Televizyon Dizilerinin Tarih Bilinci Üzerine Etkisi "Muhteşem Yüzyıl Dizisi Örneği” / The Effect of Televısıon Serıes on Hıstory Awareness “Example of Magnıfıcıent Century Serıes”

Cengiz Özmen, Harun Er, Fatma Ünal
9.491 1.616

Öz


Bu araştırmada televizyon dizilerinin tarih bilinci üzerine etkileri (Muhteşem Yüzyıl Dizisi örneği) araştırılmıştır. Araştırma tarama modelinde olup nicel araştırma yöntemi kullanılmış, Bartın ili merkez ilçede bulunan 4 ortaokulun 8. sınıf öğrencileri araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmaya katılan toplam 227 öğrencinin %53.7 si kız, %46.3'ü erkektir. Çalışmada, öncelikle alanyazın incelenmiş ve anket formu oluşturmak amacıyla madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzunun oluşturulmasında Gökkaya (2001) tarafından hazırlanan 'Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin (Lisans) Tarih Bilinci Üzerine Bir Anket Değerlendirmesi' adlı çalışma temel alınmıştır. Araştırma sonucunda, tarihi mekanlardan sonra öğrencilerin en keyif aldıkları sunum şeklinin tarihi filimler olduğu görülmüş, ayrıca öğrencilerin tarihi filmlere olan güveninin fazla olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu dizinin, öğrenciler açısından pek olumlu bir anlam ifade etmediği, dizide Osmanlı Devleti'nin ve Kanuni Sultan Süleyman'ın yeterince iyi yansıtılmadığı öğrenciler tarafından belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarih bilinci, televizyon dizisi, sosyal bilgiler, tarih, Osmanlı Devleti, Kanun Sultan Süleyman

Abstract

In this study, the effects of television series on the history awareness (example of Magnificient Century) have been investigated. A quantitative research method was used and the working group of this investigation consisted of 8th class students of four secondary schools located in the central district of the province of Bartın. A total of 227 students consisted of 53.7% schoolgirl and 46.3% schoolboy participated in the present research. Initially, we examined the literature and the item pool was created in order to create questionnaire. A study entitled “A Survey on the History Awareness of the Students (Undergraduate) of the Department of Social Studies Education” prepared by Gökkaya (2001) was used in the creation of the item pool.

As a result, the most enjoyed presentations after the historical places was seen as historical films, the confidence of the students to historical films, on the other hand, has been found to be more. However, this series does not express a positive meaning for the students, and also it was mentioned by students that the Ottoman Empire and Kanuni Sultan Suleyman are not reflected well enough.

Keywords: History awareness, Television series, Social studies, Ottoman Empire, Kanuni Sultan SüleymanAnahtar kelimeler


Tarih bilinci, televizyon dizisi, sosyal bilgiler, tarih, Osmanlı Devleti, Kanun Sultan Süleyman

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akbaba, B. (2005). İnkılap Tarihi Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı, Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1), 65-78.

Akbaba, B. (2008). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Gazi Üniversitesi Örneği, Gazi Üniversitesi Gazi Akademik Bakış, 1 (2), 177-197.

Aktekin, S., Pata, A. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin Boş Zamanlarında Tarih Öğrenmeye Yönelik Eğilimleri (Trabzon Örneği), Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14 (2), 20-37.

Aslan, E. (2005). Türkiye'de Tarih Eğitiminin Sorunları, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 106-114.

Aslan, E. (2006). Neden Tarih Öğreniyoruz, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 162-173.

Ata, B. (2000). İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Tarih Öğretimi, Türk Kültürü Dergisi, 450, 590-602.

Ata, B. (2003). Rousseau, Emile ve Tarih Öğretimi, Millî Eğitim Dergisi, 159, 239-244.

Çatal,B. (2013). Kurgunun Gücü Tarih Öğretiminde Tarihsel Film Kullanımı, http://www.academia.edu/1285135/Kurgunun_Gucu_Tarih_Ogretiminde_Tarihsel_Film_Kullanimi (10.10.13 tarihinde indirilmiştir.)

Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. (3.baskı). Ankara: Pegem A Yayınları.

Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi, Bilig/ Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 77-93.

Gökkaya, A. K. (2004). Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin (Lisans) Tarih Bilinci Üzerine Bir Anket Değerlendirmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2), 231-244.

Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (22. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.

Öztaş, S. (2008). Tarih Öğretimi ve Filmler, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 543-556.

Öztaş, S., Turan, R. (2009). İlköğretim Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Tarih Ünitelerinin İşlenişinde Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri, Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (4), 903-932.

Sungu, İ. (2002). Tarih Öğretimi Hakkında, Millî Eğitim Dergisi, (Çev. Bahri Ata), 153/154, 52-59.

Şimşek, A. (2003). Tarih Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1), 143-157.