Bilgi Çağında Bir Yönetsel Dönüşüm Yaklaşımı: E-(Yerel) Yönetim/An Administrative Transformation Approach in the Age Of Information: E-(Local) Government

Ufuk Durna, Mehmet Özel
4.436 1.063

Öz


Birkaç on yıldır, adına “küreselleşme” denilen yeni bir süreç yaşanmaktadır. Bu yeni sürecin belirgin özelliklerinden birisi, emek ve sermayenin uluslar arasılaşması iken, diğeri, bilişim teknolojisindeki devasa gelişmelerdir.  Bu süreçte, yüklendikleri kamusal hizmetleri ve toplumsal talepleri karşılamada zorlanan ve mali sıkıntı içinde olan yerel yönetimler (kentler), sermayeyi kendi bölgelerine çekerek, kendisine ekonomik avantajlar sağlama uğraşı içine girmişlerdir. Burada, kentler arasında “sermaye”yi çekme açısından yoğun bir rekabet yaşandığı söylenebilir. Kentlerin bilişim teknolojileri donanım alt yapısının bir göstergesi olan e-yönetim uygulamasının, bu rekabette belirleyici bir işlev göreceği söylenebilir. Hatta günümüzde, toplumsal tarafları / aktörleri birlikte öne çıkaran yeni bir yönetim yaklaşımından söz edilmektedir: yönetişim. Küreselleşme sürecine uyum sağlama ve bu yeni yönetim yaklaşımının hayata geçirilmesinde de, “bilişim teknolojilerinin kullanılarak yönetim ilişkilerinin sürdürülmesi” biçiminde tanımlanabilecek olan “e- yönetim” (e-devlet), yaklaşımı işlevsel olabilir. Bu çalışma, e-yönetim yaklaşımını, yerel kamusal düzey boyutunda incelemektedir.

Anahtar Sözcükler: E-Yönetim (E-Devlet), E-Yerel Yönetim, Yerel Yönetimler, Bilişim Teknolojileri, Yerel Hizmetler.

Abstract

In the last few decades, a new process called 'globalization' is in progress. Of the most noteworthy features of this new progress, one is the internationalization of the labor and capital; the other is the vast improvements in the information technology. In such a process, local governments, which are already in financial and operational difficulty in delivering the public services undertaken or those being demanded (by the public), are struggling to obtaining economic advantages by attracting capital (investments) into their own regions. Therefore, there exists a considerable competition among local governments. E-government applications, which already indicate the existing level of the information technology infrastructure in a city, play a determining role in such a competition. Even today, it is mentioned about a new administrative approach called 'government', which assumes both parties (those who govern and those who are governed) to take role in the government process. E-government approach, which can be defined as 'the government by utilizing information technologies, can be very functional in adapting to globalization process and in the application of this new administrative approach. This study investigates e-government approach from the local public dimension.

Key Words: E-government, e-local government, local government, information technologies, local public services.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aktan, C. (2003), “Türkiye'de E-devlet”, http://www.canaktan.org/politika/e-devlet/turkiyede.htm, 10. 04. 2004.

Atkinson, D. R. ve J. Ulevich (2000), “Digital Government: The Next Step Reenginering the Federal Government, Progressive Policy Institute. http://www.dlcppi.org , 10. 11. 2003.

Blumenthal, J. (2002), “Die Rolle Digitaler Rathaeusser beim E-Government”, Verwaltung und Management, 8. Jg. Heft 1, 37-40.

Brannen, A. (2001), “Providing Services to Citizens Through the Internet”, Spectrum, Spring 2001, 6-10.

Çayhan, E. (2002), “Avrupa Birliği'nde E-Devlet”, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/ pages/mkl_gos.php?nt=216, 12. 05. 2004.

Dieckmann, J. (1996), “Konzern Kommunalverwaltung – zwischen Diverzifisierung und Einheit der Verwaltung”, Verwaltung und Management, 2.Jg. Heft 6, 340-344.

Erdal, Murat (2004); “E-Belediye Kavramı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulaması”, http://www.bilgiyönetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=161 , 09.02.2004.

Eren, V. (2001), Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, S.Ü. S.B.E.

Faerberböck, H.-R. Hausenblas-U. Janner-A. Lendl-P. Mittendorfer-H.Pröll-H.C. Zeller-Lukashort (2004), “E-government-Schneller, Einfacher, Drekter”, www.anecon.com/referenzen/egov/E-government Artikel.PDF, 12.01.2004.

Görmez, K. (199?), Yerel Demokrasi ve Türk Belediyeciliği, Hizmet-İş.

Göymen, K. (1999), “Türk Yerel Yönetiminde Katılımcılığın Evrimi: Merkeziyetçi Bir Devlette Yönetişim Dinamikleri”, Amme İdaresi Dergisi, C.32, S.4, Aralık, 85-116.

