Kelime Öğretiminde Örneklemenin Önemi ve Divanü Lügat-it Türk/Importance of Giving Examples in Word Instruction and Divanü Lügat-it Türk

Murat Özbay, Deniz Melanlıoğlu
4.328 822

Öz


Kelime, anlatılmak istenen düşüncelerin göstergesidir. Bireyin sahip olduğu kelime sayısı, onun anlama ve anlatma yeteneğini etkiler. Bu nedenle kelime öğretiminin, dil eğitiminde ayrı bir yeri olduğu söylenebilir.

Bu çalışmanın amacı, kelime öğretiminde dilin kullanım örneklemelerinden yararlanmanın önemini, XI. yüzyılda Türkçe öğretmek amacıyla kaleme alınan Divanü Lügat-it-Türk'ten hareketle ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, Divanü Lügat-it-Türk, kelime, örnek metin.

Abstract

A word is an indicator of ideas wanted to be told. The numbers of words that an individual has got affect her understanding and expressing ability. For this reason, there is a different place of word instruction in language education.

The purpose of this work puts forward the importance of benefiting from giving an example of language in word instruction by beginning from Divanü Lügat-it-Türk which was written in order to teach Turkish in 11th century.

Key Words: Turkish education, Divanü Lügat-it-Türk, word, example of text.Tam metin:

PDF

Referanslar


Akyol, H. “Metinlerde Anlam Kurma”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 13, 2003, Niğde.

Akyol, H. (1997). “Kelime Öğretimi”. Millî Eğitim. 134

Atalay, B. (1992). Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi I, II, III, IV.Cilt. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Aygün, M. (1999). “Yabancı Dil Dersinde Sözcük Öğretimi ve Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri”, Dil Dergisi, S. 78, s. 5-16.

Budak, Y. (2000). “Sözcük Öğretimi ve Sözlüğün İşlevi”, Dil Dergisi, S. 92

Coşkun, E. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında Bağdaşıklık, Tutarlılık ve Metin Elementleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Çetinkaya, Z. (2002). İlköğretim İkinci Kademe Altıncı Sınıfta Ana Diline Ait Sözcüklerin Öğrenilmesi ve Kavranılmasına İlişkin Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ediger, M. (2002). Vocabulary Development and the Curriculum. ERIC, Belge no: ED473483. s. 1-13, (indirilme tarihi: 31.03.2008)

Ergenç, İ. (2002). “Ana Dilinde 'Türkçe' Yapılan Eğitimin Kavram Gelişimine ve Düşünce Üretimine Etkisi” Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Bilgi Şöleni Bildiriler, Kültür Bakanlığı Yayınları, 7–8 Ocak 2002, Ankara.

Erkul, R. (2004). Cümle ve Metin Bilgisi. Ankara: Anı Yayınları.

Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.

Gülensoy, T. (2000). Türkçe El Kitabı. Ankara: Akçağ Yayınları.

Günay, D. (2003). Metin Bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.

Güz, N. “Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Betiklerden Yararlanma Sorunu”, Türk Dili- Dil Öğretim Özel Sayısı, S. 379–380, 1983, Ankara.

Kaya, T. (1996). “Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde Metin Seçimi”, Türk Edebiyatı, S.277.

Kılıç, V. (2002). “Bir Metin Çözümleme Denemesi”, Türk Dili Dergisi, S. 90.

Onan, B. (2003). “Divanü Lûgat-it-Türk'ün Dil Öğretim Yöntemleri ve Dünya Filolojisine Katkıları Bakımından Bir Değerlendirilmesi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 13.

Özbay M.(2002). “Kültür Aktarımı Açısından Türkçe Öğretimi”, Türk Dili, S. 602.

Özünlü, Ü. (1983). “Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Metinlerin Yeri ve Kullanılması”, Türk Dili Dil Öğretim Özel Sayısı, S. 379–380.

Takkaç, M. (1997). “Yabancı Dil Öğretiminde Temel Becerilerin Geliştirilmesi İçin Edebiyat Metinlerinin Kullanımı”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 8.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yönetmeleri. Ankara: Seçkin Yayınları.