Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Liderlik Stilleri/Leadership Styles of Physical Education Teachers

Mehmet Güllü, Cengiz Arslan
5.135 1.057

Öz


Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin liderlik stillerini tespit etmektir. Araştırma grubunu 90'ı bayan ve 175'i erkek olmak üzere toplam 265 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Deniz ve Hasançebioğlu (2003) tarafından geliştirilen “Öğretmen Liderlik Stili Ölçeği” ve 6 maddelik bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda beden eğitimi öğretmenlerinin “Yarı Demokratik Liderlik Stili”ni sergiledikleri bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin cinsiyetlerine, hizmet yıllarına, eğitim düzeylerine, okul düzeylerine ve okullarındaki öğrenci sayılarına göre liderlik stilleri arasında anlamlı bir fark bulanamazken öğretmenlerin çalıştıkları okullarının bulunduğu yerlere göre liderlik stilleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni, Lider, Liderlik Stili.

Abstract

The aim of this study is to determine leadership styles of physical education teachers. Research group was composed of 265 physical education teachers, 90 women and 175 men. As data collection tools in this study, “Teacher Leadership Style Scale” developed by Deniz and Hasançebioğlu (2003) and an inquiry form with 6items was used. As a result of this study, it was found that physical education teachers show semi-democratic Leadership style. Besides It was found that there was a difference in significance among leadership styles according to teachers' places in which their working schools exist; while there  wasn't a difference in significance among leadership styles according to their sexualities, service years, education levels, school levels and students' numbers in their schools.

Key Words: Physical Education Teacher, Leader, Leadership Style.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akat, İ., G. Budak & G. Budak. (1999). İşletme Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi.

Aydın, M. (1998). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Basım ve Yayım.

Bakioğlu, A. (1998). “Lider Öğretmen”. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10, s.11-19.

Can, S. (2002). Resmî ve Özel Okullardaki Okul yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenlerinin liderlik davranışı yönünden karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Can S, & Pepe, K. (2003). Öğretmen Adaylarında Liderlik Davranışlarının Belirlenmesi, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 10-11 Ekim, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Cheng, Y. C. (1994). “Teacher Leadership Style: A Classrom-level Study”. Journal of Educational Administration, 32 (3), p. 54-71.

Deniz, L. & Hasançebioğlu, T. (2003). “Öğretmen Liderlik Stillerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Çalışması”. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 17, s. 55-62.

Dinçer, Ö. & Fidan, Y. (1996). İşletme Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Durukan, E., Can, S., Arıkan, A.N. & Göktaş, Z. (2006). Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yapıyı Kurma Boyutunda Liderlik Davranışlarının Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, (15), s.1-20.

Efil, İ. (1996). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. Bursa: Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını No:80.

Ermihan, N. (1998). Kara Harp Okulu'nda Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders İçi Liderlik Davranışlarına İlişkin Öğrenci Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Gillaspie, L. C. (1996). Classrooms as Democratic Communities. The Summer Workshop of the Association of Teacher Educators. 3-7 August, Tarpon Springs, FL.

Güven, B. & Demirhan, G. (2006). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminin Öğretmen Davranışı Boyutuna İlişkin Görüşleri, Spor Bilimleri Dergisi, 17, (4). s.158-172.

Güllü, M. (2007). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Hasançebioğlu, T. (2002). Öğretmenlerin Liderlik Stilleri, Bilgisayar Tutumları ve Aralarındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Hay. K. W. & Miskel, G. C. (1987). Educational Administration. New York: Random House.

İlgar, L. (2000). Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi (2. Basım). İstanbul: Beta Basım.

Kerski, J. J. (2000). The implementation and effectiveness of Geographic Information Systems Technology and Methods in Secondary Education. Unpublished Dissertation. Colorado: University of Colorado, Department of Geography.

Kesici, Ş. (2008a). “Democratic Teacher Beliefs According to the Teacher's Gender and Locus of Control”. Journal of Insructional Psychology, 35 (1). p. 62-69.

Kesici, Ş. (2008b). “Teachers' Opinions about Building a Democratic Classroom”. Journal of Insructional Psychology, 35 (2). p.:192-203.

Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. (9. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.

Millî Eğitim Bakanlığı (2006). Beden Eğitim Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, 2590 Sayılı Tebliğler Dergisi.

Mullins, S.L. (1997). “Images of Democratic Educators”. 77th Annual Meeting of the National Council for the Social Studies. 20-23 November, Cincinnati. OH.

Pugh, D.S., Hickson D.J. and Hinings, C.R. (1991). Örgüt Üzerine Yazanlar. (Çev.: Şadi Can Saruhan). İstanbul: Marmara Yayıncılık.

Seçgel, N. (2005). Müzik Öğretmenlerinin Liderlik Stilleri. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Tamer, K. ve Pulur, A. (2001). Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri. Ankara: Ada Matbaacılık.

Tuğsavul, F. T. (2006). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Davranışlarının Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yang, Y.N. (2007). Study Of The Relationship Between Students' Perceptions Of Goal Orientation and Physical Education Teacher Leadership Styles in Taiwan, Unpublished doctoral dissertation, Louisville (Kentucky, USA): Spalding University, The College Of Education.

Yıldırım, O., Acar, A.C., Bull, S. & Sevinç, L. (2008). “Relationships between teachers' perceived leadership style, students' learning style, and academic achievement: a study on high school students”. Educational Psychology, 28 (1), p.:73-81.

Wraga, W. G. (1998). Democratic Leadership in the Classroom: Theory into Practice. The Czech national Civic Education Conference. 24-25 August, Olomouc, Czech Republic.