Antik Çağda Düşüncenin Kentsel Mekana Yansıması/The Reflection of the Thought to the Urban Space in Antique Ages

Fikret Mazı
6.035 4.741

Öz


Arkeolojik çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan kentsel kalıntılar geçmişteki toplumsal ilişkilerin biçimini ve bu ilişkilerin ortaya çıkardığı mekansal yapıyı anlamamıza yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde Eski Yunan düşüncesine ait günümüze kadar gelen metinler o çağa ait düşüncenin niteliğini ortaya koymaktadır. İnsan düşüncesinin zaman içinde değişmesine bağlı olarak mekanın da taşıdığı anlamın değişmesi söz konusudur. Mekan aynı zamanda mimari, yönetimsel ve hiyerarşik bir yapılanmayı içermektedir. Dolayısıyla düşüncenin mekanda meydana getirdiği farklılıklarda önem kazanmaktadır. Kısaca düşüncenin kentsel mekana yansımasını ele alan bu çalışma, antik çağda şekillenen mekanların arkasında yatan düşünceleri ortaya koymaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel mekan, antik çağ

Abstract

Urban relics found as a result of archeological studies help us to understand the form of social relations in the past and the spatial structure brought forth by these relations. Similarly, texts which belong to Archaic Greece and have remained till today draw out the characteristics of that period's thought. Just as human thought changes relatively to time, the meaning possessed by space also changes. Space also includes architectural, governmental and hierarchical structuring. Therefore, differences caused in space by thought acquire importance. This study, which deals with the reflection of the thought to the urban space, tries to find out the thoughts which lie under the spaces which were shaped in the antique ages.

Key Words: Urban space, antique ages.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Ağaoğulları M.A., (1994). Kent Devletinden İmparatorluğa, Ankara:İmge Kitabevi.

Aktüre S., (1994). Anadolu'da Bronz Çağı Kentleri, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Blunt A. W. F., (1984). Batı Uygarlığının Temelleri, (Çev: Müzehher Erim), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:2568.

Braudel F., (1990). Akdeniz: Mekan ve Tarih, (Çev:Necati Erkurt), İstanbul: Metis Yayınları.

Braudel F., (1995). Akdeniz.: İnsanlar ve Miras, (Çev: Aykut Derman), İstanbul: Metis Yayınları.

Bumin K., (1990). Demokrasi Arayışında Kent, İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.

Childe G., (1983). Kendini Yaratan İnsan, (Çev: F. Karabey Ufluoğlu), İstanbul: Varlık Yayınları.

Copleston F., (1996). Helenistik Felsefe, İstanbul: İdea Yayınları.

Demircioğlu H., (1993). Roma Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi

Gökberk M., (1999). Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi

Hansen M., (1993). The Polis as a citizen-State In the Ancient Grek City-State, Copanhagen: The Royal Danish Academy.

Hansen M., (2002). A Comparative Study of Six City State Cultures, Copanhagen: The Royal Danish Academy.

Keleş R., (2002). Kentleşme Politikası, Ankara: İmge Kitabevi.

Kılıçbay M.A., (1993). Şehirler ve Kentler, Ankara: Gece Yayınları.

Landels J. G. (1998). Eski Yunan ve Roma'da Mühendislik, (Çev:Barış Bıçakcı), Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.

Mırhady D. C., (2003). A Survey of Greek History, Department of Humanities, Simon Fraser University, İndirilme Tarihi: 07 Nisan 2004, www: web: http://www2.sfu.ca/classics/pdf/SurveyofGreekHistory.pdf

Mansel A. M., (1988). Ege ve Yunan Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Mumford L., (1966). The City in History, Harmondsworth: Pelican Books.

Onurkan S., (1982). Anadolu'da Eski Yunan ve Roma Arkeolojisi, Anadolu Uygarlıkları Görsel Anadolu Tarihi ansiklopedisi, (s.418 432). İstanbul, Görsel Yayınları.

Özsait M., (1982). Anadolu'da Helenistik Dönem, Anadolu Uygarlıkları Görsel Anadolu Tarihi ansiklopedisi, (s.334 378). İstanbul, Görsel Yayınları.

Starr C., (1977). The Economic and Social Growth of Early Greece 800-500 BC., Newyork: Oxford UP.

Sevin N., (1982). Anadolu'da Yunanlılar, Anadolu Uygarlıkları Görsel Anadolu Tarihi ansiklopedisi, (s.210 246). İstanbul, Görsel Yayınları.

Şenel A., (1998). Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat.

Tuna K., (1987). Şehirlerin Ortaya Çıkışı ve Yaygınlaşması Üzerine Bir Deneme, İstanbul: İ.Ü.E.F. Yayınları.

Ünsal B., (1973). Mimari Tarihi, İstanbul: İstanbul D.M.M.A. Yayınları, Sayı:53

Wolfgang L., (1999). Antik Kentin sonu, (Der: John Rich, Çev: Suna Güven, Ertuğrul Güven). Geç Antik Çağda Kent, (s.1 47). İstanbul, Homer Kitabevi,

Wycherley R. E., (1991). Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, (Çev:Nur Nirven, Nezih Başgelen), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.