Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Serbest Zaman Etkinliklerinin Gözlemlenmesi

Hülya GÜLAY OGELMAN
11.239 2.234

Öz


Özet

Araştırmanın amacı, Denizli'de görev yapan okul öncesi eğitim öğretmenlerinin sınıflarındaki serbest zaman etkinliklerinin çeşitli açılardan gözlemlenmesidir. Araştırma verileri, nitel araştırma yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Denizli il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokulların ve ortaokulların bünyesindeki anasınıflarında, bağımsız anaokullarında ve kız meslek liselerinin uygulama anaokullarında görev yapan 44 kadın okul öncesi eğitim öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama aracı, araştırmacı tarafından geliştirilen “Serbest Zaman Etkinliği Gözlem Formu”dur. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin serbest zaman etkinliklerinin incelenmesinde yapılandırılmış gözlem tekniğinden yararlanılmıştır. Öğretmenler dönem başında, stajyerlerin dönem boyunca çeşitli etkinlikleri gözlemleyecekleri konusunda bilgilendirilmişlerdir. Stajyer öğrenciler, katılımcı olmayan gözlemci niteliğiyle staj öğretmenlerini 14 haftalık dönem boyunca haftada bir gün Serbest Zaman Etkinliği Gözlem Formu'ndaki altı soru açısından gözlemlemişlerdir. Sonuçlara göre, öğretmenlerin büyük bir bölümünün serbest zaman etkinliğini düzenli olarak gerçekleştirdiği, sınıfların yaklaşık yarısında etkinliğin ortalama 1-1,5 saat sürdüğü, genellikle etkinliğin başında çocukları bir araya toplayıp sohbet etmek gibi bir giriş yapılmadığı ve etkinliği sonlandırırken de sohbet edilmediği, doğrudan başka bir etkinliğe geçildiği, sınıfların yaklaşık yarısında serbest zamanda neler yapılacağına çocuklar tarafından karar verildiği, öğretmenlerin önemli bir bölümünün etkinlik sırasında başka işlerle ilgilendikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman Etkinliği, Oyun Zamanı, Okul Öncesi Eğitim.


Anahtar kelimeler


Serbest Zaman Etkinliği, Oyun Zamanı, Okul Öncesi Eğitim.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Akgün, E. (2013). Okul öncesi eğitimde sabah rutinlerinin incelenmesi: Fransa örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 10(24), 77-85.

Alaz, A., & Konur, K. (2009). “Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik deneyimleri”. 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (1–3 Mayıs 2009) Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi,

Aral, N., Kandır, A. ve Yaşar, M. C.(2000). Okul öncesi eğitim ve ana sınıfı programları. İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Geliştirilmiş 12. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.

Christie, J. F., Johnsen, E. P., & Peckover, R. B. (1988). The effects of play period duration on children's play patterns. Journal of Research in Childhood Education. 3(2), 123-131.

Epstein, A. S. (2003). How planing and reflection develop young children's thinking skills. Beyond the Journal.Young Children on the Web, 1-8.

Garvey, C. (1977). Play. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Garvey, C. & Berndt, R. (1977). Organization of pretend play. Paper presented at the meeting of the American Psychological Association, Chicago.

Greenberg, P. (1992). Why not academic preschool ? Part 2. Autocracy or democracy in the class. Young Children, 47(3), 54-64.

Gülay, H. (2010). Okul öncesi dönemde akran ilişkileri. Ankara: Pegem Akademi.

Haktanır, G. (2012). Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına doğru ülkemizde okul öncesi eğitim. (Ed.: G.Haktanır). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Genişletilmiş 6. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Hanley, G P., Tiger, J. H., & Ingvarsson, E. T. (2009). Influencing preschoolers's free-play activity preferences: An evaluation of satiation and embedded reinforcement. Journal of Applied Behavior Analysis, 42, 33-41.

Hanley, G P., Cammilleri, A. P., Tiger, J. H., & Ingvarsson, E. T. (2007). Towards a mothod for describng preschoolers' activity preferences. Journal of Applied Behavior Analysis, 40, 603-618.

MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, (2012). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

MEGEP, Serbest Zaman Etkinlikleri (2007). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Mellou, E. (1994). Tutored-untutored dramatic play: similarities and differences. Early Child Development and Care, 100, 119-130.

Miller, E., & Almon, J. (2013). Crisis in the Kindergarten. Alliance for Childhood. 1-8. http://www.allianceforchildhood.org/ Erişim tarihi: 31.03.2014.

Murphy, E. S., McSweeney, F. K., Smith, R. G., & McComas, J. J. (2003). Dynamic changes in reinforcer effectiveness: Theoretical, methodological, and practical implications for applied research. Journal of Applied Behavior Analysis, 36, 421-438.

Oğuzkan, Ş., & Oral, G. (2000). Okul öncesi eğitimi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.

Oktay, A. (2000). Yaşamın sihirli yılları. İstanbul: Epsilon yayıncılık.

Özgümüş, R. (1999). Okul öncesi öğretmenlerinin serbest zaman etkinlikleri sırasındaki davranışlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özyürek, A. ve Aydoğan, Y. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin serbest zaman etkinliklerine ilişkin uygulamalarının incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 41-58.

GDFECE/2012 Right beginnings: Early childhood education and educators (2012). Global Dialogue Forum on Conditions of Personnel in Early Childhood Education, Geneva, 22-23 Feb.2012/International Labour Office, Sectoral Activities Department. Geneva, ILO, 2012. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/meetingdocument/wcms_171717.pdf. Erişim tarihi: 31.03.2014.

Santer, J., Griffiths, C., & Goodal, D. (2007). Free play in early childhood. England: the National Children's Bureau.

Saltz, E., & Brodie, J. (1982). Pretend-play training in childhood: A review and critique. In D. J. Pepler K. H. Rubin (Eds.) The Play of Children: Current Theory and Research. Basel, Switzerland: Karger AG.

Şimşek, S., Alkan, V. ve Erdem, A. R. (2013). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin nitel bir çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 63-73.

The High Scope Daily Routine, (2014). http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=182. Erişim tarihi: 31.03.2014.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zembat, R. (1992). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim ve yönetici özellikleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Zembat, R. (2005). Okul öncesi eğitimde nitelik (Ed.: A. Oktay ve Ö. P.Unutkan) Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. İstanbul: Morpa Yayınları.