Hızlı Tüketim Malları (Htm) Perakendeciliği Sektöründe Perakendecilik Karmasına İlişkin Müşteri Algılamaları ile Demografik Özellikler Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması/The Relationships Between The Customers' Perceptions On Retail Mix in the Fast M

İsmail Bakan, Burcu Erşahan, Ahmet Melih Eyitmiş, İsmail Hakkı Eraslan
4.644 1.726

Öz


Hizmet endüstrisinin en önemli faaliyet dallarından birisi olan perakendecilik ve onun bir alt faaliyet kolu olan HTM perakendeciği sektöründe müşteri beklentilerini en iyi düzeyde karşılamaya çalışan firmalar, aynı zamanda, perakendecilik karmasını da en ideal seviyeye ulaştırmaya çaba harcamaktadırlar. Çünkü artık günümüz iş dünyasında, müşteri beklentilerinin karşılanması, birçok sektörde olduğu gibi HTM perakendeciliği sektöründe de firmaların sürdürülebilir rekabet edebilirlikleri açısından büyük bir önem kazanmıştır.

HTM perakendeciliği sektöründe perakendecilik karması bileşenlerine ilişkin müşteri algılamaları ile müşterilerin demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu çalışma bir alan araştırmasını kapsamaktadır. Bu maksatla, Kahramanmaraş İli'nde HTM perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren ve 4 market zincirine sahip bir firma müşterilerine anket uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizi sonucunda, farklı demografik özelliklere sahip müşterilerin, perakendecilik karması bileşenlerine ilişkin farklı algılamalar içerisinde olabilecekleri bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: HTM Perakendeciliği Sektörü, Perakendecilik Karması, Demografik Özellikler.

Abstract

The firms, which are functioning at the most important functioning area of the service industry called retailing and the sub-functioning branch of the retailing called the fast moving consumer goods (FMCG) retail industry, aim to satisfy the customer satisfaction in the best level and make efforts to bring the retail mix to the ideal level. Because, in today's business word, in the fast moving consumer goods retail industry, the satisfying the customer expectations gains a great importance to get sustainable competitive advantages as it is at the lots of various sectors.

This study aims to investigate the relationships between costumers' perceptions on the retail mix in the fast moving consumer goods retail industry and their demographic characteristics. In order to achieve this aim, an empirical study was conducted. The data for the study was collected by the questionnaires applied in a local market chain with four branches in the fast moving consumer goods retail industry in the city of Kahramanmaras. By analyzing the research data it is concluded that the customers with different demographic characteristics may have different perceptions about the retail mix.

Key Words: Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Retail Industry, Retail Mix, Demographic Characteristics.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Acuner, Ş. A. (2003). Müşteri İlişkilerinde Hareket Noktası: Müşteri Memnuniyeti ve Ölçümü. Ankara: Milli Prodüktivite Yayınları No: 655.

Ada, E., Kazançoğlu, Y., & Aracıoğlu, B. (2005). “Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Tedarikçi Seçiminin Analitik Hiyerarşik Süreç İle Gerçekleştirilmesi” V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım.

Arıkbay, C., (1996). Perakendecilikte Gelişmeler ve Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No: 572.

Arslan, F.M., (2004). Mağazacılıkta Atmosfer. İstanbul: Derin Yayınları,

Aydın, K, (1992). Perakendecilik ve Departmanlı Mağaza Müşterilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri, Özgül Matbaası.

Azabağaoğlu, M.Ö., & Dursun, E. (2008). “Tüketicilerin Modern Gıda Perakendecilerine Karşı Davranışının Analizi”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (1).

Beğendik, B., (2006). Perakendecilikte Kurumsal Marka Kimliği ve Saha Araştırması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.

Berman, B. & Evans, J.R., (1998). Retail Management, Seventh Edition, New Jersey: Prentice Hall.

Bozkurt, R., (1994). “Toplam Kalite Yönetim Sistemi”. Verimlilik Dergisi, 23 (4), M.P.M. Yayıncılık.

Bryman, A. & Cramer, D. (1997). Quantitative Data Analysis with SPSS for Windows: A Guide for Social Scientists, London: Routledge.

Cemalcılar, İ. (1999). Pazarlama Kavramlar ve Kararlar. Tıpkı Basım, Beta Yayınları, İstanbul.

Cengiz, E., & Özden, B. (2002). “Perakendecilikte Büyük Alışveriş Merkezleri ve Tüketicilerin Büyük Alışveriş Merkezleri İle İlgili Tutumlarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, Ekonomi, İşletme ve Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı, Ocak.

Choı, T. & Chu, R., (2000). “Levels of Satisfaction among Asian and Western Travelers”. International Journal Of Quality and Reliability Management, Vol.17, No.2.

Çabuk, S. ve Yağcı, M.İ., (2003). Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım. İstanbul: Nobel Kitabevi,

Çatı, K. (2007). “Süpermarketlerin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6.

