Fen Bilimleri Dersinin Öğretiminde Jigsaw II Tekniğinin Etkisi/ The Effects of The Jigsaw II in Teaching of Science Lesson

Yasemin Koç
3.705 660

Öz


Bu araştırmanın amacı, jigsaw II tekniğinin, öğrencilerin Fen Bilimleri dersine karşı tutumlarına, akademik başarısına,  epistemolojik tutumlarına ve bilginin kalıcılığına etkisini tespit etmektir. Araştırma, 2012–2013 öğretim yılında Erzurum ilinde bulunan bir Ortaokulda eğitim görmekte olan iki farklı şubede toplam 43 yedinci sınıf öğrencisinin katılımı ile yürütülmüştür. Bu şubelerden biri işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin uygulanmasında kullanılan jigsaw II tekniğine dayalı öğretimin uygulandığı deney grubu (n=21), diğeri ise geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu (n=22) olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akademik Başarı Testi (ABT), Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği (FBTÖ) ve Epistemolojik Tutum Ölçeği (ETÖ) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiklerden, bağımsız gruplar t-testi ve ANCOVA kullanılarak değerlendirilmiştir.  Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde elde edilen sonuçlara göre deney ve kontrol grupları arasında akademik başarı, bilgilerin kalıcılığı ve epistemolojik tutum yönünden jigsaw II tekniğinin uygulandığı deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu gözlenmiştir. Uygulama sonunda deney ve kontrol grubu arasında Fen Bilimleri dersi tutumları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.

Anahtar Sözcükler: İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi, Jigsaw II Tekniği, Işık Ünitesi, Epistemolojik Tutum

Abstract

The aim of this study was to determine effect jigsaw II technique on the students' the academic achievements, attitudes towards science lesson, epistemological attitudes and retention of knowledge. The study was carried out with the participation of a total of 43 seventh-grade students in two different groups of a secondary school located in Erzurum in the academic year 2012-2013.One of these groups was experimental group (n = 21) applied jigsaw II technique used in the implementation of cooperative learning and the other one was control group (n=22) applied traditional method. As data collection instruments Academic Achievement Test (AAT), Science Lesson Attitude Scale (SLAS) and Epistemological Attitude Scale (EAS) were used. The data were evaluated by using descriptive statistics, independent samples t-test and ANCOVA tests. According to the analyses, the results showed a significant difference favor of experiment group between control and experiment groups in view of academic success, retention of knowledge and epistemological attitude. But at the end of study, it was observed not a statistically significant difference between the experimental and control groups in terms of attitudes towards science lesson.

Key words: Cooperative Learning Method, Jigsaw II technique, Light Unit, Epistemological attitude


Tam metin:

PDF

Referanslar


Aksoy, G. & Doymuş, K. (2011) Fen ve teknoloji dersinin laboratuvar öğretiminde işbirlikli öğretimin etkisi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 107-122.

Artut, P.D. & Tarım, K., 2007. The Effectiveness of Jigsaw II on prospective elementary school teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 35(2), 129-141.

Azizoğlu, N. & Çetin, G. (2009). 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri, Fen Dersine Yönelik Tutumları ve Motivasyonları Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi,17, 1.

Balcı, A. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem A Yayınevi

Bayrak, B., & Erden, A.M. (2007). Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 137-154.

Bayrakçeken, S., Doymuş,K., Doğan , A., Akar , M. S.&, Dikel, S. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin İşbirlikli Öğrenme Modeli Uygulama Düzeyleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 124-141.

Brewer, S., & Klein, J. D. (2006). Type of positive interdependence and affiliation motive in an asynchronous, collaborative learning environment. Educational Technology, Research, and Development, 54(4), 331-354.

Brufee, K. (1993). Collaborative Learning: Higher Education, Interdependence and the Authority of Knowledge. Baltimore. Md: Johns Hopkins University Press. U.S.A.

Conley, A. M, PINTRICH, P. R., VEKIRI, I., & HARRISON, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in elementary science students. Contemporary Educational Psychology, 29, 186-204.

Deryakulu, D. (2004). Epistemolojik inançlar. Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayınevi. 259-288.

