İçindekiler/Table of Contents

İçindekiler Table of Contents
2.585 714

Öz


İÇİNDEKİLER

Editör'den

Bilgi Çağında Bir Yönetsel Dönüşüm Yaklaşımı: e-(Yerel) Yönetim

An Administrative Transformation Approach in The Age of Information: E-(Local) Government

Doç. Dr. Ufuk DURNA & Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZEL

 

 

Antik Çağda Düşüncenin Kentsel Mekana Yansıması

The Reflection of the Thought to the Urban Space in Antique Ages

Yrd. Doç Dr. Fikret MAZI

 

 

Kelime Öğretiminde Örneklemenin Önemi ve Divanü Lügat-it Türk

Importance of Giving Examples in Word Instruction and Divanü Lügat-it Türk

Prof. Dr. Murat ÖZBAY & Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

 

 

Ders Kitaplarına Metin Seçimi Açısından Türkçe Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Turkish Curriculums in Terms of Text Selection for Textbooks

Yrd. Doç. Dr. Eyyup COŞKUN & Seda TAŞ

 

 

Güzel Konuşma Kurslarında Verimliliği Artırmaya Yönelik Bir Alan Araştırması

A Scope Research on Related to Improve Prolificness in Eloquence Courses

Dr. İlhan ERDEM & Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DENİZ

Okumayı Niye Sevmiyoruz? Üniversite Öğrencileri ile Mülakatlar

Why Don't We Like Reading? Interviews with Undergraduates

Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat ARICI

 

 

Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Çözümleme Yönteminin Kullanımı

Usage of Analysis Method in Turkish Grammar Education

Yrd. Doç. Dr. Ali GÖÇER

 

 

Genel Ortaöğretimde Yapılan Öğretim Planlarının Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Evaluation of the Teaching Plans Prepared in the General Secondary Education According to the Opinions of Directors and Teachers

Yrd. Doç. Dr. Burhan AKPINAR & Yrd. Doç. Dr. Bayram ÖZER

Fizik Öğretmenlerinin Fizik Eğitiminde Karşılaştığı Sorunlar: Afyonkarahisar Örneği

Problems of Physics Teachers in Physics Education: Afyonkarahisar Sample

Yrd. Doç. Dr. Yunus KARAKUYU

 

 

İlköğretim Okullarındaki Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenleri ve Fiziki Altyapı Standartlarına Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi

A Study into the Evaluation of Conditions Related with Physical Infrastructure Standards and Visual Arts Teachers in Primary Schools

Öğr. Gör. Dr. Uğur ATAN & Öğr. Gör. Ahmet DALKIRAN

 

 

Kimya Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarılarıyla İlişkisi

Correlation between Chemistry Pre-Service Teachers' Learning Style and Academic Achievement

Yrd. Doç. Dr. Erdal TATAR - Yrd. Doç. Dr Cengiz TÜYSÜZ & Uzm. Nail İLHAN

 

 

Bilecik Bölgesi Mermer Sektörünün Uluslar Arası Rekabetçilik Analizi: Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

An Analysis of the International Competiveness of the Marble Industry in Bilecik Region: Problems and Recommendations

Dr. Hakkı ERASLAN - Yrd. Doç. Dr. İsa İPÇİOĞLU - Yrd. Doç. Dr. Gürkan HAŞİT & Dr. Burcu ERŞAHAN

 

 

İşletmelerdeki Verimliliğin Tahmin Edilebilmesi ve Bu Verimliliği Etkileyen Faktörlerin MLP Tipi Yapay Sinir Ağları Tekniği İle Belirlenmesi

Predicting Productivity of Businesses and Identifying the Factors, Which Affect Productivity with the MLP Type Artificial Neural Network Technique

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN & Öğr. Gör. Derviş TOPUZ

 

XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Amik Nahiyesi (1550-1584)

Amik Sub-District in the Second Half of XVI. Century (1550-1584)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ

 

Otomobil Servislerinden Yararlanan Müşterilerin Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma

A Research on Customers' Satisfaction Using Automobile Services

Yrd. Doç. Dr. Mete SEZGİN & Okt. Tugay ARAT

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Lojistik Yönetiminin Önemi

The Importance of Logistics Management in Small and Medium Sized Enterprises

Yrd. Doç. Dr. Selami ÖZCAN

Keçi Dere (Gönen Çayı'nın Bir Kolu) Havzasının Hidrografik Özelliklerine Sayısal Yaklaşım

Quantitative Approach Hydrographic Features of Keçi Stream (a Tributary of Gonen River) Basın

Uzm. Emre ÖZŞAHİN

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayın ve Yazım İlkeleri

 


Tam metin:

PDF