Duygusal Zeka Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar)/ Turkish Curriculum (6, 7, And 8th Grades) In Accordance With Emotional Intelligence

Özay Karadağ
3.641 1.367

Öz


Duygusal zeka, kişiyi yaşamın getirebileceği değişikliklere veya imkanlara hazırlayan, bazılarının karakter olarak da adlandırdığı bir grup özelliktir. Bu özellikler, kişinin duygularını tanıması, kontrol altına alabilmesi, duyguların esaretinden kendini kurtarabilmesi ve çevresindeki insanların duygularını anlayarak onlarla sağlıklı iletişim kurabilmesini sağlamaktadır. Duyguların farkında olmak, duyguları ayırt edebilmek, duygulara doğru tepkiler vermek, kişinin sosyal başarısında olduğu kadar, akademik başarısında da belirleyici rol oynamaktadır. Çocuğun birincil sosyal çevreden edindiği duygusal becerilerin eğitim sürecinde de desteklenmesi gerekmektedir. Eğitim sürecinde, Türkçe dersi duygusal becerilerin geliştirilmesi açısından önemli imkanlar sunar. Türkçe dersinin bu işlevi gerçekleştirmesi eğitim-öğretim programının duygusal becerileri geliştirecek şekilde hazırlanmasıyla mümkün olabilir. Bu çalışmada, halen yürürlükte olan Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar) duygusal zekayı oluşturan yetenekler açısından incelenmiştir. Çalışmada, öncelikle duygusal zeka ile ilgili kuramsal bilgiler ortaya konmuş, ardından program, kişisel ve sosyal yeterlilikleri beş ana kategoride ele alan duygusal zeka modeline göre incelenmiş, bulgular anlamsal içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede, Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar)'nın duygusal zeka yeteneklerinin tamamı dikkate alınarak hazırlanmadığı belirlenmiştir. Buna karşılık bir dil öğretim programı olması sebebiyle programda duygusal becerilerin önemli bir bölümüne, özellikle duygusal zekanın sosyal becerilerine, daha sık yer verildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, eğitim, öğretim programı, Türkçe Dersi Öğretim Programı.

Abstract

Emotional intelligence is series of qualifications which prepare individual to changes and opportunities that life can bring and are called by some people as character. These qualifications can make individual recognize his/her own feelings, control them, free himself/herself from the captivity of these feelings and have correct communication with other people. Being aware of feelings, distinguishing them and giving correct reactions towards them play a determinative role both social and academic lives of an individual. Emotional skills that a child gained from his/her own primary social environment must be supported. In educational process, Turkish lesson can provide important facilities in developing emotional skills. In order to make Turkish lesson this happen, Turkish curriculum must be prepared in a way that it can improve these emotional skills. In this study, the available Turkish curriculum (6th, 7th and 8th grades) searched in accordance with the skills that establish emotional intelligence. In the study, firstly theoretical knowledge about emotional intelligence are presented and then curriculums are studied according to emotional intelligence model which divides personal and social capacities into five main categories, and finally findings are evaluated by using context analysis method. It is determined that Turkish curriculum (6th, 7th and 8th grades) weren't prepared with consideration of emotional intelligence skills. However, it's found out that only a part of emotional skills, especially social skills take place in curriculum as it is a language teaching one.

Key Words: Emotional Intelligence, Education, Curriculum, Turkish Curriculum.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Gardner, H. (1983). Frames of mind, New York, Basic Books.

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books.

Goleman, D. (2000). İşbaşında Duygusal Zeka. İstanbul: Varlık Yayınları.

Gürbüz, S. ve Yüksel, M. (2008). Çalışma Ortamında Duygusal Zeka: İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (2) 2008, 174-190.

Demirel, Ö. (2006). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Karadağ, Ö. (2012). Anlama Becerileri Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar)'na Eleştirel Bir Bakış, CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 36/1, 97-110.

Karadağ, Ö. (2013). Emotional intelligence funktions of Turkish proverbs. Society for Personality Research, 41/2, 295-310.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Özbay, M. (2008). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Kitap.

Özbay, M. (2010). “Yeni 'İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar)'nın Kazanımlarına Eleştirel Bir Bakış”. Türkçe Öğretimi Yazıları. Ankara: Öncü Kitap.

Özçelik, D.A. (1992). Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). “Emotional intelligence”. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.

Tavşancıl, E. ve Aslan, A.E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller için İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.

Thorndike, E.L. (1920). “Intelligence and its uses”, Harper's Magazine, 140: 227-235.

Varış, F. (1976). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

Yeşilyaprak, B. (2001). “Duygusal Zeka ve Eğitim Açısından Doğurguları”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 25, 139-146.