İngilizce Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Ders Planı Hazırlamaya İlişkin Görüşleri/Prospective English Teachers' Views About Preparing Lesson Plans

Aytunga Oğuz
2.705

Öz


Bu araştırmanın amacı, İngilizce öğretmenliği öğretmen adaylarının, ders planı hazırlamaya ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programında öğrenim gören 122 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, istatistiksel yöntemler kullanılarak faktör analizi ve güvenilirlik çalışmaları yapılan ve 21 maddeden oluşan bir anket hazırlanıp kullanılmıştır. Anketin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) 0.87'dir. Verilerin analizinde; yüzde, frekans, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H teknikleri kullanılmıştır. Bulgulara göre, İngilizce öğretmenliği öğretmen adaylarının yarıdan fazlası (% 63) öğretmenlerin hazır yapılmış planları kullanmayı tercih ettikleri görüşündedir. Öğretmen adayları, uygulama okullarında, öğretmenlerin planlama davranışlarını tam olarak gözlemleyemediklerini ve bunları kendilerine örnek alamadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının yarıya yakını (% 46.7) deneyimli öğretmenlerin her gün yazılı olarak plan hazırlamalarının gerekmediği görüşündedir. Öğretmen adaylarının ders planı hazırlamaya ilişkin görüşleri arasında; cinsiyetlerine ve İngilizce öğretmenliğini sevmelerine göre anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının, ders planlarının hazırlanması ile ilgili olumlu görüşlere yeterli düzeyde sahip olmadıkları söylenebilir. Öğretmen adaylarının ders planlarının hazırlanmasına ilişkin olumlu görüşler geliştirebilmeleri için hem öğretim elemanlarının hem de okullardaki uygulama öğretmenlerinin örnek davranışlar göstermeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İngilizce öğretmenliği, öğretmen adayı, öğretmen eğitimi, ders planı

Abstract

The aim of this study is to determine the prospective English teachers' views about preparing lesson plans. Survey model is used in the study. The sample of this study is composed of  122 prospective English Language teachers being trained at Certificate Program for English Language Education at  Education Faculty, Dumlupınar University. In the study, a questionnaire with 21 items, whose factor and reliability analyses were conducted using statistical procedures, was prepared and used as the data gathering instrument. Cronbach Alpha reliability coefficient of the questionnaire was 0.87. For data analysis, frequency, percentage, Mann Whitney U and Kruskal Wallis H test techniques were used. Depending on the findings, more than half of the prospective teachers (63 %) believe that teachers prefer using ready-made lesson plans. Prospective teachers state that they did not have the chance to observe teachers' planning behaviours exactly so they could not take them as an example for themselves. Nearly half (46.7 %) of the prospective teachers believe that experienced teachers do not need to prepare written plans daily. Significant differences were found on the prospective English teachers' views about preparing lesson plans according to their gender and whether they like English language teaching profession or not. Based on the research findings, it can be said that prospective teachers do not have sufficient positive views about preparing lesson plans. For them to develop positive ideas about preparing lesson plans, it is necessary that both lecturers at university and practice teachers at practice schools show model behaviours.

Key Words: English Language teaching, prospective teachers, teacher training, lesson planReferanslar


Azizoğlu, H. (1989). Ankara Merkez İlkokul Öğretmenlerinin Öğretim Planları Hakkındaki Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Baştürk, M. & Yücel, F. (2004). “Eğitimde Yeni Yönelimler ve Öğretmen Adaylarının Kaliteli Eğitimden Beklentileri”. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler. Cilt I, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, s. 515–527.

Baylor, A. L. & Kistantas, A. (2005). “A Comparative Analysis and Validation of Instructivist and Constructivist Self-Reflective Tools (IPSRT and CPSRT) for Novice Instructional Planners”. Journal of Technology and Teacher Education, 13 (3), 433–457.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Conkell, C. & Imwold, C. (1992). “Planning Practices and Attitudes of Physical Education Teachers”. Physical Education, 49(2), 95-99.

Craft, H. & Bland, P. D. (2004). “Ensuring Lessons Teach the Curriculum with a Lesson Plan Resource”. Clearing House, 78(2), 88–93. http://proquest.umi.com/pqdweb?did=761706111&sid=2&Fmt=2&clientId=46713&RQT=309&VName=PQD (Erişim Tarihi: 10.02.2006)

Çilenti, K. (1984). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Gül Yayınevi.

