, Sci. Educ. vol: 66, p.623-33.

Gilbert, J. K., and Watts, D. M., (1983). “Concepts, Misconceptions and Alternative Conceptions: Changing Perspectives in Science Educ”. Stud. Sci. Educ. vol:10, s.61-98.

Ingle, R. B., and Ranaweera A. M., (1984). “Curriculum Innovation in School Chemistry, Teaching School Chemistry”, Ed. By D. J., Waddington, Chapter, 2.

Kanlı, U., Yağbasan R. (2002a). “Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmet içi Eğitim Yaz Kursları”, Çağdaş Eğitim Dergisi, sayı:283, s.32-38.

Karasar, N., (2003), “Bilimsel Araştırma Yöntemi”, s. 207-208, Nobel Yayınevi, Ankara.

Karplus, R., (1980), “Teaching For The Development of Reasoning”, Research in Science Education, vol:10, p.1-10

Kerlinger F. N.(1973). “Foundation of Behavioral Research (Second edition)”. New York: Holt, Rinehart and Winston

Klinzing, H. G., Tisner R, P. (2002). “The Development of Classroom Teaching Skills, in: Kremer-Hayton, L., Vonk, H.C., Fessler, R. (eds)”, Teacher Professional Development: A Multiple Perspctive Approach, Swets and Zeitlinger, Amsterdam.

Lewin, K., (1990). “International Perspectives on the Development of Science Education: Food for Thought”, Stud. Sci. Educ., vol:18, p.1-23.

Özat, Y., (1997). “Orta Öğretimde Kimya Programlarının Değerlendirilmesi”,Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Özmen, H., (2002). “Kimyasal Reaksiyonlar Ünitesindeki Kavramların Öğretimine Yönelik Rehber Materyal Geliştirilmesi ve Uygulanması”., Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Trabzon.

Richert, A. E. (1991). “Using Teacher Cases for Reflection and Enhanced Understanding, Ann Lieberman ve Lynne Miller (Ed.), Staff Development for Education in the 1990's”, Second Teachers College Press, New York.

Spector, B. S. (1987). “Overwiew”: Meeting the Needs of Science Teachers for Contuing Education, in: Barbara S. Spector (Ed.), A Guide to Inservice Teacher Education: Research into Practice, 1986 AETS Yearbook, 13-56, Colombus, OH: Association for the Education of Teachers in Science, (ERIC Document service No. ED 288 722).

Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S. (1989). “Using Multivariate Statistics”, New York: Harper Collins Publischers

Tekin, S., Ayas, A., (2005). “Kimya Öğretmenlerine Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Kursunun Yansımaları: Akçaabat Örneği”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 165, s.142

Thornton, R., (1987). ''Tools for Scientific Thinking: Microcomputer-Based Laboratories for Physics Teaching,'' Phys. Educ. vol:22, s.230.