Çetin, Ş. E. (2005). Perakendecilik Sektöründe CRM Uygulamaları: Süpermarket Müşterinin Mağaza Kartı Kullanımlarıyla İlgili Tercih Nedenlerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dursun, E. (2006). Gıda Ürünleri Pazarında Gıda Perakendeciliğinin Yeri ve Sektörel Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ: Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Eraslan, İ.H., Kuyucu, H.A.D. & Bakan, İ., (2008). “Değer Zinciri (Value Chain) Yöntemi ile Türk Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Değerlendirilmesi.” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10 (2).

Ersun, N. & Arslan, K. (2008). “Değişen Rekabet Koşullarında Geleneksel Gıda Perakendecilerinin Rekabet Gücünün Artırılması.” İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (13): 49-67.

Gavcar, E. & Didin, S. (2007). “Tüketicilerin Perakendeci Markalı Ürünleri Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler: Muğla İl Merkezi'nde Bir Araştırma”. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (6), 21- 32.

Gerson, R. F. (1997). Müşteri Tatmininde Süreklilik. İstanbul: Rota Yayınları.

Goderıs, J.P. (1998). “Barrier Marketing: From Customer Satisfaction to Customer Loyalty”. CEMS Business Review, 2 (4).

Grashof, J.F., (1970). “Supermarket Chain Product Mix Decision Criteria: A Simulation Experiment” Journal of Marketing Research, 7 (2), 235-242.

Griffin, J. (1997). Customer Loyalty, Jossey Boss Inc. USA.

Gürü, B. E. (2006). Turizm Sektöründe Müşteri Tatmini ve Şanlıurfa Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kompil, M. (2004). Modeling Retail Structural Change Of İzmir Using A Dynamic Spatial Interaction Mode. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: İzmir Teknoloji Enstitüsü.

Mason, J. B. & Mayer M. L. (1981). Modern Retailing; Theory and Practice. Texas: Business Publications Inc.

McKinsey & Company, (2003). “Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi (Perakendecilik Kanun Tasarısı'nın Sektörün Verimliliği Üzerindeki Potansiyel Etkileri”, Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) Raporu.

Mucuk, İ. (2004). Pazarlama İlkeleri. İstanbul:Türkmen Kitabevi.

Norusis, M. J. (1992). SPSS for Windows Professional Statistics, Release 5, Chicago: SPSS Inc.

Nunally, J. C. (1978). Psychometric Theory, New York: McGraw-Hill.

Oliver ,R. L. (1999). “Whence Consumer Loyalty”. Journal of Marketing, Vol.63, Special Issue, ss.33-44

Orel, F.D. (2006). “Türk Gıda Dağıtım Sistemi Hangi Yöne Gidiyor? ABD'nin Üretici Lider Modeli mi İngiltere'nin Perakendeci Lider Modeli mi?” Bizim Market Dergisi.

Parasuraman, A., Zeithaml V.A. & Berry L.L. (1985). “A Conceptual Modal of Service Quality and Its Implications for Future Research”. Journal of Marketing, 49 (4), 44-46.

Peterson, R. (1994). “A meta-analysis of Cronbach's Coefficient Alpha”, Journal of Consumer Research. 21(2), 381-391.

Pezikoğlu, F., Ergun, E., ve Erkal, S., (2004). “Taze Meyve-Sebze Pazarlama Zincirinde Modern Perakendecilerin Durumu”. Bahçe, 33 (1-2), 75- 84.

Private Label Magazine Dergisi, İstanbul.

Sandıkçı, M. (2008). Termal Turizm İşletmelerinde Sağlık Beklentileri ve Müşteri Memnuniyeti. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Slater, S. (1995). “Issues in Conducting Marketing Strategy Research”. Journal of Strategic Marketing. 3(4): s.257-270.

Taşkın, E. (1997). Müşteri İlişkileri Eğitimi. İstanbul.

Tek, Ö.B. & Orel, F.D. (2006). Perakende Pazarlama Yönetimi. Birleşik Matbaacılık, İzmir.

Timur, N., Varinli, İ. & Oyman, M. (1996). Perakendeciliğe Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını.

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD). (2007, Ekim.). Uluslararası Rekabet Stratejileri: Türkiye Gıda Sanayisi, TÜSİAD Yayınları, TS/BAS-BÜL/07-64.

Türk, Z. (2004). Tüketici Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler ve Perakendeci Markası Üzerine Bir Alan Araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ünal, Ö. (2006). Marka Genişleme Stratejileri ve Perakendeciler Açısından Değerlendirilmesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıldırım, H.H. & Kurtuluş, S. (2008). “Yerli ve Yabancı İndirimli Süpermarket Zincirleri Müşterilerinin Bu Marketleri Değerlendirmeleri Üzerine Bir Pilot Araştırma” KMU İİBF Dergisi, 10 (14)

Yüksel, Ü. (2002). “Türk Turizminin Temel Sorunu: Hizmet Kalitesi”. Pazarlama Dünyası Dergisi, 16 (03): 38–48.