İlk Okuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Hatay İli Örneği/Assesment About Phonetic Basis Sentence Method in Accordance With Teacher's Point Of View in First Literacy Teaching in Hatay Province

Muamber Yılmaz, Mehmet Nuri Ağırtaş
4.886 1.475

Öz


Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin ses temelli cümle yöntemine ilişkin görüşleri cinsiyet, mesleki kıdem ve mezun olunan bölüme göre incelenmiştir. Araştırma, Hatay il merkezinde bulunan 32 ilköğretim okulundan küme rastgele örneklem metodu ile seçilen 10 ilköğretim okulunda görev yapan 204 öğretmen üzerinde uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında 22 maddeden oluşan likert tipi anket  formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel işlemlerden frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi ve tukey testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemine ilişkin görüşlerinde mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık olduğu, cinsiyet ve mezun olunan bölüme göre ise anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Ses Temelli Cümle Yöntemine ilişkin öğretmen görüşlerinde mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık olmasının nedeni, mesleki kıdemi düşük olan öğretmenlerin Ses Temelli Cümle Yöntemi konusunda diğer öğretmenlere göre daha nitelikli bilgiye sahip olması olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ses temelli cümle yöntemi, sınıf öğretmeni, ilk okuma- yazma

Abstract

In this study, the opinions of primary school teachers about phonetic based sentence method were investigated according to gender, seniority and graduations. This research was applied to 204 teachers who work in different 10 schools were elected with “mass random sampling method” from all 32 primary schools in Antakya, Hatay. Configured survey sheets, consist of 22 question, were used to gathering data. Frequency, arithmetic mean, standard deviation, the t test, one-way anova and tukey statistical processes were used to analyze data. As a result of the survey, it is seen that, according to seniority, there are meaningful differences of opinions of primary school teachers about phonetic based sentence method. On the other hand, there aren't meaningful differences according to gender and graduation. The reasons of the significant differences of opinions may be having qualified knowledge of younger teachers than olders.

Key words: Phonetic based sentence method, elementary school teacher, first literacy teaching.


Tam metin:

PDF ()

Referanslar


Akyol, H. ve Temur, T. (2008). “Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yön-temi İle Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Gö-rüşlerine Göre Değerlendirilmesi”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 78-95.

Bilir, A. (2005) “İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Özellikleri ve İlk okuma Yazma Öğretimi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38, 87-100.

Demirel, M. (2006). İlk Okuma Yazma Öğretimindeki Değişikler Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Durukan E. ve Alver, M. (2008). “Ses Temelli Cümle Yöntemi'nin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”. Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5), 274-289.

Ferah, A.(1999). İlk Okuma-Yazma Döneminde Görsel Algı ve Zeka ile Oku-ma-Yazma Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 327-341

Gelen, İ. ve Beyazıt, N. (2007). İlk Okuma Yazma Öğretiminin Kazandırılma-sında Cümle Çözümleme Yöntemi ve Ses Temelli Cümle Yönteminin Farklı Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gün, A. (2006). Öğretmenlerin Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Algıları Ve Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Güneş, F. (2005). “Niçin Ses Temelli Cümle Yöntemi?” Yeni İlköğretim Prog-ramlarını Değerlendirme Sempozyumu, 136–145.

Güneş, F. (2006). “İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Yenilikler”. Çoluk Çocuk Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi, 57, 31-34.

Kerlinger F. N.(1973). Foundation of Behavioral Research (Second edition). New York: Holt Rinehart and Winston.

MEB, (2005). İlköğretim Türkçe Dersi (1- 5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kı-lavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

Özcan, A.O. (1992). “İlk Okuma Yazma Öğretim Programlarını Geliştirilmesi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 167-178.

Şahin, İ., İnci, S., Turan, H. ve Apak, Ö. (2006). “İlk Okuma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması”. Milli Eğitim Dergisi, 171, 109 - 129.

Tok, Ş. ve Tok T. N. (2008). İlk okuma Yazma Öğretiminde Çözümleme ve Ses Temelli Cümle Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 53, 123-144.

Turan, M ve Akpınar, B.(2008). İlköğretim Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan, Ses Temelli Cümle ve Bitişik Eğik Yazı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 121-138.

Uğuz S. (2006). Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmenler Tarafından Algı-lanma Biçimleri ve Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yangın, B. (2006). “Yöneticilerin ve Öğretmenlerin İlk Okuma-Yazmaya Ha-zırlığa Yönelik Bilgileri ve Görüşleri”. MAKÜ-Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 28-33

Yıldırım, K. (2007). “Yazılı Program ve Uygulanan Program Kavramları Açı-sından Ses Temelli Cümle Yönteminin Değerlendirilmesi”. Milli Eğitim Dergisi, 175, 25-46.

Yurduseven, S. (2007). İlk Okuma Yazma Programının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.