Kavram Yanılgılarının Oyunlarla Tespiti: Tabu Oyunu/ Determination Of Misconceptions By Games: Taboo Game

Murat Genç, Tülin Genç, Ahmet Volkan Yüzüak
6.407 1.772

Öz


Kavram yanılgılarının tespitinde genellikle kavram testleri tercih edilmektedir. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar genellikle sorudan puan almaya yönelik cevaplar olduğu için bazen öğrenciler kavram ile ilgili olmayan cevaplar da yazmaktadırlar. Çoktan seçmeli testlerde ise öğrenciler cevabını bilmedikleri sorulardan puan almak için kendilerine uygun görünen cevabı işaretlemektedirler. Bu durumda öğrencide olmayan kavram yanılgısı varmış gibi ortaya çıkmaktadır.  Fakat öğrencilerin oynarken kullandığı kelimelerden kavram ile ilişkili verilere ulaşmak kavram yanılgılarının tespitine farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Bu çalışmada öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarını tespit amacıyla tabu oyunu kullanılmıştır. Bu çalışmada gözlem yapılabilmesi için Fen ve Teknoloji dersinde pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamada öğrenciler oyunu oynarken kamera ile kayıt yapılmış, görüntüler daha sonra incelenerek bir gözlem formu oluşturulmuştur. Bu gözlem formuna göre uygulamada veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerde öğrencilerin kavramları nasıl öğrendikleri, hangi kelimeler ile ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. Arkadaşlarına kavramları buldurmaya çalışırken hangi kavram yanılgılarını yaptıkları belirlenmiştir. Bazen derslerde öğrendikleri kelimeler ile kavramları anlatmaya çalışırken, bazen ise kavram ile ilgisi olmayan benzetmeler kurarak kavramları buldurmaya çalışmışlardır. Bu oyun sayesinde kavram yanılgılarının belirlenmesine farklı bir bakış açısı kazandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fen Kavram Yanılgıları, Oyunlarla Öğretim, Tabu oyunu.

Abstract

Concept tests are generally preferred to determine misconceptions Students' aims are getting more notes for open-ended questions therefore they sometimes write irrelevant answers and concepts.  Moreover, students may mark irrelevant choices which are to be appeared appropriate for them to get credits for multiple choice tests. In this case, although students do not have misconceptions, results of the tests show that they have. Reaching relevant concepts from students' words which are used in game will be a different perspective. In this research, taboo game was used in order to determine students' misconceptions. Pilot study was conducted in Elementary Science lesson for making observation as well as this study was recorded by camera. Records of taboo game were examined and then a observation form was prepared. The data give information about how students learn and associate concepts. Students' misconceptions were determined when they talked about concepts. They sometimes describe the concepts with words which were learnt in lessons and irrelevant similitudes. Using taboo to determine misconceptions has gained a different perspective.

Key Words: Science misconceptions, Education by games, taboo game.


Tam metin:

PDF ()

Referanslar


Altın, K. ve Aslan, M. (2006). “Kavram Haritalarının Fizik Dersinde Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Kullanılması”. Yedi Tepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi EDU7, 1 (2).

Anıl, Ö. ve Küçüközer, H. (2010). “Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Düzlem Ayna Konusunda Sahip Oldukları Ön Bilgi Ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi”. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7 (3), 104-122.

Artun, H. ve Coştu, B. (2011). “Sınıf Öğretmen Adaylarının Difüzyon Ve Osmoz Kavramları İle İlgili Yanılgılarının Belirlenmesi”. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(4), 117-127.

Atasoy, Ş. ve Akdeniz, A.R. (2007). “Newton'un Hareket Kanunları Konusunda Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik Bir Testin Geliştirilmesi ve Uygulanması”. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1), 45-59.

Aydoğan, S., Güneş B. ve Gülçiçek, Ç. (2003). “Isı ve Sıcaklık Konusunda Kavram Yanılgıları”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 11-124.

Bahar, M. (2003). “Misconceptions in Biology Education and Conceptual Change Strategies”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(1), 55-64.

Bilgin, İ., Uzuntiryaki, E. ve Geban, O. (2003). “Student's Misconceptions on the Concept of Chemical Equilibrium”. Eğitim ve Bilim, 29,(127), 10-17.

Bozkurt, O. ve Aydoğdu, M. (2004). “İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin "Ozon Tabakası ve Görevleri" Hakkındaki Kavram Yanılgıları ve Oluşturma Şekilleri”. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitimi Dergisi, 12(2), 369-376.

Carey, S. (2000). “Science Education as conceptual change”. Journal of Applied Developmental Psychology, 21(1), 13-19.

Carrier, M., (1985). Take 5 Games and Activities for Language Learner. Nelson, Hong Kong.

