Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The School Principals' Views about the 652 Executive Order Related to the Organisation and Duties of Ministry of Educatio

Münir Şahin, Mehmet Üstüner
6.647 753

Öz


Son yıllarda birçok bakanlıkta olduğu gibi MEB yapısında da önemli değişiklikler yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Yasası olan 1739 Sayılı Kanuna dokunulmaksızın, Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleriyle ilgili 3797 Sayılı Kanun 652 Sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile baypas edilmiş ve yeni teşkilatlanma 14 Eylül 2011'den itibaren 28054 Sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu KHK ile MEB'de ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yapısında ciddi değişiklikler yapılmış ve MEB yeniden şekillendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 652 Sayılı KHK ile 3797 Sayılı Kanunun karşılaştırmasını bir örgütün boyutları açısından yapmak ve okul müdürlerinin yeni düzenlemeyle ilgili görüşlerini analiz etmektir.  Araştırmada genel tarama modeline dayalı betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemiyle elde edilmiş olup, nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseniyle yürütülmüş ve veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Bu araştırmada okul müdürlerinin görüşleri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: 652 Sayılı KHK, MEB'nın yeni teşkilatlanması, okul müdürlerinin görüşleri


ABSTRACT

As there have been very important changes in the organisation of many ministries, also there had been very important changes in the structure of Ministry of Education in recent years. Without changing the Basic Law of Ministry of  Education (the Law 1739), the  Law 3797 pertaining to the Organisation and Duties of Ministry of Education changed with Executive Order 652, and the new organisation of the Ministry of Education came into force with the publication of the law in the Official Gazette numbered 28054, on September the 14th , 2011. With this Executive Order, there have been serious changes in the structure of the subsidiaries of the Ministry of Education, and the Ministry of Education was reformed radically. The purpose of this study is to in accordance with the dimensions of an organisation, and analyse the views of school principals about Executive Order 652 related to the Organisation and Duties of the Ministry of Education.  In the research, the  qualitative method was used to gather data and phenomenological research design was used. The data was gathered with a semi-structured interview form. The views of school principals have been analysed with the content analysis method.

Key words: 652 Executive Order, new organisation of Ministry of Education, views of school principals


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akyurt, F. (17 Eylül, 2011). Günahıyla Sevabıyla 652 Sayılı KHK. http://www.kamugazetesi.com/haber/gunahiyla-sevabiyla-652-sayili-khk 8673.html (14 Aralık, 2012).

Balmuk, M. (15 Eylül, 2011). Milli Eğitim Teşkilat Yasası Değişiklikleri (2): Rotasyon. http://www.memurlar.net/haber/205239/2.sayfa (12 Aralık, 2012)

Bursalıoğlu, Z. (2000). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Önder Matbaacılık.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2005). Research methods in education (5.Ed.). London: RoutledgeFalmer.

Çelik, V. (2002). Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı (Ed. M. Tağpınar), Öğretmenlik Mesleği, Elazığ: Üniversite Kitabevi.

Ersoy, Y. (1996). Hizmet İçi Eğitim Yetiştirme Kursunu Geliştirme-I Amaçlar ve Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 151 160.

GeWçlik ve Spor Bakanlığı. (21 Şubat, 2012). http://www.gsb.gov.tr/site/bakanlik.aspx?content=23&t=i

Gülcan, M. Gürkan (2005). AB ve Eğitim Süreci: AB Ülkeleri Eğitim Sistemleri ve Politikaları Yapısal Uyum Modeli. Ankara: Anı Yayıncılık.

Hesapçıoğlu, M. (1998). Öğretim Ülke ve Yöntemleri. İstanbul: Beta Yayın ve Dağıtım

Hoy, W. K. & Miskel, C. G (2010). Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulama (Çeviri Editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel.

Okçabol, R. (14 Ekim, 2011). 652 Sayılı KHK'nin Anlamı (I): Sistemin Özelleştirilip Piyasalaştırılması. http://haber.sol.org.tr/yazarlar/rifat-okcabol/652-sayili-khk nin anlami-isistemin-ozellestirilip-piyasalastirilmasi-47328 (20 Şubat, 2013).

_______ (2012). 652 Sayılı KHK, Demokratik Değişim mi, Darbe mi? http://muratkaymak.com/?Syf=26&Syz=60029 (17 Aralık, 2013).

Özdemir, T. Y. ve Boydak Özan, M. (2013). İlköğretim Müfettişlerinin Unvanlarında Yapılan Değişikliğin İş Doyumu ve Motivasyonlarına Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 147-158.

Pınardağ, M. (28 Eylül, 2011) 652 Sayılı KHK Teftişin Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Beklentilerimizi Karşılamamıştır. http://www.temsen.org.tr/indexphp? option =com_content&view=article&id=30:652-sayili-khk-teftisinyeniden yapilandirilmasi-ileilgilibeklentilerimizikarsila mamistir&catid=1:haberler&Itemid=115 (11 Mart, 2012).

Uluğ, F. (2011). “Eğitimde Yapısal Dönüşüm: Yeni MEB Yapılanması Üzerine Bir Değerlendirme” İkinci Eğitim Yönetimi Forumu (açılış bildirisi), EYUDER, Ankara: Başkent Öğretmenevi, 22 Ekim, 1-17.

Yıldırım, A., Şimşek, H.(2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Şeçkin Yayınevi.

KHK. “Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. ResmiGazete, Sayılı: 27958, 8 Haziran 2011.

KHK. “3046 sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına DairKanun Hükmünde Kararname”, Resmi Gazete,Sayı: 27958, 8 Haziran 2011.

KHK. “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, ResmiGazete, Sayı: 28054, 14.10.2011.

SK. “Milli Eğitim Temel Kanunu” Resmi Gazete, Sayı: 14574, 24 Mayıs 1973, Md.2/1.

SK . “Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun”. Resmi Gazete, Sayı: 18365, 7 Nisan 1984.

SK. “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”.Resmi Gazete, Sayı:18639, 18 Ocak 1985.

SK. “İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.” Resmi Gazete, Sayı: 18675, 23 Şubat 1985.

SK. “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”.Resmi Gazete, Sayı: 18681, 1 Mart 1985.

SK. “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun” Resmi Gazete,Sayı: 21226, 12 Mayıs 1992, Md.2/a.