Zorunlu Rotasyon Uygulamaları Konusunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri/ Headmasters' Opinion about Obligatory Rotation Applications

İ. Bakır Arabacı, Hakan Sağlam
2.782 892

Öz


Okul müdürleri, okul yönetiminin en kritik öğesi durumundadır. Müdürlerin motivasyonları, okulun etkililik ve verimliliğinde oldukça önem taşımaktadır. Okul müdürlerinin atanma ve yer değiştirme uygulamaları da motivasyonlarını etkileyebilmektedir. Çoğu illerde okul müdürlerine yönelik zorunlu rotasyon uygulamaları başlatılmıştır. Bu araştırma, okul müdürlerine uygulanmakta olan zorunlu rotasyon uygulaması konusunda müdür görüşlerini belirlemeyi ve yöneticiler üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Diyarbakır il merkezindeki resmi okullarda görev yapan ve zorunlu rotasyon uygulamasından etkilenen 44 okul yöneticisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış,  elde edilen verilerin içerik analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, okul yöneticileri zorunlu rotasyon uygulamalarını benimsemekle birlikte, eksik ve hatalı yönlerinin bulduklarını belirtmektedirler. Yöneticiler, okul müdürünün uzun süre aynı okulda görev yapmalarının okula zarar vereceğini, farklı okullarda görev yapmanın yöneticiyi daha da aktif ve verimli hale getireceğini düşünmektedirler. Okul yöneticileri zorunlu rotasyon uygulamasında, tercih dışı bir okula gönderilmenin yanlış olduğunu düşünmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Okul müdürü, zorunlu rotasyon uygulamaları, müdür görüşleri

Abstract

Headmasters are the most critical element of school direction. Headmasters' motivation makes a great importance on succession and productuvity in education. Like wise, headmasters' assignment and rotation applications effect their motivation. Obligatory rotation applications for headmasters are being started in most cities in Turkey. The objective of this research is to find out the opinions of headmasters about the obligatory rotation applications being held against school headmasters and to display the effects on principals about this subject. In this research, qualitative research design is being used. Working group consists of 44 school principals who are working in state schools in the city center of Diyarbakır and effected by obligatory rotation applications. Structured interview form is being used as the data collecting tool and the content analysis are being done forthe data. According to the result of the research, along with possessing this obligatory rotation applications,  the school principals phrased that they have found it has lack of some parts and there has been some errors in application. Participants think that for a headmaster to work in the same school for a long time can be harmful, on the other hand, working for several different schools makes the principal more active and productivity. The school principals think that being rotated to schools which are  not the selection of the principal is wrong.

Key Words: Headmaster, obligatory rotation applications, headmasters' opinion


Tam metin:

PDF

Referanslar


Açıkalın, A., Şişman, M., Turan, S. (2007). Bir İnsan Olarak Okul Müdürü. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,13.

Alıç, M. (1996). Eğitim sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesinde eğitim yöneticisinin işlevleri. Çağdaş Eğitim Dergisi,217,12-16.

Argon, T. ve Özçelik N. (2007). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi S. 70-89.

Başaran, İ. E. (1993). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara. Kadıoğlu Matbaası.

Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Çelikten, M. (2004). Bir okul müdürünün günlüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (14), 123-135.

Güven, A., ve Akyüz , M., Y. (2002). Okul yöneticilerinde kaygı iş doyumu ilişkisinin incelenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, (7), 178-188.

Kabadayı, R. (1982). Okul yöneticilerinin liderlik davranışları ve öğretmenlerin güdülenmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Kaya, Y.K. (1993). Eğitim Yönetimi, Kuram ve Türkiye'deki Uygulamalar, Ankara: Set Ofset Matbaacılık Ltd. Şti..

Kesici, Ş. (2003). İş motivasyonu endüstri ve örgüt psikolojisi. (Editör: Izgar, H.), Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları: 19.

Kusluvan, Z.(1999), Örgütlerde motivasyonun önemi ve kullanılan motivasyon araçları, Human Reseurces: İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, 3 (3), 55-64.

MEB (2010).İlköğretim kurumları yönetmeliği. Resmi Gazete. 25212. On sekizinci Milli Eğitim Şurası. 1-5 Kasım Kızılcahamam-Ankara.

Özmen, F. Ve Kömürlü F. (2010). Eğitim örgütlerine yönetici seçme ve atamada yaşanan sorunlar ve yönetici görüşleri temelinde çözüm önerileri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi (2), 25-33.

TDK. Genel Türkçe Sözlük. www.tdk.gov.tr

Töremen, F. (2002). Eğitim örgütlerinde değişimin engel ve nedenleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (12), 185-202.

Ustasüleyman, T. ve Perçin S. (2010). Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamalarında Kritik Kontrol (Başarı) Faktörlerinin Etkisine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt XXVIII, Sayı I, S.293-312

Yıldırım, A. ve Şimşek H.( 2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

memurdan.net. (Haziran, 2010). 16 Haziran 2010 tarihli haber

memurlar.biz. (Nisan, 2010). 26 Nisan 2010 tarihli haber

turkiyeegitim. (Haziran, 2010). 23 Haziran 2010 tarihli haber

turkegitimsen. (Temmuz, 2010) 3 Temmuz 2010 tarihli haber

memurlar.net (Haziran, 2010) 16 Haziran 2010 tarihli haber

memurlar.net. (Mart, 2011). 29 Mart 2011 tarihli haber

memurlar.net. (Şubat, 2010). 25 Şubat 2010 tarihli haber

dpud ( Ocak, 2011) 5 Ocak 2011 tarihli haber