Genel Ortaöğretimde Yapılan Öğretim Planlarının Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Evaluation of the Teaching Plans Prepared in the General Secondary Education According to the Opinions of Directors and Teachers

Burhan Akpınar, Bayram Özer
2.782 520

Öz


Bu araştırmanın amacı, genel ortaöğretimde öğretmenlerin yaptığı öğretim planlarını, okul müdürü ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirmektir. Araştırma, on dört il merkezinde bulunan elli altı genel lisede görev yapan, okul müdürü ve çeşitli branşlardan toplam 558 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Veriler, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan anketlerle elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesiyle elde edilen bulgura göre, müdür ve öğretmenler yıllık ve günlük planları çok gerekli görmekte ve bu planların öğrenci merkezli yapılması görüşünü paylaşmaktadırlar. Her iki grup da, bu planlar konusunda kendilerini yeterli bulmaktadır. Ancak, müdürler öğretmenleri az yeterli bulmuşlardır. Ayrıca müdürler, öğretim planları konusundaki yardım ve rehberlik görevini çok benimsemekle birlikte, bu görevin öncelikle müfettişlere ait olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, öğretmenler bu konuda yeterince yardım alamadıklarını belirtmişlerdir. Müdür ve öğretmenler, öğretim planlarının standartlaştırılması, planların öğretmen performansını değerlendirmede araç olarak kullanılması ve bu planların yasal zorunluluk olmaktan çıkarılması görüşlerine fazla sıcak bakmamaktadırlar.

Araştırmada yer alan açık uçlu soruların analizinden, öğretmenlerin planlama sürecinde karşılaştığı sorunların başında zaman yetersizliği, programların fazla yüklü olması, öğrenci özelliklerini yeterince tanımama, bilgi eksikliği ve kaynak yetersizliğinin geldiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretimde Planlama, Ortaöğretim ve Planlama, Öğretim planları.

Abstract

The aim of this research is to evaluate the teaching plans made by the teachers of general secondary education. The research was applied on  Directors and 558 Teachers of various subjects at  56 General High Schools in 14 city centres.The data were collected through the questionnaire made up of questions with clear and close clues . Acccording to the findings obtained as result of analysing the data, Directors and teachers regard daily and annual plans quite necessary and agree on student-centered plans. Both group consider themselves competent in preparing plans.However, Directors do not find teachers much competent.Another result is that Directors  give  the duty of assistance and guidence in preparing teaching plans  primarily to Inspectors and adopt this much. Directors and Teachers do not adopt   Teaching Plans  be standardised, using them as a rationale in evaluating teachers and removal of plans as a legal obligation.

Analysing the questions with  clear clues, the main problems facing  teachers are limited time, exteremely intensive programmes, insufficient knowledge of students'features, insufficient knowledge, inadequate resources.

Key Words: Planning in Teaching, Secondary Education and Planning, Teaching PlansTam metin:

PDF

Referanslar


Akpınar, B. (2004). Öğretimde Planlama Uygulama Değerlendirme-Öğretimde Plan Yapma. Editör: Mehmet Gürol, Elazığ: Üniversite Kitapevi.

Başar, H. (1995). Öğretmenlerin Değerlendirilmesi (2. Baskı). Ankara: Personel Eğitim Merkezi Yayını.

Binbaşıoğlu, C. (1999). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çelik, V. (2000). Okul Kültürü ve Yönetimi. 2. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Demirel, Ö. (1999a). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Demirel, Ö. (1999b). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Eggleston, J. ( 1991). Planning and Managing For Excellence and Efficiency in Higher Education in Britain. http://www.eduref.org/plweb-cgi/fastweb?getdoc+ericdb2+ericdb+1094018+4953+wAAA+(organization) web adresinden alınmıştır. ERIC NO: ED460654.

Ergin, A. (1998). Öğretim Teknolojisi ve İletişim. (2. Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık.

Güçlü, N. (2002). Öğretmenlik Mesleğine Giriş-Sistem Yaklaşımı ve Eğitim Örgütleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Gürkan, T. ve Gökçe, E. (1999). Türkiye'de ve Çeşitli Ülkelerde İlköğretim. Ankara: Siyasal Kitapevi.

İşman, A. ve Eskicumalı, A. (1999). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Adapazarı: Değişim Yayınları,

Küçükahmet, L. (1998). Öğretim İlke ve Yöntemleri. (9. Baskı). İstanbul: Alkım Yayınları.

MEB, (2003). Tebliğler Dergisi, 2551, (Ağustos, 2003).

Oelken, J. ve Lehmann, T. (2003). Eğitime Hayır'a Hayır. (Çev.: Zekeriyya Uludağ) İstanbul: Değişim Yayınları.

Oğuzkan, Ferhan, A. (1989). Orta Dereceli Okullarda Öğretim. Ankara: Emel Matbaacılık.

Özçelik, D. A. (1998). Eğitim Programları ve Öğretim-Genel Öğretim Yöntemleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Özden, Y. (2003). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Şişman, M. (1999). Öğretmenliğe Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Yıldırım, A. (2001). İlköğretim I. Kademe Düzeyinde Yapılan Öğretim Planlarının Değerlendirilmesi. Ankara: MEB, EARGED Yayınları,