Grant, J. (2002), “Towards and Future”, Australian CPA, Oct, 72:9, 38-41.

Havelsan, (2001), http://www.e-devlet.net/-eTurkiye/bilgitoplumuyolunda.pdf , 01.09.2003.

http://erfolgsmodell.mediakomm.net/index.php?m=1, 03. 12. 2003.

http://www.die.gov.tr/TURKISH/SONIST/TEKNYHZ/k_310106.xls, 26. 02. 2006

İnce, M. (2001), E-devlet, Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yayinlar.asp, 26. 02. 2006.

Keleş, R. (2000), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yay., 4. B., Ağustos, İstanbul.

Klinger, P. (2002), “Aythentifizierung von Kommunikationspartnern in kommunalen E-Government – Prozessen”, Verwaltung und Management, 8.Jg. Heft 2, 76-80.

Kubicek, H. Ve Martin Hagen (1998), “Von der Web-Seite zum 'One-Stop-Government'”, Verwaltung und Management, Heft 4, 208-213.

Kupka, H. ve S. Muth (2002), “Personal Management und eGovernment”, Verwaltung und Management, 8.Jg. Heft 3, 166-169.

Legislative Audit Bureau, (2001), “The Reasons of E-Government”, State of Wisconsin, www.auditor.leg.state.mn.us/ped/2002/pe0208htm, 22.12.2003.

Lenk, K. (2002), “Elektronische Bürgerdienste im Flaehenland als staatlich – kommunale Gemeinschaftsaufgabe”, Verwaltung und Management, 8.Jg. Heft 1, 4-10.

Lindsay, I. (2007), “Finding a Partner for Online Services”, Amerikan City and County, April, http://americancityandcounty.com/admin/economic_dev/government_finding_partner_online/ , 25.08.2007.

Moon, J. M.(2002), “The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality?”, Public Administration Review, July/August, Vol.62, No. 4, 424-233.

Moulder, E. (2001), “E-Government: If You Build It, Will They Come?”, Public Management, September, 10-14.

Mower, M. (2001), The Electronic Evolution in Local Government”, Management Services, April, 18-19.

Office of the Legislative (2002), “The Advantage of local e-Government”, www.auditor.leg.state.mn.us/ped/2002/pe0208htm , State of Minnesota, 22.12.2003.

Plamper, H. (1996), “Starke Kommunen in der Globalen Wirtschaft”, Verwaltung und Management, 2.Jg. Heft 6, 321-334.

Saywell, T. (2001), “Elektronic Bureaucracy”, Far Eastern Economic Review, June:21, 52-53.

Schedler, K. (Der) (2000), eGovernment und neueServicequalitaet der Verwaltung, (Der) M. Gisler / D. Spahni, eGovernment – Eine Standortbesimmung, Bern / Stuttgart / Wien: Paul Haupt, 33-51.

Schröder, K. ve U. Schmalfeld (2002), “E-Government in den Kommunen – Deutschland holt auf”, Finanswirtschaft, 56. Jg. Heft 7.

Schwabe, G. ve B. Vöhringer (1998), “Komputerunterstützung des Gemeinderats”, Verwaltung und Management, 4.Jg., Heft 3, 140-147.

Staedler, M. (2002), “Die Elektronic Government-Aktiviteten der Laender”, Verwaltung und Management, 8. Jg. Heft 3, 172-180.

Şengül, T. (1999), “Yerel Yönetim Kuramları”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (3) Temmuz, 3-19.

Tat, A. ve K. Ho (2002), “Reinventing Local Governments and the E-Government Initiative”, Public Administration Review, Jul/Aug., 62:4, 434-444.

Tekeli, İ. (1992), Belediyecilik Yazıları (1976-1991), IULA-EMME, Kent Basımevi, İstanbul.

Vintar, M. (2002), “E-Government in Slowenien – Jumbo-Jet vor dem Abflug”, Verwaltung und Management, 8.Jg. Heft 4, 228-233.

Waisanen, B. (2002), “The Future of e-Government: Technologi-Fueled”, Management, June, 6-9.

Winter, A. (1998), “www.help.gv.at-Ein Bürgerinformationssystem”, Verwaltung und Management, 4.Jg., Heft 3, 136-139.

www.ctg.albany.edu , 13.01.2003.

www.erfolgsmodell.mediakomm.net, 03.12..2003

www.EzGov.com. (2000), “Realizing E-Government”, 05. 05. 2003.

Yücetürk, E. (2004), “Türk Kamu Yönetiminde E-Devlet Uygulamaları Ve Tabana Yayılabilme Yeteneği Bakımından Bir Değerlendirme: Bolu Örneği” http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/ mkl_gos.php?nt=225, 06.01.2004

Zumkehr, S. (1998), “Der elektronische Gang zur Behörde”, Verwaltung und Management, 4.Jg., Heft 6, 373-377.