Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretim Yöntemlerinin Farkında Olma ve Kullanma Düzeyleri/Education Faculty Last Year Students' Awareness And Using Levels Of Teaching Methods

Bayram Özer
3.889 792

Öz


Bu araştırmada Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin öğretim yöntemlerinin farkında olma ve kullanma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışma 2008–2009 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Mustafa Kemal Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde okumakta olan toplam 381 son sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Verileri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen anket örneklemde bulunan öğrencilere uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Ankette 35 tane sıkça kullanılan ve kaynaklarda yaygın olarak geçen öğretim yöntem ve tekniğinin sorulduğu üçlü likert türünde soru bulunmaktadır.

Çalışmada eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin özellikle aktif eğitim ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımlarının uygulanması için oldukça önemli olan ve ankette sorulan öğretim yöntem ve tekniklerinin büyük çoğunluğunu bildikleri ancak daha çok anlatım ve soru cevap gibi yöntemlerin kullanımını tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler: Öğretim Yöntemleri, Öğretmen Adayları, Yöntem ve Teknikler

Abstract

In this research, Education Faculty last year students' awareness and using levels of teaching methods were tried to be determined. For this purpose, in the second term of the academic year 2008-2009 the research was carried out with a total of 381 final year students studying in Faculties of Education in Mustafa Kemal University, Firat University and Cumhuriyet Uiniversity. To gather data a questionnaire was developed by the researcher that applied on students in the sample and the obtained data was analyzed. In the questionaire  35 triple Likert- type questions are set which are widely used and often asked on sources about the teaching methods and techniques.

In the study it is emerged that education faculty last year students know most of teaching methods and techniques asked in the questionnaire which are particularly very important for the implementation of active training and constructivist approaches, but rather they prefer the use of methods such as lecture and question and answer.

Keywords: Teaching Methods, Preservice Teachers, Methods and Techniques


Anahtar kelimeler


Öğretim Yöntemleri, Öğretmen Adayları, Yöntem ve Teknikler.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Açıkgöz, K.Ü. (2005). Aktif Öğrenme, 7. Baskı, İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.

Aydede, M. N., Çağlayan, Ç., Matyar, F. ve Gülnaz, O. (2006). “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 2,Sayı 32.

Çelikkaya, T. ve Kuş, Z. (2009). “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Teknikler”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), 741 – 758.

Ekizoğlu, N. ve Uzunboylu, H. (2006). Öğrenci Merkezli Eğitime Yönelik Öğretmen Görüşleri, Uluslar Arası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiri Kitabı, 2(19-21) Nisan 2006, Kıbrıs, Doğu Akdeniz Üniversitesi.

Erbil, O. (2007). Öğrenci Merkezli Eğitim I, http://uretim.meb.gov.tr /Egitek Haber/s83/yazarlar/%C3%96%C4% 9ERENC%C4%B0%20 MERKEZL%C4%B0%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M.htm (Web Adresinden Kasım 2007 Tarihinde Alınmıştır).

Gerçek, C. ve Soran, H. (2005). “Öğretmenlerin Biyoloji Öğretiminde Deneysel Yöntem Kullanma Durumlarının Belirlenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 95 – 102.

Gordon, T. (1996). Teacher Effectiveness Training (T.E.T.), Etkili Öğretmenlik Eğitimi, Çev: Emel Aksay, İstanbul: Sistem Yayıncılık

Güneyli, A. (2007). Etkin Öğrenme Yaklaşımının Anadili Eğitiminde Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Anakara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim (Türkçe'nin Eğitimi ve Öğretimi) Anabilim Dalı.

Kökdemir, D. (2003b). Eleştirel Düşünme ve Bilim Eğitimi, PİVOLKA, 2(4), 3-5, www.elyadal.org/pivolka/04/edegitimi.htm (Web adresinden Temmuz 2007 tarihinde alınmıştır).

Küçükahmet, L. (2001). “Öğretim İlke ve Yöntemleri”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Philips, D.C. ve Soltis, J.F. (2005). “Öğrenme: Perspektifler”, çev: Soner Durmuş, 4. Baskıdan Çeviri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Semerci, N. (1999) Kritik Düşünmenin Mikro Öğretim Dersinde Eleştiri Becerisini Geliştirmeye Etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sökmen, N. (2000). Önlisans Öğrencilerinin Kimya Dersinde Uygulanan AktifEğitim Yöntemleri. Eğitim ve Bilim, 25(117), 29-33.

Sönmez, V. (2007). “Öğretim İlke ve Yöntemleri”, Anı Yayıncılık, Ankara.

Şahinel, M. (2003). Etkin Öğrenme, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Temizöz, Y. ve Özgün Koca, S. A. (2008). “Matematik Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri ve Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı Konusundaki Görüşleri, Eğitim ve Bilim, Cilt 33, Sayı 149.

Titiz, M.T. (1999). Ezbersiz Eğitim Yol Haritası, Ankara: Beyaz Yayınları.

Toker, M.M. (2003). Aktif Öğrenme, Üniversite ve Toplum, Cilt 3, Sayı 1. http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=114 (Web Adresinden Kasım 2007 Tarihinde Alınmıştır).

Yavuz, K.E. (2005). Yeniden Yapılanan Sınıflar İçin Aktif Öğrenme Yöntemleri, Ankara: Ceceli Yayınları Eğitim Dizisi – 9.