Demirel, Ö. (2002), Programdan değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Eryılmaz, A. ve Tatlı A. (2000). “ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 93-98.

Gülçiçek, Ç. (2002). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Mekanik Enerjinin Korunumu Konusundaki Kavram Yanılgıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Gülçiçek, Ç. ve Yağbasan, R. (2004). “Basit Sarkaç Sisteminde Mekanik Enerjinin Korunumu Konusunda Öğrencilerin Kavram Yanılgıları”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 23-38.

Hewson, P. W. (1981). “A Conceptual Change Approach to Learning Science”. European Journal of Science Education, 3(4), 383-396.

İsen, İ.A. ve Kavcar, N. (2006). “Ortaöğretim Fizik Dersi "Yeryüzünde Hareket" Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Ve Ünitenin Öğretim Programının Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma”. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 20, 84-90.

Karakuyu, Y. (2006). Lise ve Dengi Okul Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Öğreniminde Karşılaştığı Kavram Yanılgıları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Karakuyu, Y. ve Tüysüz, C. (2011). “Elektrik Konusunda Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Yaklaşımı”. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 867-890.

Koray, Ö., Özdemir, M. ve Tatar, N. (2005). “İlköğretim Öğrencilerinin “Birimler” Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Ağırlık Örneği, İlköğretim-Online, 4(2), 24-31.

Koray, Ö.C. ve Bal, Ş.(2002). “Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Stratejisi”. G.U. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 83-90.

Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A. ve Uçak, E. (2006). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Canlılardaki Enerji Kaynaklarıyla İlgili Görüşleri”. International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 141-152.

Köse, S., Coştu, B. ve Keser, Ö.F. (2003). “Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi: Tga Yöntemi Ve Örnek Etkinlikler”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:2003 (1) Sayı:13, 43-53.

Kutluay Y. (2005). 11. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Optik Hakkındaki Kavram Yanılgılarını Ölçen Üç-Aşamalı Test Geliştirme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara.

Lawson, A. E., Abraham, M.R. (1989). A theory of instruction: Using the learning cycle to teach science concepts and thinking skills. NARST Publications.

Moon, J. & Underhill, A. (2000). Children Learning English. Oxford University Press; Oxford.

Moore, C.B., Abella, I.D., Boggs, G., Denton, D.D., Doyle, M.P., Fox, M.A., Gabel, D.L., Gangolli, R., Graybeal, F.T., Hackerman N., Haynes, J.K., Johann, E.D., Kirwan, W. E., Kuerbis, P. J., Long, S., Merrits, D. J., Moore, P. P., Reynolds W.A., Serum, J.W. & Wilkinson, D.T. (1997), Science teaching reconsidered: A handbook. Washington: National Academic Press.

Moralı, S., Köroğlu, H. ve Çelik A.(2004). “Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmen Adaylarının Soyut Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Rastlanan Kavram Yanılgıları”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi; Cilt 24, 161-175.

Nakiboğlu, C. ve Arık, R. Ö. (2006). “4. Sınıf Öğrencilerinin “Gazlar” ile İlgili Kavram Yanılgılarının V-diyagramı Kullanılarak Belirlenmesi”. Yedi Tepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, EDU7, Cilt 1, Sayı, 2.

Ongun, E., (2006). Üniversite Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgıları ile Motivasyon ve Bilişsel Stilleri Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Rixon, S. (1988). How to use Games in Language Teaching. London: Macmillian Publishers.

Roth, W.M. & Roychoughury, A. (1992). “The Social of Struction of Scientific Concept or The Concept Map As Conscription Device and Tool for Social Thinking in High School Science, Science Education, 76(5), 531-557.

Selvi, M. ve Yakışan, M. (2004). “Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Enzimler Konusu ile İlgili Kavram Yanılgıları”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi; Cilt 24, 173-182.

Senemoğlu, N.(2004). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.

Southerland, S. A., Abrams, E., Cummins, C.L. & Anzelmo, J. (2001), Understanding students' explanations of biological phenomena: Conceptual frameworks or p-prims?, John Wiley and Sons, Inc.

Taşlı, F. (2003). İlköğretimde İngilizce Öğretiminde Oyun Tekniğinin Erişiye Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Yıldız, A. A. (2001). Teaching English to Young Learners Through Games, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yılmaz, O. (1998). Kavramsal değişim metinleri ile verilen kavram haritalarının hücre bölünmesi ünitesini anlamadaki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.

Yürük, N. Çakır, O. S. ve Geban, O. (2000). “Kavramsal Değişim Yaklaşımının Hücresel Solunum Konusunda Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi”. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi (6-8 Eylül 2000) Bildirileri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Yürük, N. ve Çakır, S.(2000). “Lise Öğrencilerinde Oksijenli Ve Oksijensiz Solunum Konusunda Görülen Kavram Yanılgılarının Saptanması”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18,185-19