Türkçe Derslerindeki Performans Ödevleri Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi/Evaluation of Teachers and Students' Opinions About Performance Assignments Given In Turkish Courses

Eyyup Coşkun, İsmail Gelen, Mustafa Onur Kan
5.090

Öz


Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6-8. sınıf Türkçe derslerindeki performans ödevleri hakkında öğretmen ve öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evreni, Hatay il merkezinde, ilköğretim okullarındaki 6-8. sınıf Türkçe öğretmenleri ve öğrencileridir. Araştırmada tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 12 Türkçe öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşme formu (YYGF); tabakalı tesadüfi küme örnekleme yöntemiyle belirlenen 276 öğrenci ile likert tipi anket uygulaması yapılmıştır. Görüşme yapılan öğretmenlerin 7'si bayan 5'i erkektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 110'u erkek, 166'sı kızdır. YYGF ve anketin geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Öğrenci anketinin güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) .70 olarak bulunmuştur. Öğretmenlere uygulanan YYGF ile elde edilen veriler, içerik analizi yöntemlerinden kategorisel analiz ve tümevarımsal analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme birimi olarak “cümle” alınmıştır. Öğrenci anketinden elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri ile tablolar halinde sunulmuştur.

Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin çoğu performans ödevlerinin amacına uygun olarak gerçekleştirilemediğini belirtmiştir. Buna rağmen öğretmenlerin performans ödevlerinin öğrenci gelişimine katkıları konusundaki görüşleri büyük oranda olumludur. Öğrenciler de performans ödevlerinin kendilerine yararlı olduğunu düşünmektedirler. Performans ödevleriyle ilgili yaşanan zorlukların başında, sınıfların kalabalık oluşu ve zamanın yetersizliği gelmektedir. Ayrıca, öğretmen ve öğrenciler performans ödevleri hakkında kendilerine bilgi verilmesini istediklerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Performans ödevi, ölçme, değerlendirme, alternatif ölçme-değerlendirme

Abstract

This study aimed at revealing teachers and students' opinions about the performance assignment given in the 6th –8th grade Turkish courses. Study was conducted in the primary schools located in the central district of Hatay Province, Turkey. Population of the study was composed of the 6th-8th grade Turkish course teachers and their students attending at the study primary schools. In the scope of the study, 12 Turkish course teachers -who were selected via random sampling method- were asked to fill in semi-structured interview form (SSIF) and, 276 students -who were selected via stratified random cluster sampling method- were applied Likert-type scale. Among the interviewed teachers, 7 were female and the remaining 5 were male. Regarding the interviewed students, 110 were male and 166 were female. Learned opinion was taken for the validity of SSIF and the scale. Reliability coefficient of the student scale (Cronbach Alpha) was found to be .70. Among the content analysis methods, categorical analysis method and inductive analysis method were used to analyze the data obtained through SSIF applied to the teachers. “Sentence” was taken as the evaluation unit. Data obtained via student scales are developed into tables listing frequency and percentage values.

In the light of the study findings, majority of the teachers believed that performance assignment is an application not realized in line with its intended aim. However, teachers generally expressed positive opinions about the contributions performance assignment makes to the student development. Students also thought that performance assignment is beneficial for them. One of the most important problems related to performance assignment was found to be the overcrowded classrooms and time limitations. In addition, teachers and students expressed their demand for information to be provided on performance assignment.

Key Words: Performance assignment, measurement, assessment, alternative measurement- assessment


Referanslar


Bahra, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2008). Geleneksel-Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Belet, D. ve Girmen, P. (2007). “Türkçe Dersinde Kullanılan Performans Ödevlerinin Etkililiği”. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5–7 Eylül 2007, Gaziosmanpaşa Üniversitesi. http://home.anadolu.edu.tr/~sdbelet/yayinlar/performans_odevi.pdf (Erişim Tarihi: 20.05.2009)

Coşkun, E. (2005). “İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerinin Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programıyla İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), V (2), 421-476.

Çakan, M. (2004). “Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37, 99-114.

Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegem A Yayınları.

Doğan, A. B. (2005). Fen Öğretiminde Değerlendirme Etkinlikleri Üzerine Öğretmen Görüşleri (Van İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.

Duban N. ve Küçükyılmaz E. A. (2008). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri”. İlköğretim Online, 7(3), 769-784. http://www.ilkogretim-online.org.tr adresinden 1 Kasım 2008 tarihinde alınmıştır.

Enger, S. K. ve Yager, R. E. (1998). The Iowa assessment handbook. (Eric Document Reproduction Service No: Ed 424286). (Erişim Tarihi: 17.11.2008)

Gelbal S. ve Kelecioğlu H. (2007). “Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.

Göçer, A. (2007).”Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme”. (Ed: Ahmet Kırkkılıç ve Hayati Akyol), İlköğretimde Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegem A Yayınları.

Gögüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi, Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma, Ankara: Nobel Yay.

Kutlu, Ö., Doğan, C., Karakaya, İ. (2008). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme, Ankara, Pegem Akademi.

Küçükahmet, L. (2003). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Ankara: Nobel Yayınları.

MEB. (1981). “Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı”. Tebliğler Dergisi, 2098, 329.

MEB. (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6,7,8. Sınıflar), Ankara.

MEB. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.

Meydan, A. ve Öztürk, Ç. (2008). “Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Uygulanan Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımına İlişkin Görüşleri”. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 2-4 Mayıs 2008, Ankara: Nobel Yay., s. 629-635).

Ocak, G., Ocak, İ., Gündüz, M. ve Özdemir, H. (2008). “İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Başarılarının Ölçülmesinde Alternatif Ölçme Değerlendirme ve Geleneksel Değerlendirme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması”. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 2-4 Mayıs 2008, Ankara: Nobel Yay., s. 61-65).

Orhan, A. T. (2007). Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin İlköğretim Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Öğrenci Boyutu Dikkate Alınarak İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Ankara: Öncü Yay.

Özbay, M. (2008). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I, Ankara: Öncü Yay.

Özdemir, M. ve Göksu, V. (2008). “Sınıf Öğretmeni ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Görüşleri”. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 2-4 Mayıs 2008, Ankara: Nobel Yay., s. 105-110).

Sağır, M. (2002). İlköğretim Okullarında Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi, Ankara: Nobel Yayınları.

Selanik Ay, T., Karadağ, F. ve Çengelci, T. (2008). “İlköğretim Birinci Basamakta Gerçekleştirilen Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri”. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 2-4 Mayıs 2008, Ankara: Nobel Yay., s. 126-130).

Temizyürek, F., Erdem, İ. ve Temizkan, M. (2007). Konuşma Eğitimi, Ankara, Öncü Yay.

Tüfekçioğlu, N. ve Turgut, S. (2008). “Yenilenen İlköğretim Programı Çerçevesinde Değişen Ölçme Değerlendirme Uygulamalarına Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açıları ve Karşılaştıkları Zorluklar”. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 2-4 Mayıs 2008, Ankara: Nobel Yay., s. 131-133).

Yıldırım A. ve Şimşek H. (2003). Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yay.

Yıldız, C. ve Okur, A. (2006). “Ana Dili Öğretimi”. (Ed: Cemal Yıldız), Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi, Ankara, Pegem A Yayıncılık.

Yıldız, İ. ve Uyanık, N. (2004). “Matematikte Ölçme ve Değerlendirme”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12, 97-104.