Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers

Adnan Karadüz, Yusuf Eser, Cemil Şahin, Azmi Bayram İlbay
5.421 1.311

Öz


Bu araştırmada hizmet öncesi öğretmen adaylarının okul uygulaması dersine ilişkin görüşler araştırıldı. Öğretmenlik Uygulaması dersi öğretmenlik mesleğine ilişkin etkinliklerin yer aldığı, öğrencilerin hizmet öncesi mesleğe ilişkin beceri ve deneyim kazandığı, görüş ve kanaat oluşturdukları bir derstir. Dersin uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılmakta, bu uygulamalar aday öğretmenlerin mesleki bilgileri öğrenmesini önemli ölçüde etkilemektedir. Öğrencilerin uygulama sonucunda dersle ilgili görüşleri, onların başarısıyla birlikte, dersin etkililik düzeyini yansıtması bakımından önem taşır. Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası bilgi ve becerileri arasındaki ilişki üzerinde duruldu. Bu araştırma 2008-2009 öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü ve Ağrı Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Değerlendirmede “Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu”nda geçen ölçme maddelerinden yararlanıldı.

Aday öğretmenlerin uygulama öncesi ve uygulama sonrası görüşlerini içeren veriler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak için SPSS for Windows programında χ2 (ki kare) uygulandı. Yapılan araştırma sonucunda öğretmenlik uygulaması dersi öncesi ve sonrasında aday öğretmenlerin görüşlerinde farklılıklar oluşmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik uygulaması dersi, aday öğretmen, uygulama okulu

Abstract

The aim of the study is obtained student teachers' perceptions of practicum module. Practicum is a module that provides activities for teaching profession and through which student teachers gain skills and experiences as well as form their teaching discourses for teaching profession at the pre-service level. Practicum takes place in the schools that are governed by the Ministry of Education affecting student teachers' professional learning significantly. The feedback taken from the student teachers just after they taught is an important indication for the effectiveness and evaluation of the practicum module. Their skills and knowledge in terms of pre- and post-practicum periods are compared. The research sample is 4th.-year (senior) student teachers from the department of Turkish teaching of Erciyes University Education Faculty; end the department of primary teaching of Ağrı Education Faculty.

Assessment is carried out by using the 'Form of Practicum Assessment' and chi-square test on SPSS software. Our results indicate that there are some significant differences between pre- and post-practicum periods in terms of student teachers' perception of practicum module.

Key Words: The lecture of teaching practicum, student (candidate) teacher, practicum module


Tam metin:

PDF

Referanslar


Azar, A. (2003). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin Yansımaları. Milli Eğitim, 158.

Duch, B. (1995). “What is Problem Based Learning, Preparing Teachers and Students for Effectiveness”. About Teaching, No: 47, January 1995. http://www.udel.edu/pbl/cte/jan95-what.html

Kiraz, E. (2001). “Aday Öğretmen-Rehber Öğretmen Etkileşimi. Mesleki Gelişimde Diğer Boyut”. Eurasian Journal of Educational Research, 5.

Maynard, T. & Furlong, J. (1994). “Learning To Teach and Models of Mentoring” Perspectives on School-based Teacher Education.

Savery, J. R. & Duffy, T. M. (1996). “Problem Based Learning: A Instructual Model and Its Constructivist Framework”. In B. G. Wilson, Constructing Learning Environments: Case studies in instructional design Educational Technology Publications. 135-148.

Şahin, Ç. (2004). “Okul Deneyimi-II İşbirliğinde Tarafların Karşılıklı Beklentileri”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 13-27.

Tüfekçi, S. (1998). Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi: Gazi Eğitim Fakültesi'nde Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yapıcı, Ş. & Yapıcı, M. (2004). “Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi 1 Dersine İlişkin Görüşleri”. İlköğretim-Online, 3, 54-59, (Online): http://ilköğretim-online.org.tr

YÖK. (2001). Okullarda Uygulama Çalışmaları. Ankara: YÖK/DÜNYA BANKASI Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.