1980 Sonrası Hatay İlinde Kamu Yatımları ve Kentleşmeye Etkisi: Nicel Bir Değerlendirme/The Public Investments and Its Effect On Urbanizatıon in Hatay After 1980: An Quantative Assesment

Murat Tek
3.928 666

Öz


Bu çalışma ile 1980 sonrasında Hatay iline yönelik kamu yatırımları ele alınıp incelenmektedir. Çalışmada Hatay iline ait 25 yıllık kamu yatırımlarının sektörel dağılımı, bu dağılımların Hatay iline yapılan toplam kamu yatırımları içindeki oranları, Türkiye genelinde kamu yatırımlarının sektörel değişimi ve Hatay ilinin bu yatırımlardaki payı, kamu yatırımlarının iller itibariyle dağılımı ve Hatay ilinin konumu gibi kimi alt başlıklarda irdeleme ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Elde edilen bulgularının, Hatay ilinde kentleşme sürecine etkileri yorumlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hatay, Kamu Yatırımları, Kentleşme,

Abstract

Within this study the public investments in Hatay has been handled. The sectoral distribution of public investment in Hatay during the last 25 years, the ratio of the sectoral investments to total public investments in Hatay, the sectoral differences of public investments in Turkey and the share of Hatay in these sectoral investments and the share of the other cities in general public invetsments has been put forward. The effect of the obtained data to the urbanization process in Hatay has been tried to interpreted.

Key Words: Hatay, Public Investments, Urbanization


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akan, Y. ve Arslan, İ. (2008), “Türkiye'de Sektörel Yatırım Teşvik Belgeleri ile İstihdam Analizi: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama”, Çalışma ve Toplum, 1, 107-119.

Aktakas, B. G. (2006) Bölgesel / Yerel Kalkınma, Bölgesel Gelişme İçin Bir Model, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Arısoy, İ. (2005), “Türkiye'de Sanayileşme ve Temel Göstergeler Açısından Sanayinin Gelişimi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1) 45-67.

Arslan, K. (2005) “Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Bir Araç: Bölgesel Planlama ve Bölgesel Kalkınma Ajansları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (7) 275-294.

Bağdigen, M. ve Dökmen, G. (2006) “Yolsuzluğun Kamu Gelir ve Giderleri Üzerine Etkisi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3) 53-69.

Bakırtaş, İ. (1998) “Politik-Ekonomik Dalgalanmalar Kuramı Kapsamında Türkiye'deki Politik Yapının Ekonomi Üzerindeki Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, 13 (II) 47-63.

BETAM, (2008) Kamu Harcamalarının Bileşiminin Büyüme ve Refah Etkileri, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Yayını.

Çel Yavuz, N. (2009) “Türkiye'de Kamu Yatırım Harcamalarının Özel Sektör Yatırım Harcamalarını Dışlama Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz” (1990-I / 2000-IV), http://www.kamu-is.org.tr/pdf/623.pdf (Erişim Tarihi: 03.02.2009)

DPT. (2008), 2008 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (2007) 2007 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (2006) 2006 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (2005) 2005 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (2004) 2004 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (2003) 2003 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (2002) 2002 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (2001a) Kamu Yatırımlarının Planlanması ve Uygulanmasında Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara: DPT 2557-ÖİK: 573.

DPT. (2001b) 2001 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (2000) 2000 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (1999) 1999 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (1998) 1998 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (1997) 1997 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (1996) 1996 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (1995a) 1995 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (1995b) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara: DPT Yayını.

DPT. (1994) 1994 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (1993) 1993 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (1992) 1992 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (1991) 1991 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (1990) 1990 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (1989) 1989 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (1988) 1988 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (1987) 1987 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (1986) 1986 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

DPT. (1984a) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1985-1989, Ankara: DPT-1974.

DPT. (1984b) 1984 Yılı Programı, Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı, Ankara: İSKGM

Emil, F. ve Yılmaz, H. H. (2003) “Kamu Borçlanması, İstikrar Programları ve Uygulanan Maliye Politikalarının Kalitesi: Genel Sorunlar ve Türkiye Üzerine Gözlemler”, Ankara, VII. ERC / ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi.

Gölbaşı Şimşek, G. ve Noyan, F. (2008) “İlçelerin Gelişmişlik İndekslerinin Oluşturulmasında Çok Aşamalı Doğrulayıcı Faktör Analizi Yaklaşımı”, İstatistikçiler Dergisi, 1, 50-67.

Güler, Ç. Ve Çobanoğlu, Z. (2001) Kentleşme ve Çevre Sağlığı, Ankara, Sağlık Bakanlığı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi, No:26.

Hovardaoğlu, O. ve Çalışır Hovardaoğlu, S. (2004) “Dışa Açılan Üretim İlişkilerinin Merkez Dönüşümündeki Yönlendirici Etkileri – Kayseri Kent Merkezi Örneği”, Kayseri Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 257-269.

Keleş, R. (1996), Kentleşme Politikası, Anakara: İmge Kitabevi.

Malatya Valiliği. (2004). Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Malatya, Malatya: Malatya Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Yayını.

Özdemir, Y. (2007) “Türkiye'de Yatırım Harcamalarının Gelişimi ve Kamu Yatırım Politikaları”, Bütçe Dünyası Dergisi, 3 (27) 72-82.

Öztürk, L. (2006) “Geçiş Ekonomilerinde Bölgeler Arası Dengesizlikler: Bir Neden Olarak Piyasa Ekonomisi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 21-35.

TEB. (2006) İller İçin Gelecek Stratejileri, Kastamonu Gelecek Stratejisi Sonuç Raporu, İstanbul: TEB KOBİ Akademi Yayını.

TEPAV. (2006) 2005 Bütçe Sonuçları Mali İzleme Raporu, Ankara: TEPAV Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü, Yönetişim Etütleri Programı Yayını.

Voyvoda, E. ve Yeldan, E. (2009) “Türkiye Ekonomisi İçin Kriz-Sonrası Alternatif Uyum Stratejileri”, http://www.bilkent.edu.tr/~yeldane/V&Y-ERC2002Turkce.pdf (Erişim Tarihi: 03.02.2009).