Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Problemlerini Çözmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi/ Examining Secondary School Students' In Their Attitudes Towards Solving Problems Of Physics

Hilal Aktamış, Serap Çalışkan, İbrahim Seyhan Aktamış
3.265 777

Öz


Bu araştırmada, öğrencilerin fizikteki problem çözme becerilerine yönelik tutumlarının 4 yıllık ortaöğretim hayatları boyunca nasıl bir değişim ve gelişim gösterdiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimsel türde ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilen araştırmanın katılımcılarını Ege bölgesinin bir ilinde ortaöğretim kurumlarında 2011-2012 güz döneminde öğrenim gören ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin fizik problemlerini çözmeye yönelik tutumlarını ölçmek için 5'li Likert tipi Fizik Problemlerini Çözmeye Yönelik Tutum Ölçeği (FPÇYT) kullanılmıştır. Ölçeğe ait güvenirlik çalışması sonucunda Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .96 olarak bulunmuştur.  Araştırmanın verileri frekans, yüzde, ortalama, standart sapma ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) ve izleme testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda cinsiyet değişkenine göre, kız ve erkek öğrencilerin problem çözme tutumları arasında erkek öğrencilerin lehine; fizik dersinde daha başarılı öğrenciler ile başarısı düşük öğrencilerin fizik problemlerini çözmeye yönelik tutumları arasında başarılı öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu; bununla beraber sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin fizik problemlerini çözmeye yönelik tutumlarında düşme olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fizik Öğretim Programı, Problem Çözme Becerisi, Tutum.

Abstract

In this research, the objective was to determine how the students' attitudes towards solving problems in physics changed and improved throughout their 4-year secondary school lives. The participants of the research which was conducted using relational survey method in descriptive type are the students studying at 9, 10, 11 and 12th grades  in the fall of 2011-2012 at a secondary school in a city in the Aegean region of Turkey. In order to measure the students' attitudes towards solving problems of physics, 5-point Likert type Scale for Attitudes towards Solving Problems of Physics was used. As a result of reliability study of the scale, Cronbach Alpha coefficient was found to be .96. As a result of the analyses, there were statistically significant differences in terms of problem solving attitudes of male and female students in favor of male students; in terms of problem solving attitudes of physics of students who were good at physics and bad at physics in favor of the ones who were good at physics. Besides, it was found out that as the level of the students increased, there was a decrease in the students' attitude towards solving problems of physics.

Key Words: Physics Curriculum, Problem Solving Ability, Attitudes.


Tam metin:

PDF ()

Referanslar


Çalışkan, S., Selçuk, G. ve Erol, M. (2007). “Developing An Attitude Scale Towards Solving Physics Problems”. Balkan Physics Letters, Turkish Physical Society 24 th International Physics Congress, Special Issue, 631-634.

Çalışkan, S., Selçuk, G., Şahin, M. ve Erol, M. (2009). “Physics Student Teachers' Attitudes Towards Problem Solving: Effects of Gender, Achievement, and Grade Level”. Balkan Physics Letters, 15(1), 1-10.

Çevik, M. ve Ekici, G. (2008). “Meslek Lisesi Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (01–03 Eylül 2008) Bildirileri, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Demir, C., Maskan, A.K., Çevik, Ş. ve Baran, M. (2009). “Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Ders Kitabının Ders Kitabı Değerlendirme Ölçütlerine Göre İncelenmesi”. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 125-140.

Ekici, G. ve Hevedanlı, M. (2010). “Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 97-109.

Gök, T. ve Sılay, İ. (2008). “Fizik eğitiminde işbirlikli öğrenme gruplarında problem çözme stratejileri öğretiminin problem çözmeye yönelik tutum üzerindeki etkileri”. Journal of Theory and Practice in Education, 4 (2), 253-266.

Güzel, H. ve Adıbelli, S. (2011). “9. Sınıf Fizik Ders Kitabının Eğitsel, Görsel, Dil ve Anlatım Yönünden İncelenmesi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 201-216.

Hançer, A. H. (2007). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Yönelik Akademik Başarı ve Tutumları”. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (5-7 Eylül 2007) Bildirileri, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Hançer, A. H. ve Yalçın, N., (2007). “Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Bilgisayara Yönelik Tutuma Etkisi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (2), 549-560.

Kittler, J.E., Menard, W., & Phillips, K.A. (2007). “Weight concerns in individuals with body dysmorphic disorder”. Eating Behaviors, 8, 115–120.

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB), (2007). Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, Ankara.

M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Fizik Öğretim Programı Komisyonu (2009). http://www.fizikprogrami.com. (Erişim tarihi: 25.02.2012).