Doğan, A., Uygur, E., Doymuş, K. & Karaçöp, A. (2010). İlköğretim 7. Sınıf fen ve teknoloji dersinde jigsaw tekniğinin uygulanması ve bu teknik hakkındaki öğrenci görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 12(1), 75-90.

Doymuş, K. & Şimşek, Ü. (2007). Kimyasal bağların öğretilmesinde Jigsaw tekniğinin etkisi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Milli Eğitim, 173, 231-244.

Doymuş, K. (2007). Effects of a Cooperative learning strategy on teaching and learning phases of matter and one-component phase diagrams. Journal of Chemical Education, 84 (11), 1857-1860.

Doymuş, K., Karaçöp, A., & Şimşek, Ü. (2010). Effects of jigsaw and animation techniques on students'understanding of concepts and subjectsin electrochemistry. Educational Technology Research and Development, 58, 671-691.

Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikli öğrenme yönteminin Fen Bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi,1(2), 103-115.

Ghaith, G. & Bouzeineddine, A. R., 2003. Relationship between reading attitudes, achievement, and learners' perceptions of their Jigsaw II cooperative learning experience. Reading Psychology, 24(1), 105-121.

Ghaith, G. & El-Malak, M.A., 2004, Effect of jigsaw ii on literal and higher order EFL reading comprehension. Educational Research and Evaluation, 10(2), 105-115.

Gömleksiz, M. & Tümkaya, S. (1997). Kubaşık öğrenme yönteminin Sınıf Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri üzerindeki etkileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14),162-185.

Johnson, D.W. & Johnson R.T. (1999). Making cooperative learning work. Theory Into Practice, 38(2), 67-73.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karhan, İ. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin epistemolojik ina nçlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Mcmillan, J. H. & Schumacher, S., 2006. Research in education: Evidence-Based inquiry. Sixth Edition. Boston, MA: Allyn and Bacon.

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2006). İlköğretim kurumları Fen Bilgisi dersi öğretim programı. Milli Eğitim Basımevi: İstanbul.

Özkan, Ş. (2008). Modeling elementary students' science achievement: the interrelationships among epistemological beliefs, learning approaches, and self-regulated learning s rategies. Unpublished Doctoral Dissertation. Middle East Technical University, Ankara.

Şengül, N. (2006). Yapılandırmacılık kuramına dayalı olarak hazırlanan aktif öğretim yöntemlerinin akan elektrik konusunda öğrencilerin fen başarı ve tutumlarına etkisi.

Şimşek U. (2012). Effects of two cooperative learning strategies on achievement in chemistry in undergraduate classes. Energy Education Science and Technology Part B; 4:901−912.

Şimşek, Ü. (2005). İşbirlikçi öğrenme yönteminin Fen Bilgisi dersinin akademik başarı ve tutumuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Şimşek, Ü., Doymuş, K. & Bayrakçeken, S (2006). İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Kırsal Alanda Eğitim Gören Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersi Başarısına ve Tutumuna Etkisi, Eğitim ve Bilim Dergisi, 31(14), 3-10.

Şimşek, Ü., Doymuş, K. & Bayrakçeken, S. (2006). İşbirlikli öğrenme yönteminin kırsal alanda eğitim gören öğrencilerin fen bilgisi dersin başarısına ve tutumuna etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 31(140), 3-9.

Stamovlasis, D., Dimos, A. & Tsaparlis, G. (2006). A study of group interaction processes in learning lower secondary physic. Journal Of Research In Science Teaching, 43(6), 556–576.

Topsakal, Ü. U. (2010). 8. sınıf canlılar için madde ve enerji ünitesi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 91-104.

Tsai, C. C. (1999). Laboratory Exercises Help me Memorize the Scientific Truths: A Study of Eight Graders' Scientific Epistemological Views and Learning in Laboratory Activities. Science Education, 83:654-674.

Uygur, E. (2009). İlköğretim 7. Sınıf fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket ünitesinin öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına, tutuma ve bilgi kalıcılığına etkisi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Yıldırım, N., Ernas, S. & Ayas, A. (2009). Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Durumlarına İşbirlikçi Öğrenmenin Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3 :(1), 99-116.

Yılmaz, M., (2007). Görsel sanatlar eğitiminde işbirlikli öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 5(2), 747-756.