Alanya Bölgesi Otellerinin Göreli Etkinliğinin Belirlenmesi: Bir Veri Zarflama Analizi Tekniği Uygulaması/Research of Alanya Region Hotels' Relative Efficiency: An Application of Data Envelopment Analysis Technique

Adem Babacan, Selami Özcan
3.744 622

Öz


Veri Zarflama Analizi(VZA), çalışmalarda çoklu girdi ve çoklu çıktıyı ortaya koymakla sorumlu karar verme birimlerinin göreli etkinliğini değerlendirmek için kullanılan, doğrusal programlama tabanlı, parametrik olmayan bir yöntemdir. Başlangıçta kamu kurumlarının göreli performanslarını ölçmek için kullanılan bu yöntem günümüzde pek çok sanayi ve hizmet işletmelerinde uygulanmaktadır.

Bu çalışmada, VZA yardımıyla otel işletmelerinin göreli etkinlikleri ölçülmüştür. Alanya bölgesinde faaliyette bulunan 22 otelden alınan girdi ve çıktılara ait veriler üzerinden 13 etkin hotel ve 9 etkin olmayan otel belirlendi. Bu otellere ait kaynak israfları ve çıktı eksiklikleri belirlenerek ilgili işletmelere bildirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Veri Zarflama Analizi; Göreli Etkinlik; Otel İşletmeleri

Abstract

Data Envelopment Analysis is an linear programming and nonparametric method that is used for evaluation the relative efficiency decision making units which is responsible for expressing multi data input and output. At the beginning the method was only used for many public institutions' relative performance but now it has been using many industrial and service facilities.

In this research, hotel businesses relative efficiency is measured by DEA. On the data analysis related with input and output, collected from 22 hotels running in Alanya region, 13 efficient and 9 non-efficient hotels is determined. The hotels source wastes and output inefficiencies are also determined and the hotels informed.

Key Words: Data Envelopment Analysis, relative efficency, Hotel Business


Tam metin:

PDF ()

Referanslar


Ahn, T. (1987). Efficiency Related Issues in Higher Education: A Data Envelopment Analysis Approach, Ph.D. Thesis, The University of Texas at Austin.

Allen R. & Tahanassoulis, E. (2004). European Journal of Operation Research 154. 363-367

Babacan, A. (2006) Türkiye'deki Üniversitelerde VZA Yöntemiyle Verimlilik Analizi Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sivas: C.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. (1984), "Models for Estimation of Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science, Vol. 30, pp. 1078-1092.

Barros C. P. ve Mascarenhas, M. J. (2004).Technical and allocative efficiency in a chain of small hotels. Department of Economics, Instituto Superior de Economia e Gestao, Technical University of Lisbon, Rua Miguel Lupi, 20, 1249-078 Lisbon, Portugal

Charnes, A. A. (1978) Cooper. W. W. Rhodes, (Ed). “Measuring the efficiency of Decision Making Unints”. European journal of operational research, 2(4), 429-444

Cooper W. W., Lawrence M. S., & Tone K. 1999. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. Kluwer Academic Publishers.

Cooper, W.W., Seınford, L.M., Tone, K.(2000), Data Envelopment Analysis:A Comprehensive Text with Models,Applications,References,and DEA-Solver software , Boston : Kluwer Academics.

Emir, O. & Özgür E. Konaklama Tesisleri Etkinlik Analizi Akü Sosyal Bilimler Dergisi X1. sayfa 163-174 http://www.sosbil.aku.edu.tr/dergi/c10s1.htm

Forsund F. R., N. Sarafoglou (2002).On the Origins of Data Envelopment Analysis. Journal of Productivity Analysis, 17, 23–40,

Hwang, S. N & TeYi, C. (2003) “Using data envelopment analysis to measure hotel managerial efficiency change in Taiwan” Tourism Management, Volume 24, Number 4, pp. 357-369(13)

Kıllı, M. & Atan, M.(2004), Etkinlik/Verimlilik Çalışmalarında Kullanılan Veri Zarflama Analizi Üzerine Karşılaştırılmalı Yaklaşımlar, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Norman, M. & B, Stoker (1991) Data Envelopment Analysis: The Assessment of Performance. John Wiley and Sons.

Özden, Ü.H.(2008), “Veri Zarflama Analizi ile Türkiye'deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinliğinin Ölçülmesi”, Istanbul University Journal of the School of Business Administration,Cilt/Vol:37,Sayı/No:2,2008,167-185.

Randy, I. A & Fok, R., Scott, J. (2000). “Hotel industry efficiency: An advanced linear programming examination”. American Business Review; Jan; 18, 1; ABI/INFORM Global pg. 40.

Ray, S. C. (2004). Data Envelopment Analysıs, First Edition,Cambridge University Press,USA.

Reynolds, D. (2003).”Hospitality-productivity assessment using data-envelopment analysis” Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly; Apr; 44, 2; ABI/INFORM Global pp. 130

Sanjeev, G. M. (2007). “Measuring efficiency of the hotel and restaurant sector: the case of India”. International Journal of Contemporary Hospitality Management Vol. 19 No. 5, pp. 378-387

Schaffnıt, C., Rosen, D., Paradi, J.C. (1997). “Best Practice Analysis of Bank Branches: An Application of DEA in a Large Canadian Bank”, European Journal of Operatıonal Research, 98, 269-289.

Sherman, H.D. (1984). “Data Envelopment Analysis as a New Manegerial Audit Methodology- Test and Evaluation”, Auditing: A Journal of Practice and Theory.

Vassiloglou, M. & D., Giokas, (1990) “A Study of The Relative Efficiency of Bank Branches: An Application of Data Envelopment Analysis”. Journal of Operational Research Society.41:591-597.