Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi/The Evaluation of Classroom Teachers' Opinions on the Alternative Assessments Techniques

Kezban Kuran, Fikriye Kanatlı
10.992 1.312

Öz


Ölçme ve değerlendirme, eğitim programının önemli bir öğesini oluşturmaktadır Değerlendirme yaparak, öğretim programında belirlenen hedeflerin ne kadarının gerçekleştiği, öğrenme-öğretme süreci içerisinde yapılan çalışmaların ne kadar başarılı olduğu ve öğrencinin verilen bilgileri hangi oranda öğrendiği belirlenir. Yeni sistemde ölçme değerlendirme çalışmalarıyla öğrencilerin bilişsel düzeyde öğrenme becerilerinin yanında, duyuşsal ve devinişsel düzeyde de öğrenme, bilgi ve becerileri ölçülmektedir.

Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda görüşlerini, bu teknikleri kullanma sıklıklarını ve bu teknikleri kullanmada karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Araştırmanın evrenini Hatay ilinde yer alan ilköğretim ilkokulları, örneklemini ise, Hatay İli Antakya Merkez İlçesi'nde bulunan 36 ilköğretim okulundaki 4. ve 5. sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma genel tarama türünde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada anket tekniği kullanılmıştır. Anketin geçerliliğini ölçmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Anketin Cronbach Alpha güvenirlik kat sayısı .89 olarak bulunmuştur. Ayrıca verilerin çözümlenmesinde ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi ve varyans analiz tekniğine yer verilmiştir. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin, alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmada sorun yaşadıkları, bu sorunun nedenleri, zaman, kaynak yetersizliği, sınıf mevcutlarının kalabalık olması, öğrenciler ile velilerin ilgisizliği ve öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme konusunda yeterli bilgi sahibi olmamaları olarak belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Eğitim programı, Alternatif ölçme ve değerlendirme, performans değerlendirme, porfolyo.

Abstract

Assessment is an important component of curriculum. By doing assessment, it can be determined to extent to which a) stated educational goals have been attained, b) learning-teaching processes reached success, and c) students learned what was being taught. In the context of new educational system, assessment is not only used to measure the student learning at a cognitive level, but also evaluate their learning, knowledge and skills at emotional and kinesthetic levels.

The purpose of this research is to determine a) the elementary education teachers' thoughts on alternative assessment techniques, b) how frequently they used them, and c) the problems they confront with during everyday applications of these techniques. While elementary schools in the city of Hatay constitute the research population, 36 four and five grade teachers who teach in Antakya, which is the central town of Hatay, create the research sample. This is a general screening type descriptive study. Survey technique is used for the purposes of this research. Factor analyses is conducted to determine the validity of the survey questions. Cronbach Alpha for internal constancy reliability is found .89. Analysis of Variance and Independent Group t-test techniques are used for the data analysis. Additionally, standard deviation and mean scores are reported. The results revealed that, teachers have problems in utilizing the alternative assessment methods due to the scarcity of time and resources, overcrowded classrooms, carelessness of parents and students, and their own lack of knowledge about alternative assessment techniques.

Key words: Curriculum, Alternative assessment, performance evaluation, portfolyo.


Tam metin:

PDF ()

Referanslar


Bağdatlı A. (2005). Değişen İlköğretim Programlarındaki 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinin Taslak Öğretim Programının, Öğrenci Başarısına Etkisi Ve Sınıf Öğretmenlerinin Programa İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay

Bahar, M., (2001). Çoktan Seçmeli Testlere Eleştirel Bir Yaklaşım ve Alternatif Metotlar, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, Haziran, 23–38

Baki, A. & Birgin, O. (2002). Matematik Eğitiminde Alternatif Bir Değerlendirme Olarak Bireysel Gelişim Dosyası Uygulaması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, II, 913–920, Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara

Bryant, S. L. & Timmins, A. A. (2000), Using Portfolio Assessment as an İnnovation To Assess Problem-Based Learning in Hong Kong Schools, Hong Kong Institute of Education, Hong Kong, SAR, China

Candur F. (2007). Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretimi, Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Öğretim Sürecindeki Önemi Hakkındaki Düşüncelerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Corconan, A. C., Dershimer, L. E. & Tickhenor S. M., (2004). A Teacher's Guide to Alternative Assessment, Taking The First Steps, The Clearing House May-June 2004

Doğanay A. (Ed.) (2007). Öğretim İlke Ve Yöntemleri. Pegem A Yayıncılık, An-kara

Doğanay, A. & Sarı, M. (2007). “Öğretmen Gözüyle Yeni Sosyal Bilgiler Programı: Adana ilinde Bir Araştırma”. Birinci Uluslar Arası Katılımlı Bilim Çalıştayı, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, 8–9 Mart, Çanakkale

Erdal H. (2007). 2005 İlköğretim Matematik Programı Ölçme Değerlendirme Kısmının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar

Erdoğan M. (2007). “Yeni Geliştirilen Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Analizi, Nitel Bir Çalışma” Türk Eğitim Bi-limleri Dergisi, Bahar 2007, 5(2), 221-254

Eyitmiş, A. N. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Ölçme Ve Değerlendirme Tekniklerini Etkin Kullanabilme Yeterliklerinin Araştırılması (Kahramanmaraş Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

Flowers C., Delzell L. A., Browder D. & Spooner F. (2005), Teachers' Perceptions Of Alternate Assessments, The University of North Carolina at Charlotte, Vol:30, No:2, 81–92

Hodges W.J., Lamb P., Brown M.H. & Foy D.S. (2005), Assessment For All, Science Scope, January, 43-44.

Kabaş O. (2007). Portfolyo Değerlendirme Yönteminin İlköğretim Birinci Kademede Uygulanma Düzeyi (Sakarya Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 14.Basım, Nobel Yayın, Ankara.

Kılıç, G. B. (2006). Yeni Yaklaşımlar Işığında İlköğretim. Bilim Öğretimi, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul

Ocak, G. (2006). Ürün Seçki Dosyaları Hakkında Öğrenci Görüşleri Erzurum İli Örneği, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 170, 217–230

Sefer G. D. (2006). Matematik Dersinde Problem Çözme Becerilerinin Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanılarak Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Stiggins R. (2004). New Assessment Beliefs For A New School Mission, Phi Delta Kappan, September, 22-27.

Stiggins, R. (2007). Assessment Through, Educational Leadership, May, 22-26.

Yetkin D. & Daşcan Ö. (2006). Son Değişikliklerle İlköğretim Programı 1-5 Sınıflar, Anı Yayıncılık, Ankara.

Yıldız İ. & Uyanık N. (2004). “Matematik Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Üzerine”. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Mart, 12/1, 97–104.

Wang Y. & Liao H. (2008) “The Aplication of Learning Portfolio Assessment For Students in The Technological And Vocational Education” Asian EFL Journal, June 2008, 1–13