Davies, D. & Rogers, M. (2000). “Pre-service Primary Teachers' Planning for Science and Technology Activities: Influences and Constraints”. Research in Science & Technological Education, 18(2), 216–225.

Demirel, Ö. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Öğretme Sanatı. (10. Baskı). Ankara: Pagem Akademi Yayıncılık.

Kara, Y. & Koca, S. A. (2004). Buluş Yoluyla Öğrenme ve Anlamlı Öğrenme Yaklaşımlarının Matematik Derslerinde Uygulanması: “İki Terimin Toplamının Karesi” Konusu Üzerine İki Ders Planı. İlköğretim-Online, 3(1), 2–4). http://ilkogretim_online.org.tr (Erişim Tarihi: 17. 01. 2006)

Karaca, E. (2004). “Öğretmen Adaylarının Planlama ve Öğretim Süreci Yeterliklerine İlişkin Algıları”. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6–9 Temmuz 2004. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (4. Basım) Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.

Kılıç, D., Nalçacı, A. & Ercoşkun, H. (2004). “İlköğretimde Değişen Planlar ve Karşılaşılan Problemler”. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6–9 Temmuz 2004. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Küçükahmet, L. (1999). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. (10. Baskı). İstanbul: Alkım Yayınevi.

McCutcheon, G. & Milner, H.R. (2002). “Contemporary Study of Teacher Planning in a High School English Class”. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 8(1), 81–94.

MEB (2006). “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. http://oyegm.meb.gov.tr (Erişim Tarihi: 11. 05. 2006).

Oral, B. (1997). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşleri”. Çağdaş Eğitim, 232, 9–13.

Seel, N. M. (2004). “Curriculum Development, Instructional Design, and Information Technology”. (Editor: Seel, N. M.) Curriculum, Plans and Processes in Instructional Design: International Perspectives. Mahwah, NJ. USA: Lawrence Erlbaum Associates, Incorporated. http://site.ebrary.com/lib/dumlupinar/Doc?id=10084555&ppg=146 (Erişim Tarihi: 10.02.2006).

Seferoğlu, G. (2004). “İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programı ile Yetiştirilen Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Tutumları”. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6–9 Temmuz 2004. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Senemoğlu, N. (2004). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.

Sönmez, V. (2004). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. (11. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Sprinthall, N. A. & Sprinthall, R. C. (1990). Educational Psychology: A Developmental Approach. (Fifth Edition). New York: Mc Graw-Hill, Inc.

Stronge, J. H. (2002). Qualities of Effecetive Teachers. Alexandria, VA, USA: Association for Supervision & Curriculum Development. http://site.ebrary.com/lib/dumlupinar/Doc/id=10065772&ppg=6 (Erişim Tarihi: 10.02.2006).

Taşdemir, M. (2006). “Sınıf Öğretmenlerinin Planlama Yeterliklerini Algılama Düzeyleri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (3), 287–305.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Ünver, G. & Demirel, Ö. (2004). “Öğretmen Adaylarının Öğrenci Merkezli Öğretimi Planlama Becerilerini Geliştirme Üzerine Bir Araştırma”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 188–195.

Walls, R. T., Nardi, A. H., Von Minden, A. M. & Hoffman, N. (2002). “Characteristics of Effective and Ineffective Teachers”. Teacher Education Quarterly, 29,1 (39–48). http://proquest.umi.com/pqdweb?did=102162105&sid=7&Fmt=1&clientId=46713&RQT=309&VName=PQD (Erişim Tarihi: 17.01.2006).

Yıldırım, A. (2003). “Instructional Planning in a Centralized school System: Lessons of a Study among Primary School Teachers in Turkey”. International Review of Education, 49 (5), 525–543.

Yıldırım, A. & Öztürk, E. (2002). “Sınıf Öğretmenlerinin Günlük Planlarla İlgili Algıları: Öncelikler, Sorunlar ve Öneriler”. İlköğretim-Online, 1(1), 17–27. http://www.ilkogretim_online.org.tr (Erişim Tarihi: 17.01.2006).

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yiğit, N. & Bak, Z. (2005). “Çoklu Zeka Kuramına Göre Yapılan Planların Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlüklere Yönelik Öğretmen Görüşleri”. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 28–30 Eylül 2005 Denizli Kongre Kitabı., (Ed.: Hüseyin Kıran), Cilt 1, s. 798–803.

YÖK (2006). “Türkiye'de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon”. Ankara: T.C. Yükseköğretim Kurulu. http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/akr2/ek3/ek31.htm (Erişim Tarihi: 11.05.2006).