Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Derslerinde ve Günlük Hayatlarında Çeşitli Teknolojileri Kullanımları/ Secondary Students' Technology Usage In Geography Lessons And Their Daily Life

Fikret Tuna, Murat Ateş
3.371 588

Öz


Hayatın hemen her alanında kullanılan çeşitli teknoloji araçlarının eğitimde kullanımı yapılandırmacı eğitim anlayışının bir gereği olarak günümüzde tüm dünyada gelişmiş ülkelerin üzerinde önemle durdukları bir konudur. Bu nedenle, günümüzde coğrafya derslerinde teknoloji kullanımı bir seçenekten çok zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya derslerinde ve günlük hayatlarında teknoloji kullanımlarını ortaya çıkarmak ve karşılaştırmalar yapmaktır. Çalışmanın veri toplama aracı yazarlar tarafından hazırlanan teknoloji kullanım anketidir. Çalışmanın örneklemini İstanbul, Ankara, Denizli, Hatay, İzmir, Manisa ve Tokat olmak üzere rastlantısal olarak seçilen Türkiye'nin 7 farklı ilinde, 2011-2012 öğretim yılında öğrenim görmekte olan ortaöğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevapların analizi ve okul türleri arasındaki karşılaştırmalar Mann-Whitney ve Kruskal Wallis Testleri yardımıyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda, ofis uygulamaları, internet ve video CD kullanımına coğrafya derslerinde ortalama “dönemde bir” yer verilirken Google Earth, Google Map ve CBS kullanımına “dönemde bir” den daha az oranlarda yer verildiği ortaya çıkmıştır. Buna karşın, öğrencilerin bunlara günlük hayatlarında yer verme oranları derslerden daha yüksek düzeylerdedir. Ayrıca, çalışma sonucunda, okul türleri arasında ve devlet-özel okullar arasında ilgili teknolojilere derslerde yer verme açısından önemli farklılıklar bulunduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Eğitim teknolojileri, google earth, google map, coğrafi bilgi sistemleri (cbs), coğrafya eğitimi.

Abstract

Today, the use of various technology tools which are used in almost every area of life is one of the important issues in education as a requirement of a constructivist educational approach in developed countries all over the world. Therefore, the use of technology in geography education has become an obligation rather than an option today. The purpose of this study was to reveal the level of technology usage both in secondary school geography lectures and students 'daily lives and to compare them in Turkey. Data collection tool was a technology usage survey prepared by the authors. The survey was conducted in secondary schools in Turkey's randomly selected seven different cities including Istanbul, Ankara, Denizli, Hatay, İzmir, Manisa and Tokat in the academic year 2011-2012. Analysis and comparisons of the answers given by students were carried out using Mann-Whitney and Kruskal Wallis Tests. As a result, it was revealed that the use of office applications, internet and video CD in geography lectures was at the level of "once a semester" and the use of Google Earth, Google Maps, and GIS was at the level of "less than once a semester”. However, students' usage levels of these technologies in their daily lives were higher than the usages in geography lectures. Moreover, some statistical differences were revealed among school types and between state and private schools in terms of technology usage in geography lectures.

Key Words: Educational technologies, google earth, google maps, geographical information systems (gis), geography education.


Tam metin:

PDF ()

Referanslar


Alım, M., & Girgin, M. (2004). “Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre 9. Sınıf Coğrafya Derslerinde Yararlanılan Araç-Gereçler İle Materyal ve Öğretim Yöntemleri”. Doğu Coğrafya Dergisi, 12, 25-42.

Atal, D., & Koçak Usluel, Y. (2011). “İlköğretim Öğrencilerinin Okul İçinde ve Dışında Teknoloji Kullanımları”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 24-35.

Ateş, M. (2010). “Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımı”. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 409-427.

Bednarz, S.W. (2004). “Geographic Information Systems: A Tool To Support Geography And Environmental Education?”. Geo Journal, 60, 191–199.

DaSilva, E.B., & Kvasnak, R.N. (2012). “Multimedia Technology and Students' Achievement in Geography”. The Geography Teacher, 9(1), 18-25. DOI: 10.1080/19338341.2012.635080.

Demiralp, N. (2007). “Coğrafya Eğitiminde Materyaller ve 2005 Coğrafya Dersi Öğretim Programı”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 373-384.

Demirci, A. (2008). “How Do Teachers Approach New Technologies: Geography Teachers' Attitudes towards Geographic Information Systems (GIS)”.European Journal of Educational Studies, 1(1), 43-53.

Erdemir, N., Bakırcı, H., & Eyduran, E. (2009). “Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi Kullanabilme Özgüvenlerinin Tespiti”. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.

Hamidi, F., Meshkat, M., Rezaee, M., & Jafari, M. (2011). “Information Technology in Education”. Procedia Computer Science, 3, 369–373.

