Bilim Sanat Merkezinin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarılarına Sağladığı Katkılara İlişkin Velilerin Görüşleri/Parents' Views Toward Contribution of Science and Art Center To Students Success in Science and Technology Lesson

Muamber Yılmaz, Burak Çaylak
5.624 1.195

Öz


Bu araştırmada Bilim Sanat Merkezinin, öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine sağladığı katkılara ilişkin velilerin görüşleri incelenmiştir. Bilim Sanat Merkezine üstün yetenekli öğrenciler devam etmektedir. Üstün yetenekliler, genel veya özel yetenekleri açısından, yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren öğrencilerdir. Bu öğrenciler konunun uzmanları tarafından belirlenir.

Araştırma Malatya Bilim Sanat Merkezinde 2007-2008 öğretim yılında yapılmıştır. Çalışmanın verileri 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrenci velilerinden rastgele seçilen toplam 60 kişiden toplanmıştır. Bu çalışma betimsel bir araştırmadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Bu anket formu 16 dörtlü likert tipi maddeden oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel işlemlerden frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenci velilerinin çoğunluğunun Bilim Sanat Merkezinin öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersindeki başarılarına olumlu katkıda bulunduğu görüşünde oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilim Sanat Merkezi, Fen ve Teknoloji, Üstün yetenekliler

Abstract

In this study, parents' views toward contribution of Science and Art Center to students' success in science and technology lesson was investigated. Gifted ability students are attended to Science and Art Center. Performance of gifted ability students related to general or specific abilities are higher than their peers. These students were determined by field experts.

The study was conducted in Malatya Science and Art Center in 2007-2008 academic years. The data of this study was collected from randomly selected 60 parents of 4th, 5th, 6th, and 7th grade students. This was a descriptive study. The data was collected through a scale that was developed by the researcher. This instrument contains 16 items in a 4-point Likert type scale. The data was analyzed through frequency distribution, percentage, mean and standard deviation statistical procedures. The analysis revealed that most of the parents of students taught that attending to Science and Art Center positively contributed students' success in science and technology lesson.

Key Words: Science and art center, science and technology, gifted ability.Tam metin:

PDF

Referanslar


Akarsu, F. (2004). Üstün Yetenekliler. Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

Ataman, A. (1984). Ankara İli Resmi Şehir İlkokullarındaki Üstün yetenekli Çocukların Fiziksel Gelişim Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ataman, A. (1998). “Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler”. (Ed: Süleyman Eripek). Özel Eğitim, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, s. 173-196.

Ataman, A. (2000) “Aileler ve Öğretmenler Üstün Zekalı Çocuklara Nasıl Yardımcı Olabilir?”. Özel Eğitimde Aile Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi: 13–14 Nisan, s.252–263.

Dönmez, N. B. (2004). “Bilim Sanat Merkezleri'nin Kuruluşu ve İşleyişinde Yapılması Gereken Düzenlemeler.” 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, s. 71-72.

Enç, M., Çağlar, D. & Özsoy, Y. (1981). Özel Eğitime Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

Enç, M. (2005). Üstün Beyin Gücü. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Ford, R.V. & Gardner, H. (1991). Giftedness From a Multiple Intelligence Perspective, Handbook of Gifted Education, First Edition. Massachustts: Allyn ve Bacon.

Gökdere, M. & Çepni, S. (2004). “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Öğretmenlerinin Hizmet İçi İhtiyaçlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma; Bilim Sanat Merkezi Örneklemi”. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-14.

Gökdere, M. & Çepni, S. (2005). “Üstün Yeteneklilerin Fen Öğretmenlerine Yönelik Hazırlanan Bir Hizmet İçi Eğitiminin Çalışması”. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,3, 271-296.

Hoover, M.S. (1989). “The Purdue Three-Stage Enrichment Model As Applied To Elementary Science For The Gifted”. School Science and Mathematics, 89 (3), 244-250.

Kirk, S. A. & Gallogher, J. J. (1989). Educating Exceptional Children. USA: Haughton Mifflin Company.

M.E.B. (2005). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: M.E.B. Yayınları.

M.E.B. (1991). I. Özel Eğitim Konseyi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, s. 223-246.

Ömeroğlu, E. (2004). Üstün Yetenekli Çocukların Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanmasında Yaratıcı Dramanın Yeri, Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler Kitabı. Ed.: M. R. Şirin, A. Kulaksızoğlu, A. E. Bilgili, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 311-315.

Özsoy, Y., Özyürek, M. & Eripek, S. (1997). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar: Özel Eğitime Giriş. Ankara: Karatepe Yayınları.

Özmen, H. (2005). “Öğrenme Kuramları ve Fen Bilimleri Öğretimindeki Uygulamaları”. (Ed: Salih Çepni), Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi (3. Baskı) Ankara: Pegem A Yayıncılık, s.20-64.

Passow, A. H. (1993). “National / State Policies Regarding Education of the Gifted International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent”. (Ed: Kurt A. Heler, Franz J. Mönks., A. Harry, Passow), Oxford: Pergamon Pres, s. 29-46.

Seçkin, N. & Koç, G. (1997). “Okulöncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği”. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 51, 5-10.

Tebliğler Dergisi. (2007, Şubat). Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Yönergesi. Sayı:2593, Madde 21.