Katılım Bankacılığı ile Geleneksel Bankaların Bankacılık Hizmetleri ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması/The Comparison of Participation Banking and Traditional Banking on the Perspective of Banking Services and Accounting Applications

Abitter Özulucan, Ali Deran
11.775 5.380

Öz


Katılım bankaları, günümüzde mali sektör içinde hem klasik bankaların yaptıkları birçok bankacılık faaliyetlerinde hem de finansal kiralama, sigortacılık, takas gibi diğer ticari faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Yani, katılım bankaları, kendi prensiplerine ters düşmemek koşuluyla, klasik bankaların yaptıkları hemen hemen tüm işlemleri farklı yöntemlerle yapmaktadırlar. Bu tür bankacılığın temel amacı; faizsiz finansman esasları çerçevesinde, faiz hassasiyeti olan kesimlerin yastık altında kalan atıl sermayelerini, milli ekonomiye kazandırmaktır. Klasik bankacılık işlemlerini yaparlarken faiz yerine kar – zarar ortaklığını esas almaları nedeniyle, literatürde bu tür bankacılık modeline faizsiz bankacılık modeli denilmektedir.  Faizle ilgili olmayan hemen hemen tüm bankacılık hizmetlerini farklı usullerle yapan bu tür kuruluşlar, bir bakıma bankaların alternatifi, bir bakıma da bankaların yaptıkları faize dayanan kimi işleri yapamadıkları için onları tamamlayan ve finans sektörüne derinlik ve çeşitlilik kazandıran kuruluşlardır.

Anahtar Kelime: Katılım Bankaları, Bankacılık, Katılım Bankalarında Muhasebe

Abstract

Recently, participation banks provide not only classical banking activities but also some more, as leasing, insurance, barter in financial sector. In other words, participation banks perform almost all operations of classical banks in various methods, without any confliction on their principals. The objective of this typical banking is to bring in, the idle capital of interest sensitive people in to national economy, under the interest free banking principals. While performing classical banking operations, not interest but profit loss participation investment method made this banking type to be called as interest free banking in literature. These institutions perform almost all banking services in different methods. Nevertheless they don't do such operations depending to interest. This creates a complementary issue between banks and participation banks. Besides they are such institute which increases the financial deepening and diversification.

Key Words: Paticipation Banks, Banking, Accounting in Participation Banks

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akın, C. (1986). Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma, İstanbul: Kayıhan Yayınları

Akyüz, O. (2002) “Faydalı Hizmetler Sunacağımıza İnanıyorum”, Dünyada ve Türkiye'de Faizsiz Bankacılık, Özel Finans Kurumları Birliği, İstanbul.

Battal, A. (1999). Bankalarla Karşılaştırmalı Olarak Hukuki Yönden Özel Finans Kurumları, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Ankara.

Battal, A. (2000). Yeni Bankalar Kanunu'na Göre Özel Finans Kurumlarının Hukuki Temeli ve Bankacılık Sistemi İçindeki Yeri, Türkiye'de Özel Finans Kurumları – Teori ve Uygulama-, Albaraka Türk Yayınları: 17, Kültür Kitapları: 2, İstanbul.

Büyükdeniz, A. (2003). Ekonomik Bir Gerçeklik Olarak Özel Finans Kurumları, Özel Finans Kurumları Birliği Dünyada ve Türkiye'de Faizsiz Bankacılık

Çiller, T. ve Murat Ç. (1989). Türk Finans Kesiminde Sorunlar ve Reform Önerileri, Yenilik Basımevi; İstanbul.

Dünya Gazetesi 27 Aralık 1997 Sayı: 10573 – 5295.

Eyüpgiller, S. (1988). Banka ve Mali Kuruluşlar, Yargı Yayınevi, Ankara.

Gelir Vergisi Kanunu

Katılım Bankaları 2008 Yılı Kitapçığı

Omar, Fuat Al and Haq, M. A. (1996). İslamic Banking Theory, Practice and Challenges. Oxford University Press, London.

Özel Finans Kurumları Birliği. (2003). “ÖFK'ların Sistemdeki Payları Artıyor.”. Dünyada ve Türkiye'de Faizsiz Bankacılık

Önal, R. (1998). “ÖFK'lar Ekonomik Büyümeye Katkıda Bulunmaktalar”. Bereket Dergisi, Ekim, Sayı: 4.

Öner, Y. (1995, Nisan). “Faizsiz Kazanç Sistemi Kar Garantisi Vermez”. Ticaret Gazetesi Eki.

Özcan, M. E. ve Hazıroğlu, T. (2000). “Bankacılıkta Yeni Bir Boyut: Katılım Bankacılığı”. Bereket Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9.

Özsoy, İ. (1997). Özel Finans Kurumları. Asya Finans Kurumu A.Ş., İstanbul.

Özulucan, A. (2006). Özel Finans Kurumları (Bankalarla Karşılaştırmalı Olarak) ve Muhasebe Uygulamaları. (Basılmamış Doçentlik Tezi).

Rodoplu, B. C. (1997). “Dünyada Faizsiz Bankacılık”. Bereket Dergisi, Yıl: 1, Sayı:1, Ekim.

Takan, M., (2001). Bankacılık Teori Uygulama ve Yönetim, Nobel Kitapevi, Adana.

TKB. (2007) “Katılım Bankaları Sağlam Adımlarla Yola Devam Ediyor”. Dünyada ve Türkiye'de Faizsiz Bankacılık, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yayını.

Tunç, H. (2000). “Soru ve Cevaplarla ÖFK'lar” Bereket Dergisi, , Yıl: 3, Sayı:10, s. 13.

Uludağ, İ. (1992). Uluslararası Sistem İçerisinde İslam Bankacılığı, İslam Ekonomisinde Finansman Meseleleri, İstanbul: Ensar Neşriyat.

Yahşi, F. (2001). “Özel Finans Kurumları'nın Mevzuat Serüveni”. Bankacılık ve Finans Dergisi,4 (21), s. 21.

Zerqa, Ez and En – Neccar, (2000). İslam Düşüncesinde Banka ve Sigorta, (Çev.: Hayreddin Karaman). İstanbul: İz Yayınları.

Özel Finans Kurumları Birliği (2000). Bankalar Kanunu'nda Özel Finans Kurumları – Değişikliğin Kamuoyundaki Yansımaları. İstanbul: Özel Finans Kurumlarının Fon Kullandırma Hizmetleri.

Sayılı Bankalar Kanunu

www.ofkbir.org, (Erişim tarihi: 25.05.2004).

www.albaraka.com.tr (Erişim tarihi: 17.03.2004).

www.anadolufinans.com.tr (Erişim tarihi: 27.03.2004).

www.radikal.com.tr, (Erişim tarihi: 26.05.2004).