Herrington, J., & Kervin, L. (2007).“Authentic Learning Supported By Technology: Ten Suggestions And Cases Of Integration In Classrooms”. Educational Media International, 44(3), 219-236. DOI: 10.1080/09523980701491666.

İncekara, S. (2007). “Ortaöğretim Coğrafya Eğitiminde Uluslararası Eğilimler ve Türkiye Örneği”. Marmara Coğrafya Dergisi, 16, 109-130.

Jain, C., & Getis, A. (2003).“The Effectiveness of Internet-Based Instruction: An Experiment in Physical Geography”. Journal of Geography in Higher Education, 27(2), 153–167.

Jones, N. & O'Shea, J. (2004).“Challenging Hierarchies: The Impact of E-Learning”. Higher Education, 48, 379–95.

Kesler, T. (2007). “Coğrafya Öğretiminde Teknoloji Kullanımı”. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Lee, J., & Bednarz, R. (2009). “Effect of GIS Learning on Spatial Thinking”. Journal of Geography in Higher Education, 33(2), 183-198, DOI:10.1080/0309826080227671.

Liu, Y., Bui, E.N., Chang, C., & Lossman, H.G. (2010).“PBL-GIS in Secondary Geography Education: Does It Result in Higher-Order Learning Outcomes?”. Journal of Geography, 109(4), 150-158. DOI:10.1080/00221341.2010.497541.

Macdonald, C.J., Stodel, E.J., Farres, L.G., Breithaupt, K., &Gabriel, M.A. (2001). “The Demand-Driven Learning Model: A Framework for Web-Based Learning”. Internet and Higher Education, 4, 9–30.

Martin, S., Diaz, G., Sancristobal, E., Gil, R., Castro, M., &Peire, J. (2011).“New Technology Trends in Education: Seven Years of Forecasts and Convergence”. Computers & Education, 57, 1893–1906.

Mistler-Jackson, M., & Songer, N.B. (2000).“Student Motivation and Internet Technology: Are Students Empowered To Learn Science?”. Journal of Research in Science Teaching, 37(5), 459–479.

Niess, M.L. (2005). “Preparing Teachers to Teach Science and Mathematics with Technology: Developing a Technology Pedagogical Content Knowledge”. Teaching and Teacher Education, 21(5), 509–523.

NRC (National Research Council). (2006). Learning To Think Spatially. Washington, DC: The National Academies Press.

O'Sullivan, F. (2010). “The İnternet As A Learning Tool For Effective Project Based Learning in The Teaching of The Geography Primary Curriculum”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, University of Limerick, Simon Lewis.

Seferoğlu, S. (2009). “İlköğretim Okullarında Teknoloji Kullanımı ve Yöneticilerin Bakış Açıları”. Akademik Bilişim 2009 Konferansı (11-13 Şubat 2009) Bildirileri. Şanlıurfa Harran Üniversitesi. http://ab.org.tr/ab09/bildiri/141.pdf(Erişim Tarihi: 03.06.2012).

Syh-Jong, J. (2008). “Innovations in Science Teacher Education: Effects of Integrating Technology and Team-Teaching Strategies”. Computers & Education, 51, 646–659

Taş, H.İ., Özel, A., &Demirci, A. (2007). “Coğrafya Öğretmenlerinin Teknolojiye Bakış Açıları Ve Teknolojiden Yararlanma Seviyeleri”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 31-52.

Tondeur, J.,Braak, J., Sang, G., Voogt, J., Fisser, P., &Ottenbreit-Leftwic, A. (2012). “Preparing Pre-Service Teachers To İntegrate Technology in Education: A Synthesis Of Qualitative Evidence”. Computers & Education, 59, 114–134.

Tuna, F. (2005). “Coğrafya Anlatım Becerisinin Bilgisayar Destekli Anlatımla Geliştirilmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Tuna, F. (2012a). “Current Situation and Analysis of Geography Teachers' Active Learning Knowledge and Usage in Turkey”. Educational Research and Reviews, 7(18), 393-400. DOI: 10.5897/ERR12.047

Tuna, F. (2012b). “Students' Perspectives on Active Learning İn Geography: A Case Study of Level of Interest And Usage in Turkey”. European Journal of Educational Studies, 4(2), 163-176.

Turney, C., Robinson, D., Lee M., Soutar, A. (2009). “Using Technology To Direct Learning in Higher Education: The Way Forward?”. Active Learning in Higher Education, 10, 71. DOI:10.1177/1469787408100196

Westhuizen, C.P., Richter, B.W., Nel, C. (2010). “A Framework for the Integration of DVD Technology in Geography Teaching And Learning”. Journal of Geography in Higher Education, 34(4), 561-580. DOI: 10.1080/03098265.2010.498882.

Yeung, S.P. (2010). “IT and Geography Teaching in Hong Kong Secondary Schools: A Critical Review of Possibilities, Trends and Implications”. International Research in Geographical and Environmental Education, 19(3), 173-189. DOI: 10.1080/10382046.2010.496966